|

“สงขลานครินทร์” สร้างมิติใหม่เชื่อมสัมพันธ์นานาชาติ ใช้ “SciVal” หาข้อมูลจับคู่พันธมิตรทางวิชาการ

AC3D9703-4D09-4A0D-84A5-1054491ADF4Fสงขลานครินทร์สร้างมิติใหม่เชื่อมสัมพันธ์นานาชาติ ใช้ “SciVal” หาข้อมูลจับคู่พันธมิตรทางวิชาการ

             ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เถกิง วงศ์ศิริโชติ รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวถึงความต่อเนื่องในการสร้างความสัมพันธ์กับพันธมิตรคู่ความร่วมมือระดับนานาชาติในช่วงการเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 ว่า ในช่วงก่อนการแพร่ระบาด งานหลักด้านกิจการนานาชาติของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คือการสร้างความสัมพันธ์กับพันธมิตรหลักในต่างประเทศซึ่งต้องมีการเดินทางไปมาระหว่างกัน ซึ่งเมื่อเกิดการระบาดเรายังคงมีการสร้างความสัมพันธ์กับสถาบันเหล่านั้น แต่ปรับเปลี่ยนวิธีการโดยนำเทคโนโลยีด้านดิจิทัลมาใช้ในการสื่อสารและสร้างกิจกรรมเพื่อให้เกิดความต่อเนื่อง รวมทั้งใช้โปรแกรมวิเคราะห์ความเหมาะสมและจัดลำดับความสำคัญและความจำเป็นในการติดต่อเชื่อมความสัมพันธ์กับสถาบันใหม่ๆ และเครือข่ายต่างๆ            19F858AF-B485-41AD-ADDF-128627959164           โดยทั่วไปมหาวิทยาลัยจะเน้นภารกิจหลักไปที่การเรียนการสอน การวิจัยบริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม หากจะนำมหาวิทยาลัยไปสู่ความเป็นเลิศและเป็นที่รู้จักกันในระดับสากล จะต้องนำเอาด้านกิจการนานาชาติมาช่วยขับเคลื่อนร่วมกับการใช้เทคโนโลยีด้านดิจิทัลในทุกภารกิจ เช่น ในการพิจารณาเพื่อสร้างความสัมพันธ์กับสถาบันทางวิชาการในต่างประเทศโดยเฉพาะด้านการวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยได้ใช้ “SciVal” ซึ่งเป็นแพลทฟอร์มที่ออกแบบมาเพื่อการบริหารจัดการงานวิจัยเป็นหลัก เป็นระบบที่ใช้วัด ตรวจสอบ และติดตามสมรรถนะงานวิจัยขององค์กรโดยใช้ข้อมูลผลงานวิจัยตีพิมพ์ และการอ้างอิงจากบทความวิจัยตีพิมพ์ในฐานข้อมูล Scopus เพื่อวิเคราะห์ความเหมาะสมของพันธมิตรใหม่ที่เราจะไปสานความสัมพันธ์ด้วยในระดับนานาชาติ เช่น งานวิจัยอะไรที่มีความโดดเด่น เป็นผลงานของนักวิจัยท่านไหนจากสถาบันใด เพื่อหาแนวทางในการเชื่อมโยงกับงานวิจัยของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในอนาคตต่อไป  EDC3C9AC-BF72-49FD-BC6F-00CBA24EBE73          นอกจากนั้น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ยังมีการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและบุคลากรสู่ความเป็นนานาชาติ ด้วยโครงการ PSU Open Mobility ซึ่งจะมุ่งพัฒนาให้บุคลากรทุกกลุ่มสามารถเรียนคอร์สออนไลน์ผ่านระบบ MOOC ที่เป็นของนานาชาติได้รวมทั้งพยายามหาการเชื่อมโยงระหว่างหลักสูตรของมหาวิทยาลัยกับสถาบันพันธมิตรในต่างประเทศ ซึ่งมีอยู่กว่า 20 หลักสูตร

           รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ กล่าวว่า โดยทั่วไปมักจะมองว่าความเป็นนานาชาติจะเกิดเมื่อมีการเดินทางออกนอกประเทศ แต่โดยข้อจำกัดหลายประการคนส่วนใหญ่ที่อยู่ในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จึงไม่ได้เดินทางออกไปมีประสบการณ์ในต่างประเทศ ซึ่งปัญหานี้สามารถทดแทนได้โดยการนำความเป็นนานาชาติเข้าสู่รั้วสงขลานครินทร์ หรือ Internationalization At Home (IAH) เช่น การเชิญผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศเพื่อเข้ามาสอนในมหาวิทยาลัยในรูปแบบออนไลน์ มีการจัดสัมมนาออนไลน์แก่นักศึกษา โดยเชิญอาจารย์และนักวิจัยชาวต่างประเทศมาเป็นวิทยากรให้ความรู้ ซึ่งในปี 2564 มีอาจารย์ต่างชาติเข้าร่วมจำนวนกว่า 100 ท่าน ซึ่งหลังจากนี้จะเกิดความสัมพันธ์ทางวิชาการที่ต่อเนื่องไปสู่การสร้างกิจกรรมทางวิชาการเช่นการทำวิจัยร่วมกันในอนาคต รวมทั้งมีการสร้างกิจกรรมในรั้วมหาวิทยาลัยเพื่อให้ตอบสนองต่อความเป็นนานาชาติ เช่น กิจกรรมที่มุ่งเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ Sustainable Development Goals หรือ SDGs เช่นการรักษาสภาพแวดล้อมของทะเลและชายฝั่งเป็นต้น

           “ในอนาคตดิจิทัลกับกิจการนานาชาติต้องเดินคู่กันไป หลักสูตรในอนาคตต้องมีการเรียนออนไลน์มากขึ้น พฤติกรรมของคนจะเปลี่ยนไปเพราะลดกิจกรรมที่เป็นการพบปะกัน แต่เราจะอยู่คนเดียวไม่ได้ ความเชื่อมโยงกับพันธมิตรทางวิชาการจึงเป็นสิ่งสำคัญการสื่อสารเพื่อความเป็นนานาชาติจึงเปลี่ยนไปเป็นดิจิทัลมากขึ้น จะต้องมีการรองรับการติดต่อสื่อสารผ่านระบบดิจิทัลมากขึ้น และจะเกิดสิ่งใหม่ๆ ขึ้นมาอีกมาก ซึ่งข้อดีคือเราสามารถจัดกิจกรรมหลายอย่างได้บ่อยขึ้นเพราะไม่มีการเดินทางมาเป็นข้อจำกัดรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ กล่าว

5BEBE8E7-6FBF-4ED7-BD94-888AAA4B68CE

01BB514D-B213-4BA4-8260-7C75A7725DF1

73844767-DC08-41BC-9178-202709DB2397

819E550F-7B66-4F2D-B60A-56037C7F240F

56D30C16-1F4E-43DF-AFE8-FE53ABB1A1F8

49FCF148-6544-4B6C-A17B-F1339A8A49BC

Short URL: https://www.samilatimes.co.th/?p=72021

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

ข่าวมาใหม่

Find Us