|

ม.อ.ปัตตานี ลงนามความร่วมมือกับบิ๊กซีสนับสนุนโอกาสในการทำงานแก่นักศึกษา

5782C7F4-E3AF-4392-AF1E-10E29A1603DFมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ลงนามในความร่วมมือกับบริษัท บิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด(มหาชน) สนับสนุนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้กับนักศึกษาและลดปัญหาการว่างงานของบัณฑิตจบใหม่

             เมื่อเวลา 13.00 . วันที่ 10 กันยายน .. 2564 ได้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี กับ บริษัทบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ผ่านระบบออนไลน์ สำหรับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี นำโดย รองศาสตราจารย์อิ่มจิต เลิศพงษ์สมบัติ รองอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานี พร้อมด้วยรองอธิการบดีทุกฝ่าย  ผู้ช่วยอธิการบดีทุกฝ่าย คณบดีทุกคณะ และผู้อำนวยการกองต่างๆ ร่วมในพิธี

          ในส่วนของบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) และ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยคุณอัศวิน เตชะเจริญวิกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ พร้อมด้วยรองประธานกรรมการบริหาร คนที่ 1  รองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรกิจค้าปลีกขนาดเล็ก ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลกลุ่มบริษัท รองผู้จัดการใหญ่อาวุโสฝ่ายทรัพยากรบุคคล  และผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโสฝ่ายจัดซื้อค้าปลีกขนาดเล็ก ร่วมในพิธี          2DA09B9F-0EE2-4C19-A91D-F164A9C46613              รายงานข่าวแจ้งว่า ด้วยบริษัท บิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด(มหาชน) ได้เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่สอดคล้องกับธุรกิจของบริษัททางด้านการจัดการธุรกิจค้าปลีก เพื่อให้ครอบคลุมและตอบสนองความต้องการของลูกค้า จึงมีการวางแผนและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างเป็นระบบ เพื่อให้ทรัพยากรมนุษย์ที่มีอย่างจำกัดและเป็นทรัพยากรที่สำคัญขับเคลื่อนธุรกิจให้ทันกับความต้องการในอนาคต บริษัทฯ จึงได้ดำเนินการสนับสนุนส่งเสริมในด้านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เพื่อให้นักศึกษามีความรู้และทักษะที่เหมาะสมกับบริษัท อันก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการทำงานต่อไปในอนาคต ดังนั้น ทั้งสองฝ่ายจึงเห็นชอบร่วมกันในการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือนี้ขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติร่วมกันต่อไป

             ทั้งนี้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนส่งเสริมในด้านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้กับนักศึกษาตั้งแต่ในช่วงอุดมศึกษาจนจบการศึกษาที่สนใจเข้าสู่อาชีพในอุตสาหกรรมค้าปลีก เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้และประสบการณ์ตรงจากการปฏิบัติงานจริงในบริษัทฯ เพื่อลดปัญหาการว่างงานของบัณฑิตจบใหม่ที่มีผลการศึกษาและความประพฤติดี ให้ได้รับโอกาสพิเศษในการเข้าทำงานที่บิ๊กซี เพื่อเป็นการสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างบริษัทและมหาวิทยาลัยในการจัดทำโครงการอื่น และอำนวยความสะดวกในเรื่องต่าง ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาแก่นักศึกษาผ่านเครือข่ายสาขาของบิ๊กซีทั่วประเทศร่วมต่อไปในอนาคต

Short URL: https://www.samilatimes.co.th/?p=67831

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

ข่าวมาใหม่

Find Us