|

ครุฯ มรภ.สงขลา จัดกิจกรรมค่ายวิชาการถ่ายทอดความรู้สู่ นร.ประถม เปิดโลกทัศน์น้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษามาใช้ในชีวิตประจำวัน

0958E61D-C38B-4862-A6AD-52D17B91C8CEคณะครุศาสตร์ มรภ.สงขลา จัดอบรมเปิดโลกทัศน์และน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษามาใช้ในชีวิตประจำวันผ่านกิจกรรมค่ายวิชาการ ถ่ายทอดความรู้นักเรียนประถมในพื้นที่ .สงขลา พัทลุง สตูล ควบคู่พัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนรู้นักศึกษาปูทางสู่การเป็นครูในอนาคต

             คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการเปิดโลกทัศน์และการน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษามาใช้ในชีวิตประจำวันผ่านกิจกรรมค่ายวิชาการระหว่างวันที่ 25-26 มิถุนายน2565 คณะครุศาสตร์ มรภ.สงขลา และหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา สงขลา โดยมี ผศ.ดร.ศรุติพงศ์ ภูวัชร์วรานนท์ คณบดีคณะครุศาสตร์เป็นประธานในพิธีเปิด วัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้นักเรียนเกี่ยวกับพระบรมราโชบายด้านการศึกษา และการน้อมนำมาใช้ในชีวิตประจำวัน ตลอดจนเพื่อพัฒนานักศึกษาครูให้มีศักยภาพในด้านการจัดการเรียนรู้สำหรับการเป็นครูในอนาคต            415876BD-C2C0-4334-9F00-3C28D2CEEDC2               ภายในงานมีการบรรยาย เรื่องนวัตกรรมการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับพระบรมราโชบายทางการศึกษาที่เหมาะสำหรับนักเรียนในระดับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานวิทยากรโดย ผศ.ดร.ศรุติพงศ์ ภูวัชร์วรานนท์ การแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติการ เรื่องฐานกิจกรรมวิชาการที่สอดคล้องกับพระบรมราโชบายทางการศึกษาแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติการ เรื่องการน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาและเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวันชมท้องฟ้าจำลองและนิทรรศการ หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา สงขลา  ซึ่งการอบรมในครั้งนี้ผู้เข้ารับการอบรมเป็นนักเรียนในระดับประถมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนบ้านเขารักเกียรติ จังหวัดสงขลา โรงเรียนบ้านหาดไข่เต่า จังหวัดพัทลุง และ โรงเรียนบ้านตันหยงโป จังหวัดสตูล รวม 90 คน ครูผู้สอน 15 คน นักศึกษาคณะครุศาสตร์ มรภ.สงขลา 35 คน วิทยากร 5 คน และคณะทำงาน 5 คน

76FBC757-4A2D-48CA-B3F0-F86DBECADD73

7CC10EEA-4BBD-4F87-BFA2-D8939663B79E

5CF6653B-1CBC-4657-A3EF-0B765FECAEC6

C3C7608D-4282-4F8C-A531-B4E52FC8E30F

2FE38250-C5E2-44AB-84FF-3DDBB248B115

C0FB35B6-303F-4214-9B96-F5999A540229

8A1674DD-6C69-4E38-9837-FC1B14F4B97F

Short URL: https://www.samilatimes.co.th/?p=72890

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

ข่าวมาใหม่

Find Us