|

มรภ.สงขลา ลงนามความร่วมมือ สพป.สตูล พัฒนาคุณภาพการศึกษาในท้องถิ่น รับบทพี่เลี้ยงยกระดับผลสัมฤทธิ์ภาษาไทย-ภาษาอังกฤษ

01B5CF87-AD16-4B30-8BE5-BB1202F856D7มรภ.สงขลา ลงนามความร่วมมือ สพป.สตูล พัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยสถาบันอุดมศึกษาในท้องถิ่นเป็นพี่เลี้ยง ใช้ความเชี่ยวชาญพร้อมเทคโนโลยีแก้ปัญหาโรงเรียนเป้าหมาย ควบคู่พัฒนาครู สู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ด้านภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

            ผศ.ดร.ทัศนา ศิริโชติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 18 มีนาคม ที่ผ่านมา ตนเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยสถาบันอุดมศึกษาในท้องถิ่นเป็นพี่เลี้ยง กิจกรรมสัมมนากระบวนการ PLC สู่สถานศึกษา และจัดนิทรรศการทางวิชาการ Mini Show and Share เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียนร่วมกัน และมอบโล่รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ สถานศึกษาที่มีผลการขับเคลื่อนชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) เชิงประจักษ์ ห้องประชุมวิทยาลัยชุมชนสตูล .สตูล ประการสำคัญ มรภ.สงขลา ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยสถาบันอุดมศึกษาในท้องถิ่นเป็นพี่เลี้ยง ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล (สพป.สตูล) นำโดย นายประหยัด สุขขี ผู้อำนวยการ สพป.สตูล         3DD4D87E-4B2C-421F-922B-325D3D6E40CA             ผศ.ดร.ทัศนา กล่าวว่า วัตถุประสงค์ของความร่วมมือในครั้งนี้ เพื่อให้มรภ.สงขลา ทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยง นิเทศ ช่วยเหลือ โดยทำงานร่วมกับโรงเรียน ชุมชน  หน่วยงานในพื้นที่และเอกชนที่เกี่ยวข้องด้านการศึกษา ในการนำองค์ความรู้ ความเชี่ยวชาญและเทคโนโลยี ไปช่วยแก้ปัญหาและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเป้าหมายให้เกิดความเข้มแข็ง และพัฒนาท้องถิ่นได้ตรงตามบริบทของชุมชน โดยการพัฒนาคุณภาพครูผู้สอนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยกระบวนการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) และเพื่อให้ทางมหาวิทยาลัยมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการยกระดับผลสัมฤทธิ์ด้านภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยเน้นคุณลักษณะที่ชุมชนต้องการของโรงเรียนเป้าหมาย

           นอกจากนั้น เพื่อให้ครูในโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายสังกัด สพป.สตูล ได้รับการพัฒนาการจัดการเรียนรู้และสามารถสร้างสรรค์สื่อนวัตกรรมการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ สู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนด้านภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รวมทั้งเพื่อให้โรงเรียนในกลุ่มเป้าหมาย สังกัด สพป.สตูล สามารถดำเนินการนิเทศภายในและการพัฒนางานวิชาการเพื่อพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ของครูโดยใช้กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)  

            อธิการบดี มรภ.สงขลา กล่าวอีกว่า แต่ละฝ่ายมีบทบาทในการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยสถาบันอุดมศึกษาในท้องถิ่นเป็นพี่เลี้ยง โดยมหาวิทยาลัยมีหน้าที่จัดหางบประมาณเพื่อดำเนินโครงการ และจัดคณาจารย์ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญทำหน้าที่ให้คำปรึกษา แนะนำ นิเทศ ตลอดจนประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก เพื่อสนับสนุนการพัฒนาความรู้ความสามารถของครูในโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย สังกัด สพป.สตูล เช่น การศึกษาดูงาน การเชิญวิทยากรจากภายนอก เป็นต้นสนับสนุนความต้องการทางวิชาการของโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ ในขอบข่ายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนางานวิชาการ         1512FCA2-A92B-4E3B-B490-B1C264A395B0             ด้าน นายประหยัด สุขขี ผู้อำนวยการ สพป.สตูล กล่าวว่า สพป.สตูล มีบทบาทในการอำนวยความสะดวกและการพิจารณาอนุญาตให้โรงเรียนในสังกัดเข้าร่วมโครงการ ทั้งกิจกรรมในพื้นที่ .สตูล และกิจกรรมนอกพื้นที่ รวมถึงสนับสนุนบุคลากรตำแหน่งผู้บริหารการศึกษา ซึ่งรับผิดชอบเครือข่ายที่โรงเรียน สังกัด สพป.สตูล ที่เข้าร่วมโครงการตั้งอยู่ ให้ติดตาม ตรวจเยี่ยม ให้ขวัญกำลังใจ และสนับสนุนบุคลากรตำแหน่งศึกษานิเทศก์ที่มีความรู้ความสามารถ ปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบกลุ่มสาระภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ให้เข้าร่วมกิจกรรมของโครงการ ตลิเจนสนับสนุนให้โรงเรียนในโครงการสร้างเครือข่ายการพัฒนากระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) โดยจับคู่พัฒนาให้กับโรงเรียนอื่นในสังกัด สพป.สตูล

3EDE99AF-592F-452B-97A3-997B2AD1AD82

43ED1A8B-52DA-44A6-9830-D1E934038CF8

F594045D-F351-458B-98D0-4B47CC06FFFC

3923CB02-31B9-4D21-B547-5488134F0C31

E2814119-F015-4115-9A62-39100AF1858F

37E353F7-3282-4B81-A214-3686CAF6F62A

B3C4BE65-0809-4A95-8AD7-182B3B52D4A8

Short URL: https://www.samilatimes.co.th/?p=64690

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

ข่าวมาใหม่

Find Us