|

คณบดีคณะรัฐศาสตร์ ม.หาดใหญ่ รับรางวัล “บุคคลตัวอย่างแห่งปี”

69AF79EC-8951-43C8-9F29-EDCC377D5550คณบดีคณะรัฐศาสตร์ .หาดใหญ่ รับรางวัลบุคคลตัวอย่างแห่งปี

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปกรณ์ ลิ้มโยธิน คณบดีคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ได้รับประกาศเกียรติคุณรางวัล บุคคลตัวอย่างแห่งปี สาขาบริการวิชาการแก่สังคม จากมูลนิธิเพื่อสังคมไทย ภายใต้โครงการหนึ่งล้านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน จัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 5 มีนาคม 2564 หอประชุมกองทัพอากาศกรุงเทพมหานคร โดยมีพลอากาศเอกชลิต พุกผาสุก องคมนตรี/เลขาธิการมูลนิธิพระดาบส เป็นประธาน

            รางวัลบุคคลตัวอย่างแห่งปี จากมูลนิธิเพื่อสังคมไทย พิจารณาจากประวัติและผลงานโครงการและกิจกรรมตอบแทนคุณแผ่นดินในรูปแบบต่าง เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม สังคม และประเทศชาติ สามารถนำความรู้ไปปฏิบัติจริง มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศในการบริหารงานกิจการให้สำเร็จ ประพฤติตนอยู่ในกรอบของคุณงามความดีคุณธรรมจริยธรรม เป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคม

528C6B33-F6A6-4BA8-A7DA-3F8A4C6646BC

80BEF326-F405-4378-95C8-27EE76A03E61

BE46BE28-9E22-46D3-A7CB-9C6A8419B3AC

73DF826F-263D-4948-BB41-7B05ACE67BE8

Short URL: https://www.samilatimes.co.th/?p=64277

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

ข่าวมาใหม่

Find Us