|

ชมรมทดแทนบุญคุณแผ่นดินสงขลา มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ ‘เชิดชูคนดีของแผ่นดิน’

CADDCB07-3D3F-42EC-92B7-7B4FFBF1ABE6

ชมรมทดแทนบุญคุณแผ่นดิน จ.สงขลา จัดพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ รางวัล “เชิดชูคนดีของแผ่นดิน” ประจำปี 2563 มุ่งส่งเสริมให้สังคมตระหนักถึงการสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรม พร้อมสร้างจิตสำนึกปลูกฝังให้เยาวชน ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี

B99089AA-1414-44EB-B9BB-3DD2B8FF6EC3

วันนี้ (18 ต.ค. 63) หม่อมราชวงศ์วรปภา จักรพันธุ์ เป็นประธานในพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ รางวัล “เชิดชูคนดีของแผ่นดิน” ประจำปี 2563 ณ โรงแรมเซาท์เทิร์น แอร์พอร์ต อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมี นายสุรินทร์ ตันสุริยวงศ์ ประธานชมรมทดแทนบุญคุณแผ่นดิน ตลอดจนแขกผู้มีเกียรติ และผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ต่างสวมใส่ชุดผ้าไทยอย่างสวยงาม เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก

CD72889C-8316-400D-A351-23B0F2A893D5

หม่อมราชวงศ์วรปภา จักรพันธุ์ กล่าวว่า สถานการณ์ปัจจุบัน สังคมไทยต้องการกำลังใจ และพลังขับเคลื่อนในการทำความดี การเสียสละ การเป็นแบบอย่างที่ดีของคนในสังคม การทำความดี ไม่ใช่เรื่องยากเลย อย่างน้อยเริ่มต้นที่ตัวเราเองก่อน เพราะทำดีต่อตนเองถือเป็นจุดเริ่มต้นที่จะทำให้เราได้รู้สึกดีๆ และพร้อมที่จะแบ่งปันความสุขไปให้ผู้อื่นในสังคมในภาพรวม และสังคมพร้อมที่จะยกย่องประกาศเกียรติคุณให้ประจักษ์แก่สาธารณชนโดยทั่วกัน ทั้งนี้ เพื่อเป็นการจุดประกายให้เด็ก เยาวชน ตลอดจนประชาชนคนไทยทุกคน ยึดเป็นแบบอย่างพร้อมที่จะทำความดีให้กับสังคมต่อไป อีกทั้งการส่งเสริมการทำความดี จะทำให้ประเทศไทยเป็นแบบอย่างของการประพฤติปฏิบัติดี และเป็นที่ยอมรับในสังคมแห่งอารยประเทศ โดยเน้นให้คนไทยสามารถดำรงชีวิตตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีคุณธรรม และจริยธรรม ซึ่งถือว่าเป็นหลักของการทำความดี ทั้งยังเป็นแนวทางในการพัฒนาสังคม และประเทศชาติอย่างยั่งยืนให้อยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างสันติสุข พร้อมขอชื่นชม และให้กำลังใจแก่คณะกรรมการผู้จัดงาน และผู้ที่ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณในครั้งนี้ ขออวยพรให้การดำเนินกิจกรรมสำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ทุกประการ และมีพลังกายพลังใจในการทำความดีต่อไป

40F48339-AC52-4872-A714-2117E31C6DCC

ด้าน นายสุรินทร์ ตันสุริยวงศ์ ประธานที่ปรึกษาจัดงาน ในนามของคณะกรรมการฝ่ายจัดงาน กล่าวว่า พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ รางวัล “เชิดชูคนดีของแผ่นดิน” ประจำปี 2563 ในครั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนทั่วไปตระหนักถึงความสำคัญของการสร้างเสริมคุณธรรม และจริยธรรม โดยการสร้างจิตสำนึก และปลูกฝังให้เยาวชน และประชาชนประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม เพื่อกระตุ้นให้เกิดการคิดดี ทำดี และสร้างสรรค์สิ่งดีๆ เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ รวมถึงการส่งเสริมคุณธรรม และจริยธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมไทย โดยการรณรงค์ให้ทุกภาคส่วนของสังคมได้ร่วมกันสร้างสรรค์คนดี และยกย่องให้เป็นแบบอย่างที่ดีของเด็กและเยาวชน โดยเฉพาะเรื่องการปฏิบัติหน้าที่ ความวิริยะ อุตสาหะ ความกล้าหาญ และเสียสละ เพื่อสังคมไทย และประเทศขาติ สมาคมผู้นำสตรีพัฒนาชุมชน ร่วมกับสมาคมเกิดมาต้องตอบแทนคุณแผ่นดิน และชมรมทดแทนคุณแผ่นดินเกิด จึงกำหนดจัดงานในครั้งนี้ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมคนดีมีคุณธรรมป็นตัวอย่างที่ดีของสังคม พร้อมสนับสนุนการพัฒนา และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรมในสังคม ตลอดจนเพื่อจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียง ผู้ยากไร้ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสในสังคม เป้าหมายเพื่อไม่ให้ “คนดี” หายไปจากสังคมไทย ทั้งยังเป็นเป็นขวัญ และกำลังใจในการเป็นคนดี คิดดี และเป็นแบบอย่างที่ดีให้สังคมต่อไป

74AC7066-7218-4C09-9AAC-CD433A4C0EC0

สำหรับผู้ที่ทำความดีตามโครงการนี้ อาจจะเป็นนักเรียน นักศึกษา หน่วยงาน หรือองค์กรต่างๆ ร่วมกันกระทำความดี เพื่อที่จะทำให้ประเทศไทยเป็นแบบอย่างของการประพฤติปฏิบัติดี และเป็นที่ยอมรับในสังคมแห่งอารยประเทศ โดยเน้นให้คนไทยสมารถดำรงชีวิต ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีคุณธรรม และจริยธรรม ซึ่งถือว่าเป็นหลักของการทำความดี ในด้านต่างๆ ประกอบด้วย การอนุรักษ์มรดกของชาติ ผู้นำ หรือแบบอย่างด้านการศึกษา จิตอาสา การอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย และแพทย์แผนไทย และการแพทย์พื้นบ้าน รวมจำนวนทั้งสิ้น 160 คน นอกจากนี้ ยังได้รวบรวมอุปกรณ์การแพทย์ และวัสดุที่จำเป็นในการดูแลผู้ป่วยติดเตียงที่ได้รับการส่งต่อจากสถานพยาบาลเพื่อให้ญาตินำกลับไปดูแลต่อที่บ้าน โดยเป้าหมายในครั้งนี้ จะส่งมอบให้แก่เทศบาลเมืองทุ่งตำเสา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ซึ่งยังขาดแคลนอุปกรณ์อยู่มาก

75535372-9ECD-4CD9-9A4C-939D226B34BA2DFF7C7D-88EA-4F76-A2F9-A3B597035299C94CE521-A752-4A2A-AB39-AA5CC60971257964190C-E96B-431C-8ACE-D94B26B5A2ED44DBABCD-87B7-4184-ADE0-713B7EB88345F58CD4E0-C6DE-40FB-9B3B-F59B41395D51FCC95DCF-2494-41DA-A7A8-665FBCE27FAA

Short URL: https://www.samilatimes.co.th/?p=60846

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

  • กชกร รัตธรรมกุล: สนใจเรียนค่ะ
  • พสิษฐ์ สุทธาวาส: สนใจอยากได้มาใช้บ้างต้องทำอย่า งไรครับ
  • PHUPA PUMSUK: สมัครสมาชิก Sky funner ค่ะ
  • ชัด ไพรพฤกษ์: ดีเยี่ยม ต้องไปต่อ การประกาศเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ในเรื่อง ธรรมาภิบาลแบบมีทศพิธราชธรรม
  • อรุณี อรรคบุตร: ต้องการสมัครสมาชิก Sky funner ค่ะ เข้าไปตรงไหนคะ // คลิกตามที่ให้มา กลายเป็นเข้าไปจองตั๋วค่ะ

ข่าวมาใหม่

Find Us