|

คณะศิลปศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOA)กับ วท.ส่องแสงพาณิชยการหาดใหญ่

46DC6FDF-465C-45A1-AE3C-27DF63205128คณะศิลปศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ(MOA)กับ วท.ส่องแสงพาณิชยการหาดใหญ่

           เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2564 ฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะศิลปศาสตร์ จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOA) ระหว่างคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย กับ วิทยาลัยเทคโนโลยีส่องแสงพาณิชยการหาดใหญ่ ห้องประชุมดอกปีบ ชั้น 3 อาคาร 58 สำนักงานคณบดี คณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย          6FB24713-9CD3-4812-98EF-F7A1BDFFE95C            โดยมี ดร.นุชลี ทิพย์มณฑา คณบดีคณะศิลปศาสตร์ และนายบุญเนตร ห้องตรงผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีส่องแสงพาณิชยการ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงดังกล่าว และมีคณะผู้บริหาร และคณาจารย์เข้าร่วมโดยพร้อมเพรียงกัน

          โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

         1. ร่วมมือในด้านการส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านวิชาการให้กับนักเรียนนักศึกษา

         2. ร่วมมือในด้านการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาบุคลากร

         3. ร่วมมือในด้านการสนับสนุน การฝึกฝน การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการวิจัย

        4. ร่วมมือในด้านการสนับสนุนทรัพยากร วิทยากร และแหล่งเรียนรู้

        5. ร่วมมือในด้านการสนับสนุน ส่งเสริมนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ในการเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

        6. ร่วมมือในการดำเนินกิจกรรมด้านอื่น ตามที่ทั้งสองฝ่ายเห็นสมควร

64902548-D33F-401D-AE5A-E9848146F389

343FC828-C14B-4716-B6DB-ED7651EA65A7

687EDCF0-AC86-4268-8DF8-7B23C6441A16

4012A508-F369-4E1A-94E7-D8518FE4A04D

Short URL: https://www.samilatimes.co.th/?p=64334

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

ข่าวมาใหม่

Find Us