|

มรภ.สงขลา เดินหน้า Green University ติว นศ.-บุคลากร จัดการขยะอินทรีย์ด้วยนวัตกรรม 3 R ลดของเสียให้เป็นศูนย์ Zero Waste

7363BB03-6938-4381-91A9-D256364D992Fมรภ.สงขลา เดินหน้านโยบาย Green University จัดอบรมการจัดการขยะอินทรีย์ด้วยนวัตกรรม 3 R ลดของเสียให้เป็นศูนย์ Zero Waste ให้ความรู้นักศึกษาและบุคลากรเปลี่ยนวัสดุเหลือทิ้งเป็นน้ำหมักชีวภาพ ปุ๋ยชีวภาพ ดินอินทรีย์ มุ่งสู่เป้าหมายมหาวิทยาลัยสีเขียวอันดับ 1 กลุ่มราชภัฏภาคใต้

             เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2565 อาจารย์พิเชษฐ์ จันทวี รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและวิทยาเขต มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการขยะอินทรีย์ด้วยนวัตกรรม 3 R ลดของเสียให้เป็นศูนย์ Zero Waste  ห้องประชุมพลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ชั้น 7 สำนักงานอธิการบดี มรภ.สงขลา เพื่อให้นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการขยะอินทรีย์ด้วยนวัตกรรม 3 R ลดของเสียให้เป็นศูนย์ Zero Waste เปลี่ยนขยะอินทรีย์และวัสดุเหลือทิ้งเป็นน้ำหมักชีวภาพ ปุ๋ยชีวภาพและดินอินทรีย์ เกิดความคิดริเริ่มจากนวัตกรรมการจัดการขยะอินทรีย์ นำขยะพลาสติกมาใช้ประโยชน์ใหม่เพื่อต่อยอดสู่ความมั่นคง และเพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ในการนำขยะอินทรีย์และวัสดุเหลือทิ้งมาใช้ให้เกิดประโยชน์ สามารถบูรณาการตามนโยบายมหาวิทยาลัยสีเขียวในการเข้าสู่การประเมิน UI Green Metric World University ในการเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวระดับที่สูงขึ้น โดยมี อาจารย์อภิชาติ พันชูกลาง ดร.มุมตาส มีระมาน และ ดร.วนิดา เพ็ชร์ลมุล อาจารย์ มรภ.สงขลา เป็นวิทยากร              1D46C08D-F1EA-4659-9EE6-44DC9D694518               อาจารย์พิเชษฐ์ กล่าวว่า มรภ.สงขลา ตระหนักและให้ความสำคัญต่อการมีส่วนร่วมและการพัฒนาคุณภาพชีวิต มุ่งเน้นให้เกิดประโยชน์ต่อคนส่วนใหญ่และต่อเนื่องในระยะยาว จึงมีนโนบายดำเนินโครงการมหาวิทยาลัยสีเขียว Green University นอกจากนั้น มรภ.สงขลา ยังเล็งเห็นถึงความสำคัญต่อเป้าหมายของการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) ซึ่งเป็นนโยบายเร่งด่วนของประเทศไทยด้านการลดปริมาณขยะ และแนวคิดการนำนวัตกรรม 3R มาเปลี่ยนแปลงขยะให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทางมหาวิทยาลัยจึงได้จัดโครงการอบรมในเรื่องการจัดการขยะอินทรีย์ฯ ให้แก่บุคลากรและนักศึกษา โดยมุ่งหวังให้เกิดความยั่งยืนและความเข้าใจในการร่วมกันรักษาสภาพแวดล้อม ทรัพยากร และการจัดการขยะและของเสียอย่างยั่งยืน นำไปสู่การที่มรภ.สงขลา ได้รับการจัดให้เป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวอันดับ 1 ของกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคใต้ ในอนาคต           D3A875F0-B1E8-4006-A4AA-E34316AE0681               ด้าน นายชัยสิทธิ์ บุญรังศรี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ผู้เสนอโครงการ กล่าวว่า ปัญหามูลฝอยในประเทศไทยมีแนวโน้มส่งผลกระทบรุนแรงต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ปริมาณมูลฝอยที่พบมีหลากหลายประเภท เช่น พลาสติก สารเคมีโฟม ซึ่งเป็นมูลฝอยที่กำจัดได้ยากและมีปริมาณเพิ่มขึ้นทุกปี     ทั้งนี้ ปัจจัยชี้วัดความสำเร็จในด้านการจัดการมูลฝอยในระยะยาว คือการมุ่งเน้นการลดปริมาณมูลฝอยที่ต้นทางและการมีส่วนร่วมของชุมชน โดยเฉพาะการคัดแยกเอามูลฝอยที่สามารถนำมารีไซเคิลได้หรือการแยกมูลฝอยอันตรายออกจากมูลฝอยที่จะต้องนำไปกำจัด เพื่อช่วยลดปริมาณมูลฝอยที่นำไปสู่แหล่งกำจัดและลดผลกระทบจากการปนเปื้อนต่อสิ่งแวดล้อมEACB10F8-AACB-4DAD-A6DA-4F14F3CF1EB0

045D3DC4-EAF9-4E27-B691-738D35FB7782

CE1F8A66-9BA4-4B4D-B955-3528AC7DBDE2

D8048B15-4D73-4C7F-94C0-2ED21F1D6C0A

B52BD8A3-A14E-404B-80A5-C45E8D544F89

47E9BBBB-1FBF-4F16-88CA-8AA065AB32CF

FDE797E4-980B-44D4-AF92-021CD8871035

49F08EA1-CCC7-4523-A143-8C75A8A7A3E0

Short URL: https://www.samilatimes.co.th/?p=72875

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

ข่าวมาใหม่

Find Us