|

พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี เปิดกิจกรรมปฐมนิเทศโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” รุ่นที่ 38

          12A60148-CD13-4EFA-BA6B-650D484BC4D2             เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2564 พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานคณะกรรมการดําเนินการโครงการสานใจไทย สู่ใจใต้เป็นประธานในพิธีปฐมนิเทศโครงการสานใจไทย สู่ใจใต้รุ่นที่ 38 โดยมี ดร.กมล รอดคล้าย กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการโครงการฯ พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) หัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ 5 จชต. และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม   โรงแรมบีพี แกรนด์ ทาวเวอร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

            ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการสร้างโอกาสให้เยาวชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แลกเปลี่ยน เรียนรู้วิถีชีวิต ของครอบครัวอุปถัมภ์ในกรุงเทพมหานคร และจังหวัดใกล้เคียง มีเยาวชนเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ จํานวน 320 คน แบ่งเป็น เยาวชนที่นับถือศาสนาพุทธ จํานวน 84 คน เยาวชนที่นับถือศาสนาอิสลามจํานวน 236 คน มีภูมิลําเนาอยู่ในพื้นที่ จังหวัดยะลา นราธิวาส ปัตตานี สตูล และ 4 อําเภอของสงขลา (จะนะ, นาทวี, สะบ้าย้อย และเทพา) และกําลังศึกษาในสถานศึกษาของรัฐและเอกชน หรือกําลังศึกษาในสถาบันศึกษาปอเนาะ โดยมีครูพี่เลี้ยงและครอบครัวอุปถัมภ์ ดูแลเยาวชนตลอดระยะเวลาที่เข้าร่วมโครงการฯ          E8251416-0B9A-433A-83E9-827A8D392C3C           โครงการสานใจไทย สู่ใจใต้เป็นโครงการที่เกิดขึ้นจากดําริของ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ โดยการสนับสนุนจากคณะกรรมการของมูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ มูลนิธิรักเมืองไทย และมูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กองทัพทุกเหล่า สํานักงานตํารวจแห่งชาติ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและเอกชน นําเยาวชนจากจังหวัดชายแดนภาคใต้ มาใช้ชีวิตร่วมกับครอบครัวอุปถัมภ์ ในกรุงเทพมหานคร และจังหวัดใกล้เคียง เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้สภาพความเป็นอยู่ของครอบครัวอุปถัมภ์ และชุมชนสังคมพหุวัฒนธรรม ทําให้เยาวชนได้รับประสบการณ์ตรง และมีความรู้ความเข้าใจบริบทของสังคมประเทศไทยมากยิ่งขึ้น จนนําไปสู่ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครอบครัวอุปถัมภ์กับครอบครัวเยาวชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้     โครงการสานใจไทย สู่ใจใต้ได้ดําเนินการรุ่นที่ 1 ตั้งแต่ปี 2548 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน ดําเนินการไปแล้ว 37 รุ่น

           พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ กล่าวว่า ขอให้ลูกหลานทุกคนจงภูมิใจที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการสานใจไทย สู่ใจใต้ นับเป็นโครงการที่สามารถสร้างประสบการณ์ที่มีค่าในการดำเนินชีวิต และขอให้ใช้เวลาในการร่วมกิจกรรมฯ ใช้ทักษะและประสบการณ์ในสังคมพหุวัฒนธรรมที่หลากหลายไปใช้ประโยชน์ในการอยู่ร่วมกันกับครอบครัวอุปถัมภ์ให้ดีที่สุด             30FF4B20-D31E-4FC7-8036-40989F2A4B35              ด้านเลขาธิการ ศอ.บต. ได้กล่าวว่า จากความตั้งใจและความปรารถนาดีของท่านประธานองคมนตรีและคณะกรรมการดำเนินการโครงการฯ ต่อการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ จชต. ระยะเวลา 16 ปีที่ผ่านมา ซึ่งได้มุ่งมั่นพัฒนาโครงการฯสามารถผลิตน้องๆ เยาวชนที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของสังคมและหน่วยงานอื่นๆในพื้นที่ นับเป็นแบบอย่างแก่หน่วยงานต่างๆในการพัฒนาและแก้ไขพื้นที่ จชต.ในการบูรณาการแผนงานการทำงานภาคส่วนทั้งภาครัฐภาคเอกชนแท้จริง ซึ่งที่ผ่านมาสามารถสานสัมพันธ์ระหว่างครอบครัวอุปถัมภ์และครอบครัวของเยาวชนในการติดต่อสื่อสารสร้างความเข้าใจที่ดีในมิติสังคมอย่างเป็นรูปธรรม

            ทั้งนี้ น้องๆ เยาวชน ผู้เข้าร่วมทั้ง 320 คน จะได้ร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์มากมาย และจะได้เข้าพํานักกับครอบครัวอุปถัมภ์ ที่อาศัยอยู่ที่กรุงเทพมหานครและภาคกลาง ซึ่งโครงการฯ เป็นการพาเยาวชนสู่เป้าหมายที่กําหนดไว้ เพื่อเรียนรู้วิถีชีวิตความเป็นอยู่ในสังคมพหุวัฒนธรรม ความเป็นผู้นําและผู้ตาม ในการอยู่ร่วมกันบนความหลากหลายของเชื้อชาติ ศาสนา ภาษา และวัฒนธรรม ที่อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และยังเป็นการสร้างสัมพันธ์ระหว่างครอบครัวอุปถัมภ์และครอบครัวของเยาวชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้อีกด้วย

9FB84096-D74C-4363-91FA-AA3ADD5663E1

36929428-E23A-49F1-B357-9447371578B6

62C151E1-1AB4-465B-B833-921C6A5E1E29

Short URL: https://www.samilatimes.co.th/?p=65097

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

ข่าวมาใหม่

Find Us