|

คณาจารย์ มทร.ศรีวิชัย จัดโครงการพัฒนาศักยภาพของนักเรียนห้องเรียนโครงการคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ ณ โรงเรียนปลายพระยาวิทยาคม จ.กระบี่

          95B3ED12-8100-4921-8972-88A7885367F2            เมื่อระหว่างวันที่ 3-4 มีนาคม 2564 คณาจารย์สาขาศึกษาทั่วไป คณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีระชัย ท่าดีหัวหน้าหลักสูตรรายวิชาคณิตศาสตร์ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์อดิศักดิ์ จิตภูษา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาริสา เส็นเหมาะ และอาจารย์ธัญวลัย รัศธนันกิจจ์ ดำเนินการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพของนักเรียนห้องเรียนโครงการคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนปลายพระยาวิทยาคม จังหวัดกระบี่

             ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เสริมความรู้ด้านวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ให้แก่นักเรียนในห้องเรียนโครงการคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ เพื่อเสริมทักษะด้านการทำข้อสอบวชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ในระดับยากให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ และเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์คณะ/มหาวิทยาลัยให้เป็นที่รู้จักของหน่วยงานภายนอก

3815CF12-8EFE-4511-86A4-B3C148C3ED60

83726C21-71C4-4D7E-BE85-11CB17608341

8BD8094D-236B-48EB-8A89-9E7FB0FA987A

Short URL: https://www.samilatimes.co.th/?p=64155

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

ข่าวมาใหม่

Find Us