|

มทร.ศรีวิชัย เรียนรู้ศาสตร์พระราชากับการท่องเที่ยวโดยชุมชน

DDDAA72F-CB74-4D15-BCA3-31A47F5B2F68

สโมสรนักศึกษา และ นศ.การท่องเที่ยว มทร.ศรีวิชัย เรียนรู้ศาสตร์พระราชากับการท่องเที่ยวโดยชุมชน ชุมชนตะโหมด .พัทลุง

เมื่อเร็วๆ นี้ สโมสรนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์ และนักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาการท่องเที่ยว สาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ลงพื้นที่ดำเนินการจัด โครงการพัฒนานักศึกษาเดินตามรอยศาสตร์พระราชาสู่บัณฑิตผู้มีจิตบริการ ศูนย์เรียนรู้เครือข่ายโฮมสเตย์เพื่อการท่องเที่ยวชุมชนบ้านตะโหมด อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง โดยได้รับเกียรติจากคุณธนินธรณ์ ขุนจันทร์ นายกสมาคมท่องเที่ยวชุมชน จังหวัดพัทลุง กล่าวต้อนรับคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการในวันนี้

34C1F64C-FF6D-4DBC-800F-E30F8EC7CE56

พื้นที่ตะโหมดเป็นพื้นที่ที่ทางคณะศิลปศาสตร์และทางชุมชนมีความสัมพันธ์ในแง่ของการพัฒนาพื้นที่ด้วยดีเสมอมา ซึ่งในโอกาสนี้ทางชุมชนตะโหมด มีความต้องการนักศึกษาเข้าไปศึกษาเรียนรู้และขับเคลื่อนกิจกรรมทางการท่องเที่ยวโดยชุมชนตะโหมด เพื่อเป็นการพัฒนากระบวนการให้บริการของชุมชนตะโหมด อีกทั้งยังเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีประสบการณ์เรียนรู้จากแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชนโดยตรง อันเป็นการพัฒนาทักษะทั้งทักษะด้านความรู้ (Hard Skill) และทักษะด้านอารมณ์ (Soft Skill) ซึ่งโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาเรียนรู้ศาสตร์พระราชากับการท่องเที่ยวโดยชุมชน และเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีจิตบริการผ่านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์โดยชุมชน

FBD19B11-9ACB-4E58-9F62-AFB37F515F81

กิจกรรมในวันนี้ประกอบด้วย กิจกรรมการบรรยายในหัวข้อศาสตร์พระราชากับการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนกิจกรรมฝึกปฏิบัติ เรื่องศาสตร์พระราชากับกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง คุณลุงคนึง และกิจกรรมล่องเรือตะขาบ เขื่อนหัวช้าง ซึ่งโครงการดังกล่าวมีคณาจารย์ บุคลากร สโมสรนักศึกษา และนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มทร.ศรีวิชัยเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

BD829494-BFB1-4718-AF2A-19CCB13284F9F9BBC955-A074-4A7D-92D1-B739B12BD7302A599219-0863-4366-A4CE-51E07257C0E4

Short URL: https://www.samilatimes.co.th/?p=61124

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

  • กชกร รัตธรรมกุล: สนใจเรียนค่ะ
  • พสิษฐ์ สุทธาวาส: สนใจอยากได้มาใช้บ้างต้องทำอย่า งไรครับ
  • PHUPA PUMSUK: สมัครสมาชิก Sky funner ค่ะ
  • ชัด ไพรพฤกษ์: ดีเยี่ยม ต้องไปต่อ การประกาศเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ในเรื่อง ธรรมาภิบาลแบบมีทศพิธราชธรรม
  • อรุณี อรรคบุตร: ต้องการสมัครสมาชิก Sky funner ค่ะ เข้าไปตรงไหนคะ // คลิกตามที่ให้มา กลายเป็นเข้าไปจองตั๋วค่ะ

ข่าวมาใหม่

Find Us