|

สถาปัตย์ มทร. ร่วมวางแผนพัฒนาการท่องเที่ยงเชิงอนุรักษ์บ้านเก่าร้าง อ.คลองหอยโข่ง

12725AEF-3B04-40D8-9840-67F0A3EF8827สถาปัตย์ มทร. ร่วมวางแผนพัฒนาการท่องเที่ยงเชิงอนุรักษ์บ้านเก่าร้าง .คลองหอยโข่ง

           เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม  2565 เวลา 13.30 . ผศ.ดร. ทัชชญา สังขะกูล หลักสูตรสาขาวิชาสถาปัตยกรรม อาจารย์เรืองรัมภา อินทรักษ์ หัวหน้าหลักสูตรสาขาวิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ศรีชัย  ดร.กาญจน์  เพียรเจริญประธานกรรมาธิการสถาปนิกทักษิณ สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมป์  คุณอดิศร จงวัฒนไพบูลย์ รองประธานกรรมาธิการสถาปนิกทักษิณ ร่วมกับคุณรินทร์ไชยวงศ์  เลขานุการนายก องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหอยโข่ง นายซอและ แซ่หล๊ะ ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บ้านเก่าร้าง นายครรชิตสุวรรณชาตรี รองประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บ้านเก่าร้าง นายวิชิต นพรัตน์ ปฎิคม นายไล มืดภา กรรมการฝ่ายทะเบียน นายจเด็จ ยูหนู ผู้ช่วยฝ่ายปกครอง และตัวแทนชาวบ้าน ร่วมประชุมหารือแผนและแนวทางการจัดการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บ้านเก่าร้าง ศาลาประชาคมบ้านเก่าร้าง .6 . คลองหอยโข่ง.คลองหอยโข่ง .สงขลา

F179887D-49A9-416C-819B-8CC2EE672498            โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดประชุมหารือในครั้งนี้ เพื่อหารือแนวทางในการพัฒนาศักยภาพพื้นที่สู่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การพัฒนาอย่างยั่งยืน และหนุนเสริมระบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (BCG) แก่ชุมชนบ้านเก่าร้าง แหล่งธรรมชาติในหมู่บ้านเก่าร้างอำเภอคลองหอยโข่ง มีความความโดดเด่นด้านทรัพยากรธรรมชาติ เขา อ่างเก็บน้ำพื้นที่ทางการเกษตร ประวัติศาสตร์ และพื้นที่อันมีความน่าสนใจที่หลากหลาย เพื่อที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวได้เข้าศึกษาและเรียนรู้ สู่การผลักดันให้มีการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆ เพื่อให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติอันได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวของจังหวัดสงขลา ประตูหน้าด่านแห่งใหม่ของภาคใต้ในอนาคต

1FB589A9-2768-4780-837D-972D16A4F07F

Short URL: https://www.samilatimes.co.th/?p=71995

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

ข่าวมาใหม่

Find Us