|

มทร.ศรีวิชัย สงขลา ขับเคลื่อนทุนทางวัฒนธรรมมโนราห์ “หนุนเสริม” ระบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์จังหวัดสงขลา

4BFB2B0D-2E2B-4037-AF8A-B5799DE07989มทร.ศรีวิชัย สงขลา ขับเคลื่อนทุนทางวัฒนธรรมมโนราห์หนุนเสริมระบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์จังหวัดสงขลา

          สำนักงานนวัตกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยจัดกิจกรรมขับเคลื่อนทุนทางวัฒนธรรมมโนราห์เพื่อหนุนเสริมระบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์จังหวัดสงขลาโดยได้รับเกียรติจาก     นางสุรียพรรณ์ สงขลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา มาเป็นประธานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง(MOU)ว่าด้วยความร่วมมือทางด้าน วิชาการเพื่อขับเคลื่อนทุนทางวัฒนธรรมมโนราห์ สำหรับการหนุนเสริมระบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์ จังหวัดสงขลา ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยโดยอธิการบดี ได้มอบหมายให้ ผศ.ดร.อภิรักษ์ สงรักษ์ รองอธิการบดีร่วมกับ วัฒนธรรมจังหวัดสงขลา องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม และสมาคมศิลปินพื้นบ้าน จังหวัดสงขลา                 B31EBC03-E681-44FC-AFA0-B0D377417868             การจัดงานครั้งนี้ภายใต้แนวคิดขับเคลื่อนทุนทางวัฒนธรรมมโนราห์เพื่อหนุนเสริมระบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์จังหวัดสงขลาโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างกลไกประสานความร่วมมือและบูรณาการทำงานของประชาคมทางวัฒนธรรมด้านมโนราห์สำหรับการส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งของมรดกภูมิปัญญาด้านวัฒนธรรม และการมีปฏิสัมพันธ์ร่วมกันทางสังคมระหว่างคนรุ่นเก่าคนรุ่นใหม่สู่การสำนึกท้องถิ่นบนฐานทุนวัฒนธรรมโนราห์ เพื่อสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจและสังคมท้องถิ่นของผู้ประกอบการเชิงวัฒนธรรมมโนราห์ สู่การเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นผ่านการผลิตสินค้า พื้นที่วัฒนธรรม และบริการเชิงวัฒนธรรมด้วยคุณค่าของวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของพื้นที่

          โดยกิจกรรมภายในงาน แบ่งกิจกรรมออกเป็นอาทิเช่นกิจกรรมการออกร้านขายของผลิตภัณฑ์มโนราห์  กิจกรรมการสาธิตและการผลิตผลิตภัณฑ์มโนราห์  กิจกรรมการแสดงมโนราห์ของศูนย์ฝึกมโนราห์ในจังหวัดสงขลา  กิจกรรมเดินแบบแฟชั่นโชว์ในชุดมโนราห์  กิจกรรมเสวนาทางวิชาการ โรงสีแดง (หับ โห้ หิ้น)

F73A8E90-5842-4F1A-9C5F-188B152B6FCA

Short URL: https://www.samilatimes.co.th/?p=71765

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

ข่าวมาใหม่

Find Us