|

นศ.เกษตร มรภ.สงขลา ผงาดเวทีแข่งขันทักษะวิชาการและวิชาชีพ คว้ามากสุด 11 รางวัล 1 Popular Vote

0F61E25D-CBEC-4255-BC92-6954151AACA8มรภ.สงขลา สุดปลื้ม นักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตรโชว์ผลงานแข่งขันทักษะวิชาการและวิชาชีพ เครือข่ายเกษตรราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ 7 กวาด 11 รางวัล1 Popular Vote มากที่สุดจากทั้งหมด 17 มหาวิทยาลัยสมาชิกฯ ที่เข้าร่วมแข่งขัน

            ดร.มงคล เทพรัตน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) ประธานเครือข่ายเกษตรราชภัฏทั่วประเทศ เปิดเผยว่า วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 ตนพร้อมด้วย รศ.ดร.คริษฐ์สพล หนูพรหม รองคณบดีฝ่ายพัฒนนักศึกษาและกิจกรรมพิเศษ เข้าร่วมงานปิดการแข่งขันทักษะวิชาการและวิชาชีพทางด้านการเกษตร เครือข่ายเกษตรราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ 7 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ผลปรากฏว่านักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร มรภ.สงขลา สามารถคว้ามาได้ถึง 11 รางวัล และ Popular Vote 1 รางวัล ได้แก่ รางวัลชนะเลิศ 5 รางวัล รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง 2 รางวัล รองชนะเลิศอันดับสอง 4 รางวัล และ รางวัล Popular Vote 1 รางวัลซึ่ง มรภ.สงขลา ได้รับรางวัลมากที่สุดจากทั้งหมด 17 มหาวิทยาลัยสมาชิกที่เข้าร่วมเครือข่ายเกษตรราชภัฏในครั้งนี้            B905E055-5DE9-43B8-BF24-90483FF2B502             สำหรับรายละเอียดรางวัลต่าง ที่ได้รับมีดังนี้ รางวัลชนะเลิศ 5 รางวัล  1. การตอบปัญหาวิชาการพืชศาสตร์ นายอานนท์ คล้ายจินดา และ นางสาวจารุวรรณ ฤทธิรุตม์ ควบคุมทีมโดย ผศ.ดร.ภัทรพร ภักดีฉนวน 2. การประกวดศิลปวัฒนธรรมทางการเกษตร “ร้องเพลงลูกทุ่ง” นางสาวสร้อยสุดา แก้วจันทร์ ควบคุมทีมโดย ผศ.ดร.ศุภัครชา อภิรติกร 3. การแข่งขันนำเสนอปัญหาพิเศษและโครงงานสหกิจศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาพืชศาสตร์ นายธนชัยจงภักดี และ นายพลกฤต อินทมณี ควบคุมทีมโดยผศ.ดร.อมรรัตน์ ชุมทอง 4. การแข่งขันนำเสนอปัญหาพิเศษและโครงงานสหกิจศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาอื่น ที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร นางสาววิลาวัณย์ เกื้อกูล และนางสาวซัลซะบีล กอเซ็ง ควบคุมทีมโดย ผศ.นพรัตน์ วงศ์หิรัญเดชา 5. การแข่งขันการประกวดนวัตกรรมด้านอาหาร นายภาณุพงศ์ พงศ์พันธ์ นางสาวณัฏฐธิดา บินล่าเต๊ะนายยศกร บุญมา และ นางสาวชุติมา บุญวรรโณ ควบคุมทีมโดย  ผศ.ขนิษฐา พันชูกลาง

692A5A20-1973-4AEF-83AB-85C293EC04CE            รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง 2 รางวัล 1. การแข่งขันนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีการเกษตร นายทิตย์ธิพงศ์ ประเสริฐศิลป์ และ นางสาวอรทัย อินแก้ว ควบคุมทีมโดยผศ.ดร.อมรรัตน์ ชุมทอง 2. การแข่งขันนำเสนอปัญหาพิเศษและโครงงานสหกิจศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาพืชศาสตร์ นายทนงสิทธิ์ อนุศาสนี และ นายกฤษณะ เพ็งทองควบคุมทีมโดย ผศ.ดร.อมรรัตน์ ชุมทอง 

            รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง 4 รางวัล 1. การแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการด้านการเกษตร ด้านสัตวศาสตร์/สัตวบาล นายอดิศร พุทธศรี และ นายธีระศักดิ์ เกตุแก้ว ควบคุมทีมโดย อาจารย์อภิชาติ พันชูกลาง 2. การแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการด้านการเกษตร ด้านประมง/เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ นางสาวโซเฟีย หวาหาบ และ นางสาวจุฬาลักษณ์ เกื้อสุวรรณ ควบคุมทีมโดย ผศ.สบาย ตันไทย 3. การแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการด้านการเกษตร ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีอาหาร นางสาวชญานิษฐ์เจริญศร และ นางสาวจุฑามาศ อิสสระ ควบคุมทีมโดย ผศ.ดร.ธิติมา พานิชย์ 4. การแข่งขันนำเสนอปัญหาพิเศษและโครงงานสหกิจศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาสัตวศาสตร์ นายวงศธร เซ่งลอยเลื่อน และ นายธีรภัทร์ จันทร์เดิม ควบคุมทีมโดย ดร.ปิยะนันท์ นวลหนูปล้องรางวัล Popular Vote การประกวดศิลปวัฒนธรรมทางการเกษตร “ร้องเพลงลูกทุ่ง” นางสาวสร้อยสุดา แก้วจันทร์ ควบคุมทีมโดย ผศ.ดร.ศุภัครชา อภิรติกร

5FB958E6-F934-466E-946B-59512AE6BA90            ทั้งนี้ ตามมติที่ประชุมเครือข่ายเกษตรราชภัฏทั่วประเทศ ให้จัดการแข่งขันทักษะวิชาการและวิชาชีพทางด้านการเกษตร เครือข่ายเกษตรราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่7 ในรูปแบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 28 เมษายน-11 พฤษภาคม 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ และเจ้าภาพร่วมในการจัดแข่งขันแต่ละรายการ ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ และ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ โดยตนได้มอบหมายให้ทีมคณาจารย์เป็นผู้ควบคุมดูแลนักศึกษาในการแข่งขันแต่ละรายการ เพื่อให้การนำเสนอผลงานผ่านระบบออนไลน์เป็นไปด้วยความเรียบร้อยด้วย
CC6B6CF3-709E-4841-9EB0-F320611B21C3            
รศ.ดร.คริษฐ์สพล หนูพรหม รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและกิจการพิเศษกล่าวว่า ในการแข่งขันครั้งนี้ตนและทีมคณาจารย์คณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการคัดเลือกและส่งรายชื่อนักศึกษาเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการและวิชาชีพทางด้านการเกษตร เครือข่ายเกษตรราชภัฏทั่วประเทศ โดยได้ส่งนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันทุกรายการ ได้แก่ การแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการด้านการเกษตร (ด้านพืชศาสตร์ ด้านสัตวศาสตร์/สัตวบาล ด้านประมง/เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีอาหาร) การแข่งขันนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีการเกษตร การประกวดแผนธุรกิจเกษตร การแข่งขันนำเสนอปัญหาพิเศษ/โครงงานสหกิจศึกษา (สาขาสัตวศาสตร์ สาขาพืชศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารสาขาประมง/เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และสาขาอื่น ที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร) การแข่งขันนวัตกรรมด้านอาหาร และ การประกวดศิลปวัฒนธรรมทางการเกษตร “ร้องเพลงลูกทุ่ง”    3FAD60AD-2D62-4FCF-A69F-3F191C381689            ด้าน ผศ.ดร.อมรรัตน์ ชุมทอง รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ กล่าวเพิ่มเติมว่า ในการจัดเตรียมงานครั้งนี้เนื่องจากเป็นรูปแบบออนไลน์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มรภ.สงขลา ได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าภาพร่วมในการจัดการแข่งขันนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีการเกษตร ซึ่งตนได้มอบหมายให้บุคลากรสายสนับสนุนร่วมกันจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ จัดหา ตรวจสอบ และติดตั้งระบบการนำส่งสัญญาณ ห้องบันทึก การประสานงานและอื่น ให้พร้อมใช้งานสำหรับการแข่งขัน นำทีมโดย นางวริษฐา ตันติพงศ์ นางสมจิต ปาละพัน นางสาวศุจิรัตน์ สรประสิทธิ์ นางธัญญาภรณ์ รักษ์ทอง นายวชิรพันธ์ จันทร์พาณิชย์ นางสาวสุรีพร วิจิตรโสภา นายณัฐพล ราชูภิมนต์ และว่าที่ ..หญิงอังคณา ไชยหนู ซึ่งทีมงานได้ร่วมกันจัดเตรียมความพร้อมให้สามารถร่วมงานแข่งขันประเภทต่าง ได้อย่างราบรื่น และประสบความสำเร็จได้ด้วยความร่วมมือของทุกฝ่าย

             โอกาสเดียวกันนี้ ดร.มงคล เทพรัตน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร มรภ.สงขลาประธานเครือข่ายเกษตรราชภัฏทั่วประเทศ ได้ร่วมมอบธงแก่มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ในฐานะเจ้าภาพจัดแข่งขันทักษะวิชาการและวิชาชีพทางด้านการเกษตร ปีถัดไปพร้อมทั้งมอบตำแหน่งประธานเครือข่ายเกษตรราชภัฏทั่วประเทศ ให้แก่คณบดีคณะเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี ดำรงตำแหน่งประธานคนต่อไป

229366D2-D993-458D-9024-3EA5AA767ED3

B659DE18-02F2-41E6-83B9-0C366F685739

F51BEFC8-B09A-4971-9A7B-C5A80E074BDC

BA60AA80-FF9C-4441-8823-F37F03516313

80038467-72C1-49FA-B470-08498CB2F286

D528577D-1B62-4713-BA2D-170ED699751C

4F68BAD9-EB6B-40D8-8ED9-7F0768430041

Short URL: https://www.samilatimes.co.th/?p=71782

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

ข่าวมาใหม่

Find Us