|

มรภ.สงขลา เปิดรับงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับพืชพื้นเมือง โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

5ADB63AF-AF1A-4FBD-B529-74A82E83F43B

มรภ.สงขลา ขอเชิญร่วมเสนอโครงการงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับพืชพื้นเมือง เพื่อขอสนับสนุนงบประมาณดำเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)

งานศูนย์เครื่องมือกลาง สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) ขอเชิญบุคลากรและนักวิจัยของ มรภ.สงขลา ที่สนใจร่วมเสนอโครงการหรืองานวิจัย เพื่อขอสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานสนองพระราชดำริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) รูปแบบของรายละเอียดโครงการสามารถจัดทำได้ตามรูปแบบฟอร์มการเขียนโครงการของ มรภ.สงขลา หรือตามรูปแบบของแหล่งทุน (กรณีขอทุนจากแหล่งอื่นๆ เช่น วช. สกอ. ฯลฯ) โดยจัดส่งข้อมูลมายังศูนย์เครื่องมือกลางสถาบันวิจัยและพัฒนา หรือทาง E-mail  sutthinee-204@ hotmail.com ภายในวันที่ 28 กันยายน 2563

49D3D476-CDA1-4BA9-B229-80413483A36F

สำหรับขอบเขตการยื่นเสนอมีดังนี้ 1. เป็นโครงการหรืองานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับพืชพื้นเมือง เช่น ข้าวพื้นเมืองภาคใต้ และอาหารท้องถิ่น ตาลโตนด ส้มแขก หรือสัตว์พื้นเมือง เป็นต้น 2. ชื่อโครงการหรืองานวิจัย3. หลักการและเหตุผล 4. วัตถุประสงค์ 5. เป้าหมาย 6. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 7. สถานที่ดำเนินการ 8. ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ 9. รูปแบบกิจกรรม 10. งบประมาณ (แจกแจงรายละเอียด) 11. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 12. การประเมินผลโครงการหรือกิจกรรม

ทั้งนี้ หากบุคลากรและนักวิจัยคนใดสนใจจะร่วมเสนอโครงการ ขอให้แจ้งชื่อผู้ประสานงานเบื้องต้นพร้อมทั้งหมายเลขติดต่อกลับภายในวันที่ 25 กันยายน 2563 มายังทาง E-mail : sutthinee-204@ hotmail.com งานศูนย์เครื่องมือกลาง สถาบันวิจัยและพัฒนา มรภ.สงขลา จะดำเนินการประสานงานข้อมูลต่อไป

Short URL: https://www.samilatimes.co.th/?p=59863

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

  • PHUPA PUMSUK: สมัครสมาชิก Sky funner ค่ะ
  • ชัด ไพรพฤกษ์: ดีเยี่ยม ต้องไปต่อ การประกาศเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ในเรื่อง ธรรมาภิบาลแบบมีทศพิธราชธรรม
  • อรุณี อรรคบุตร: ต้องการสมัครสมาชิก Sky funner ค่ะ เข้าไปตรงไหนคะ // คลิกตามที่ให้มา กลายเป็นเข้าไปจองตั๋วค่ะ
  • ศกุนตลา เพชรประสมกูล: รบกวน สอบถาม หน่อย น่ะ ค่ะ แม่เป็นมะเร็งระยะที่3 รักษามา2ปี ลามไปที่ตับกับลามไปที่ปอดเม...
  • สุรศักดิ์: ดีมากๆๆครับ

ข่าวมาใหม่

Find Us