|

มทร.ศรีวิชัย คว้า 3 ผลงาน โครงการ TOP 100 U2T Projects by Ent มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพสร้างรายได้ให้กับชุมชน

58B76621-90D3-460B-848E-3A0E55716C2Cมทร.ศรีวิชัย คว้า 3 ผลงาน  โครงการ TOP 100 U2T Projects by Ent มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพสร้างรายได้ให้กับชุมชน

           ตามที่สมาคมพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยและสถาบันคลังสมองของชาติ ร่วมกันจัดโครงการ TOP 100 U2T Projects by Ent  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ส่งไปร่วมประกวด และผ่านการคัดเลือกเป็น Top15 จำนวน 3 ผลงาน โดยแต่ละผลงานมีความโดนเด่นที่แตกต่างกัน โดยมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพสร้างรายได้ให้กับชุมชนให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล  สร้างรากแก้วให้ประเทศ) พื้นที่ตำบลคลองเส อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช

            ด้านที่ 1 การพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่ (การยกระดับสินค้า OTOP/อาชีพอื่นๆ) โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อวยพร  วงศ์กูล  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ได้มีการดำเนินงานกิจกรรมยกระดับสินค้า OTOP 3 ได้แก่ กาแฟสดเครื่องแกง และสบู่น้ำผึ้ง กิจกรรมอบรมทักษะอาชีพ (ด้านอาหารและงานผ้า) การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑ์ชุมชน 3 ผลิตภัณฑ์ กิจกรรมการอบรมเพิ่มศักยภาพผู้ขายสินค้าชุมชนและส่งเสริมการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชน การอบรมผลิตสารฆ่าเชื้อและมอบอุปกรณ์ป้องกันการระบาดของโรค Covid-19 เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจากการมีอาชีพเสริม โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางมีรายได้เพิ่มขึ้นสามารถลดความเหลื่อมล้ำด้านรายได้ในสังคม รวมทั้งให้ประชาชนมีการเข้าถึงการบริการด้านสุขภาพจากการอบรมผลิตสารฆ่าเชื้อ และเข้าถึงข่าวสารด้านสุขภาพ โครงการสร้างและพัฒนาการยกระดับการท่องเที่ยวชุมชนเชิงสร้างสรรค์และกิจกรรมการท่องเที่ยว พื้นที่ตำบลคลองรี อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา  1EA99676-3AF3-4A6D-A215-85C0923C26B6            ด้านที่ 2 การสร้างและพัฒนา Creative Economy (การยกระดับการท่องเที่ยว) โดย ดร.ลมุล  เกยุรินทร์  คณะบริหารธุรกิจ ผลงานที่สร้างคุณค่าให้ชุมชนคลองรี คือKhlong RI Street Art เป็นการถ่ายทอดอัตลักษณ์ของวิถีคนคลองรีผ่านการวาดภาพด้านศิลปะบนพื้นถนนคอนกรีตที่ขนานไปกับลุ่มแม่น้ำทะเลสาบสงขลาด้านทิศตะวันตกเป็น Landmark และ จุด Check in สำหรับแหล่งท่องเที่ยวชุมชนเชิงสร้างสรรค์ของชุมชนคลองรี โดยทีมงาน U2T Khlong RI และชุมชนคลองรีทั้ง 9 หมู่บ้าน ร่วมกันวาดภาพถ่ายทอดเรื่องราวบน Khlong RI Street Art โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล  สร้างรากแก้วให้ประเทศ)พื้นที่ตำบลบางเหรียง อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา            50AC6F9F-ABB9-47C3-BEAB-7884B64CF3A0            ด้านที่ 3 การนำองค์ความรู้ไปช่วยบริการชุมชน (Health Care/เทคโนโลยีด้านต่างๆ) โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์นพดล  โพชกำเนิด  คณะศิลปศาสตร์เป็นนวัตกรรมที่ได้ถ่ายทอดให้แก่ชุมชน ได้แก่เตาชีวมวลสำหรับแปรรูปขนมซั้งยังคงเป็นที่ต้องการของชุมชน เนื่องจากประหยัดเชื้อเพลิงเป็นอย่างดี และก่อให้เกิดสุขภาวะที่ดีในแหล่งผลิตเนื่องจากมีควันน้อย ลดปัญหาสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ต้องขอขอบคุณกลุ่มแปรรูปขนมซั้ง หลังสถานีเกาะใหญ่ ที่ได้ขยายผลเพิ่มเติม และ เทศบาลตำบลบางเหรียง ที่ได้ประสานงานในการให้พวกเราได้ช่วยเหลือชุมชน

             มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยให้ความสำคัญกับการช่วยเหลือชุมชน สังคมให้มีสภาพความเป็นอยู่ที่ดี สามารถสร้างอาชีพ และเพิ่มรายได้ให้ความครอบครัว นอกจากนี้ยังมุ่งเน้นการจัดการเรียนที่สอนให้นักศึกษาได้รู้จักการช่วยเหลือแบ่งปันผู้อื่น ทั้งทางด้านทฤษฎี และการลงพื้นที่ปฏิบัติจริง

C36F0771-8AF1-4666-B644-99B97D9BD5EC

Short URL: https://www.samilatimes.co.th/?p=71830

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

ข่าวมาใหม่

Find Us