|

U2T บางเหรียง 1 ในโครงการ Top15 จากทั่วประเทศ นำทีมโดยศิลปศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมเพื่อชุมชน

98501B8C-8078-4C30-A39C-C87B1A138924U2T บางเหรียง 1 ในโครงการ Top15 จากทั่วประเทศ นำทีมโดยศิลปศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมเพื่อชุมชน

           โครงการ U2T ตำบลบางเหรียง อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา ได้รับการคัดเลือกจาก Engagement Thailand ให้เป็น Top15 จากโครงการ U2T ทั้งประเทศ ในด้านที่ 3 การนำองค์ความรู้ไปช่วยบริการชุมชน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) พื้นที่ตำบลบางเหรียงอำเภอควนเนียง  จังหวัดสงขลา หัวหน้าโครงการ ผศ.นพดล โพดกำเหนิด อาจารย์ประจำหลักสูตรรายวิชาวิทยาศาสตร์ สาขาศึกษาทั่วไป คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และคณาจารย์ทีม U2T นอกจากนี้นวัตกรรมที่ได้ถ่ายทอดให้แก่ชุมชน ได้ช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อม เพิ่มรายได้ให้ชาวบ้าน และมีการขยายผลโครงการเพิ่มเติม เกิดเป็นโครงการสืบเนื่องเพื่อชุมชนบางเหรียงต่อไป

C00CF37C-50E1-4C50-B33B-58EF11FA1768

C13EE560-D9AD-4178-90BD-861351C6F996

B20C4868-8DD1-48FD-9CE0-DD6D08E47EFB

Short URL: https://www.samilatimes.co.th/?p=71753

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

ข่าวมาใหม่

Find Us