|

ทม.คอหงส์ ประชุมจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 (ประชาคมชุมชนเมืองคอหงส์)

img_7937

เมื่อวันพุธที่ 14 ธันวาคม  2559  เทศบาลเมืองคอหงส์ ได้จัดประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 (ประชาคมชุมชนเมืองคอหงส์) โดยมี นายพยงค์ อรัญดร นายกเทศมนตรีเมืองคอหงส์ เป็นประธานในพิธีเปิด ณ ห้องประชุมแกรนด์บอลรูม 1 โรงแรมบุรีศรีภูบูติก หาดใหญ่  จ.สงขลา

การประชุมในครั้งนี้ถือเป็นหัวใจของการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลที่มีประสิทธิภาพ และสามารถนำไปสู่การปฏิบัติอันสัมฤทธิ์ผลได้นั้น จำเป็นต้องเกิดจากการมีส่วนร่วมของประชาชนเจ้าของท้องถิ่น ซึ่งถือเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการบริหารกิจการเทศบาล ที่จะได้แสดงความคิดเห็นนำเสนอปัญหา แนะแนวทางออกอันถูกต้อง และสอดคล้องกับสภาวการณ์ของท้องถิ่น ประชาคมชุมชนเมืองคอหงส์นั้น ประกอบไปด้วยผู้แทนจากภาคส่วนและกลุ่มองค์กรหลากหลาย ล้วนแล้วแต่เป็นผู้ที่มีองค์ความรู้ มีความเชี่ยวชาญ และมีบทบาทในด้านต่างๆ ที่แสดงความคิดเห็นเสนอมุมมองแนวคิด หรือเสนอปัญหาและความต้องการอันเป็นประโยชน์ต่อเทศบาล และการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลให้มีประสิทธิภาพ สามารถใช้เป็นองค์ประกอบในการจัดทำงบประมาณ ให้เกิดประสิทธิผล ทำให้โครงการพัฒนาด้านต่างๆ นำไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมได้เพื่อแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชนชาวคอหงส์ให้ได้มากที่สุด

img_8055

img_8019

img_8015

img_7984

img_7923

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=11435

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

ข่าวมาใหม่

Find Us