|

เปิดสนามการเมือง ทม.เขารูปช้าง

เทศบาลเมืองเขารูปช้างเปิดสนามเลือกตั้งหลังยกฐานะ ‘ประสงค์  บริรักษ์’  หัวหน้าทีม พัฒนาเขารูปช้าง ยกทีมสมัครวันแรกครบทุกเขต ด้าน ‘ธนกฤต เหมสนิท’ หัวหน้าทีม ‘ปฏิรูปเขารูปช้าง’ ถือฤกษ์ 3 ส.ค. นำทีมลงสมัครรับเลือกตั้งสู้ศึกหนนี้

     หลังจากเทศบาลตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา เปลี่ยนแปลงฐานะ เป็นเทศบาลเมืองเขารูปช้าง อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2545 และข้อ 7 ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ ผู้บริหารท้องถิ่น 2554 โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสงขลา ในการประชุมครั้งที่ 30/2554 เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ.2554 จึงประกาศให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลเมืองเขารูปช้าง และได้กำหนดให้วันที่ 1-5 สิงหาคม 2554 เป็นวันรับสมัครเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเมืองเขารูปช้างพร้อมกับสมาชิกสภาฯ โดยจะมีการเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 4 กันยายน 2554
     เมื่อวันที่ 1 ส.ค. 54  นายประสงค์  บริรักษ์  หัวหน้าทีม ‘พัฒนาเขารูปช้าง’และผู้สมัครนายกเทศมนตรีเมืองเขารูปช้าง พร้อมด้วยผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาลทั้ง 3 เขต ได้เดินทางมาลงสมัครรับเลือกตั้ง ที่สำนักงานเทศบาลเมืองเขารูปช้าง ซึ่งเป็นวันแรกของการเปิดรับสมัครนายกเทศมนตรีเมืองเขารูปช้าง และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองเขารูปช้าง ซึ่งทีมพัฒนาเขารูปช้างที่มี นายประสงค์ บริรักษ์ หัวหน้าทีม ได้หมายเลข 1 พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล ทั้ง 3 เขตได้หมายเลข 1 ถึง 6
     สำหรับทีมบริหาร ของทีม “พัฒนาเขารูปช้าง” ประกอบด้วย นายพิทักษ์ สุวรรโณ รองนายกคนที่ 1นายจักรธร สุริแสง รองนายกคนที่ 2 นายจิรกฤต จิรานุกลม รอนายกคนที่ 3 นายวุฒิวงค์ เข๊าะหมาน  เลขาธิการ นายถนอมศักดิ์ แป๊ะเส้ง ที่ปรึกษา คนที่1และนายธัชนนท์ คชชาสุวรรณ ที่ปรึกษา คนที่ 2
     ในส่วนของผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาล เขตเลือกตั้งที่ 1 ของทีมพัฒนาเขารูปช้างมี นายจำลอง  พังประไพ หมายเลข 1 นายณราวุฒิ หนูเนียม หมายเลข 2 นางวิลินรัตน์  ตติยาภรณ์ หมายเลข 3 นายโรจ ชัยชูโชค หมายเลข 4 นายคณิต ผดุงอรรถ หมายเลข 5 และนายอนุกูล  สงฆ์ชู หมายเลข 6 ส่วนเขต 2  ประกอบด้วย นายวิน มิตรณรงค์ หมายเลข 1 ด.ต.เอิบ แก้วชูเสน หมายเลข 2 นายวิรัตน์ กาลสงค์ หมายเลข 3 จ.ส.อ.เวียง  อ่อนแก้ว หมายเลข 4 นายรงไชย เพียรเจริญ หมายเลข 5 นายณรงค์เดช ศรีทองชื่น หมายเลข 6 และเขต 3 นายวิทยา อุนทรีจันทร์ หมายเลข 1นางนันทิรา ศิริยอด หมายเลข 2 นายวิจิตร นิลปักษ์ หมายเลข 3 นายอะหมัด เหมสนิท หมายเลข 4 นายมนัส ศรีพิเชียร หมายเลข 5 นายไพโรจน์ รอดรมย์ หมายเลข 6
     ด้านนายธนกฤต เหมสนิท อดีตนักการเมืองในตำบลเขารูปช้าง ที่ได้ประกาศจะขอนำทีมสู้ศึกเลือกตั้งในครั้งนี้ เพื่ออาสาเข้าไปปฏิรูปเมืองเขารูปช้างโดยใช้ชื่อทีมว่า “ปฎิรูปเขารูปช้าง” โดยนายนายธนกฤต หัวหน้าทีม ‘ปฎิรูปเขารูปช้าง’ ถือฤกษ์ดีในวันที่ 3 สิงหาคม นำทีมไปลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นที่เรียบร้อย ซึ่งนายธนกฤต เหมสนิท เป็นผู้สมัครนายกเทศมนตรีเมืองเขารูปช้าง หมายเลข 2  สำหรับทีมบริหารประกอบด้วย นายกิตติโชติ  เถี้ยมดำ นายเทเวศ  จันทร์หอม นางสาวกนกพร ยามาเจริญ นายสุรพงค์ เชาวลาห์ นางสาววรรณทิพย์ วุฒิโย
     ในส่วนของผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาลของทีมปฏิรูปเขารูปช้าง ประกอบไปด้วย เขตเลือกตั้งที่ 1 นายธนรัตน์  กุลละธน หมายเลข 8 นายธนพล  ธรรมชาติ หมายเลข 9 นายประเทือง วรจินต์ หมายเลข 10 นายมนัส โสภา หมายเลข 11 เขตเลือกตั้งที่ 2  นายรุ่งเรือง  อยู่จันทรา หมายเลข 8 นางวันภร ศิริวิบูลย์ หมายเลข 9 นายเกษม เรืองแก้ว หมายเลข 10 นายสมัคร โพธิสุกุลหมายเลข 11 และเขตเลือกตั้งที่ 3 นายยศพงศ์  พวงสุวรรณ หมายเลข 7 นางสาวจริยา รักไชย หมายเลข 8 นางสาวนลินรัตน์ เรืองอารียะกุล หมายเลข 9  นายนิพลธ์ บุญสนอง หมายเลข 10

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=531

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

  • ๋JKD: ทางโรงเรียนมีห้องละหมาด อาหารสำหรับนักเรียนอิสลามแยกให ้คะ สนใจสามารถสอบถามข้อมูลโรงเร...
  • ดาตู: ยังรับสมัครอยู่ค่ะ สนใจติดต่อที่ 088-3338688 ทำงานที่ ถนนราษฎร์ยินดี หาดใหญ่ เงินเดือนการันตี + ค่ามือเพิ่ม...
  • บจ.เอดีทูดีไซน์แอนด์พริ้นติ้ง: ขออนุญาติติดประกาศรับสมัครงาน รับสมัคร 1. พนักงานบัญชี เพศ : ชาย/หญิง (จำนวน 1 อัตรา)...
  • เพ็ญลักษณ์ หลำปูเต๊ะ: อยากทราบค่าเทอม ของ นร ม,4 มีหอพักข้างในหรือไม่ ค่าหอพักคิดอย่างไร นักเรียนมุสลิม...
  • คนชอบมิราจ: อยากสอบถามราคารถ มิราจ ค่ะ ตัวGLS ราคาเท่าไหร่ค่ะ ดาวน์เท่าไหร่ ของตารางผ่อนได้ไหมค่ะ...

ข่าวมาใหม่

Find Us