|

เชฟรอนสนับสนุนค่ายนิเวศวิทยาทางทะเล ครั้งที่ 28 ร่วมสร้างนักอนุรักษ์ทะเลรุ่นใหม่

D5AA9BC8-51D3-421B-BB9F-37B82D5C03F4              เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด นำโดย นางสาวผลใหม่จิรยิ่งพันธ์ ผู้จัดการศูนย์ขนส่งทางอากาศนครศรีธรรมราช เป็นตัวแทนบริษัทฯ มอบงบประมาณสนับสนุนโครงการค่ายนิเวศวิทยาทางทะเล ครั้งที่ 28 จำนวน 550,000 บาทแก่ ศาสตราจารย์ ดร.วรรณา ชูฤทธิ์ รองอธิการบดี ฝ่ายวิจัยและบริการสังคมมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยกิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกจิตสำนึกการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล ตลอดจนเพิ่มพูนความรู้และทักษะในสาขานิเวศวิทยาทางทะเลทั้งในภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ แก่เยาวชนในระดับอุดมศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่างๆ ทั่วประเทศ ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 6 พฤศจิกายน – 5 ธันวาคม 2564 ในรูปแบบชั้นเรียนออนไลน์ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

             โครงการค่ายนิเวศวิทยาทางทะเล เป็นความร่วมมือระหว่างบริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด ร่วมกับ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และสถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลชายฝั่งและป่าชายเลน เพื่อวางรากฐานการสร้างบุคลากรในสาขานี้ ตลอดจนปลุกจิตสำนึกการอนุรักษ์และหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติให้แก่คนรุ่นใหม่ต่อไป โดยตลอด 27 ปีที่ผ่านมา โครงการได้อบรมเยาวชนมาแล้วกว่า800 คน ซึ่งมีส่วนในการผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพในด้านวิทยาศาสตร์ทางทะเลทั้งในสายงาน วิชาการ การบริหารและการจัดการ ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในประเทศไทย

Short URL: https://www.samilatimes.co.th/?p=67848

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

ข่าวมาใหม่

Find Us