|

‘นิพนธ์’นำ ปภ.ทำMOU กับ 5 มหาวิทยาลัย ร่วมมือด้านความปลอดภัยทางถนน

CDE44C4D-F89B-45C6-A57D-32A7173F6212รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานพีธีลงนาม MOU ระหว่าง ปภ.กับ 5 มหาวิทยาลัย ร่วมมือด้านความปลอดภัยทางถนน ลดความเสี่ยง ตาย เจ็บ พิการผลกระทบ สร้างสังคมไทยให้ปลอดภัย จากอุบัติเหตุฯ

             วันนี้ (2  ธันวาคม 64)ที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ(MOU) ว่าด้วยความร่วมมือในการสนับสนุนการดำเนินงานวิชาการด้านความปลอดภัยทางถนน ระหว่าง กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Zoom Meeting โดยมี นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พร้อมด้วยผู้แทนมหาวิทยาลัยร่วมลงนามบันทึกฯ            1EB1547B-7AE5-4030-BDBF-7F6B6C8594DA             นายนิพนธ์ กล่าวว่า การลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในการสนับสนุนการดำเนินงานวิชาการด้านความปลอดภัยทางถนน ระหว่างกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งทั้ง 6 หน่วยงาน มีความยินดี ให้การสนับสนุนการดำเนินงานวิชาการด้านความปลอดภัยทางถนน นับเป็นนิมิตหมายอันดีในการที่จะขับเคลื่อน การดำเนินงานด้านความปลอดภัยทางถนน ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม โดยมหาวิทยาลัยจะสนับสนุนเรื่องการบริการเผยแพร่องค์ความรู้ การศึกษาวิจัย เพื่อการพัฒนา และการให้ความช่วยเหลือด้านวิชาการ ด้านความปลอดภัยทางถนนแก่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ยินดีจะสนับสนุนเรื่องการประสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายด้านความปลอดภัยทางถนน

55D8CA5E-C100-4282-B995-24AC450C5052          จากสถานการณ์อุบัติเหตุทางถนนเสมือนภัยพิบัติของชาติ  ความปลอดภัยทางถนนของสถานบันการศึกษาแต่ละภูมิภาคจะเข้ามาช่วยกันดูแลปิดจุดเสี่ยง รวมถึงร่วมกันประกาศเจตนารมณ์การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ เพื่อพัฒนาศักยภาพความเข้มแข็งทางวิชาการจึงถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี ที่สถาบันการศึกษาไทยได้ให้ความสำคัญและแสดงจุดยืนที่จะสนับสนุนองค์ความรู้ด้านการจัดการภัยพิบัติ ซึ่งก็จะสอดคล้องกับภารกิจหน้าที่ในการจัดทำแผน แม่บท วางมาตรการ ส่งเสริม สนับสนุน การป้องกันและบรรเทา และฟื้นฟูจากสาธารณภัย ซึ่งเป็น ภารกิจหน้าที่สำคัญของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นำไปสู่เป้าหมายของประเทศไทย ที่มุ่งเน้นลดอัตราผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนให้เหลือ 12 ต่อประชากรแสนคน ภายในปี 2570” นายนิพนธ์ กล่าว

25B47090-20EA-4F6B-9DEB-3B1ECD73273F

Short URL: https://www.samilatimes.co.th/?p=69058

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

ข่าวมาใหม่

Find Us