|

วันนักการตลาดสัญจร…ภาคใต้ ครั้งที่ 12 “นวัตกรรมการตลาดเพื่อก้าวสู่ Thailand 4.0”

image1

ม.หาดใหญ่ ร่วม สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย เตรียมจัดงานวันนักการตลาดสัญจร…ภาคใต้ ต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 12 ระดมกูรูด้านการตลาดแชร์ประสบการณ์ภายใต้หัวข้อ “นวัตกรรมการตลาดเพื่อก้าวสู่ Thailand 4.0”

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ร่วมกับ สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย กำหนดจัดงานวันนักการตลาดสัญจร…ภาคใต้ ครั้งที่ 12 “นวัตกรรมการตลาดเพื่อก้าวสู่ Thailand 4.0” ในวันพุธที่ 25 มกราคม 2560 ณ ห้อง Blue Ocean Hall อาคารคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดเวทีให้ความรู้ด้านการตลาดแก่ผู้ประกอบการ นักวิชาการ นักการตลาด องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน นักธุรกิจ และนักศึกษา ที่มีความสนใจทางด้านการตลาดเข้าร่วมรับฟัง แลกเปลี่ยนความรู้ แบ่งปันประสบการณ์ต่างๆ ในงานครั้งนี้

โดยภายในงานจะมีการบรรยายให้ความรู้ภายใต้หัวข้อ “นวัตกรรมการตลาดเพื่อก้าวสู่ Thailand 4.0” โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ Innovative Consumer…เจาะลึก DNA ผู้บริโภคยุค 4.0 (เทรนด์และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมผู้บริโภค 4.0) โดย คุณบังอร สุวรรณมงคล MD & Founder Hummingbirds Research & Digital Marketing Consultant, Innovative Research…วิจัยจากหิ้งสู่ห้าง โดย ดร.ปรัชญากรณ์ ไชยคช อาจารย์ประจำสาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่, Southern Consumer Confidence Index…ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคในภาคใต้ ยุค 4.0 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิวัฒน์ จันทร์กิ่งทอง ผู้จัดการศูนย์วิจัยนวัตกรรมทางธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่, Innovative Marketing Strategy…การตลาดสร้างสรรค์ยุค 4.0 โดย ดร.แสงสุข พิทยานุกุล กรรมการผู้จัดการ และผู้ก่อตั้ง บริษัท สมูทอี จำกัด และ Marketing Innovation for Startup โดย คุณไผท ผดุงถิ่น กรรมการผู้จัดการและผู้ก่อตั้ง บริษัท บิลค์ เอเชีย จำกัด (www.Builk.com)

image2

ทั้งนี้ มีอาจารย์จากมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 2 ท่าน ร่วมเป็นวิทยากรในงานครั้งนี้ คือ 1. ดร.ปรัชญากรณ์ ไชยคช อาจารย์ประจำสาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ บรรยายในหัวข้อ Innovative Research…วิจัยจากหิ้งสู่ห้าง โดยอาจารย์ได้อธิบายในหัวข้อที่จะบรรยายว่า จะนำงานวิจัยเรื่อง “สะพานเชื่อมชุมชนสู่โลก” โดยจะพูดถึงหลัก 4p ได้แก่ 1. Product ผลิตภัณฑ์ด้านการท่องเที่ยวทางเลือก หรือ การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ ซึ่งจะมีความแตกต่างจากการท่องเที่ยวทั่วไป โดยสามารถเลือกประเภทของการท่องเที่ยวได้ ไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เกษตร หรือวัฒนธรรม 2. Price การกำหนดราคาการท่องเที่ยว โดยจะมีกระบวนการกำหนดราคาร่วมกันกับชุมชนอย่างเป็นระบบ 3. Place การจัดจำหน่ายสินค้าการท่องเที่ยวทางเลือก โดยใช้ช่องทางจากผู้ประกอบการเป็นหลัก เพื่อเป็นตัวกลางให้นักท่องเที่ยวเข้าสู่ผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวต่อไป และ 4. Promotion การส่งเสริมการขายในตลาดต่างประเทศที่มีความพร้อมเรื่องการท่องเที่ยวทางเลือก

“งานวันนักการตลาดถือเป็นงานที่ดีอีกงานหนึ่ง ที่จะเปิดโอกาสให้นักการตลาดรุ่นใหม่ที่แสวงหาโอกาสในการประกอบอาชีพด้านการท่องเที่ยว หรืออาชีพต่างๆ จึงอยากขอเชิญชวนให้มาร่วมงานในวันที่ 25 มกราคม 2560 นี้” ดร.ปรัชญากรณ์ กล่าว

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิวัฒน์ จันทร์กิ่งทอง ผู้จัดการศูนย์วิจัยนวัตกรรมทางธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ บรรยายในหัวข้อ Southern Consumer Confidence Index…ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคในภาคใต้ ยุค 4.0 โดยอาจารย์ได้อธิบายในหัวข้อที่จะบรรยายว่า ภายในงานจะกล่าวถึงความแตกต่างของดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคภาคใต้ในแต่ละยุค, ลักษณะของธุรกิจแต่ละประเภท, การพัฒนาแต่ละยุค, แนวคิดในการทำตลาดแต่ละยุค รวมถึงการกำหนดกลยุทธ์ในการทำตลาดในแต่ละยุคอีกด้วย

“อยากเชิญชวนผู้ที่เกี่ยวข้องในแวดวงการตลาดให้เข้าร่วมงานในครั้งนี้ เพราะสิ่งทีจะได้รับกลับไปนั้นคือความรู้ และประสบการณ์ใหม่ๆ ที่จะสามารถนำกลับไปสร้างมูลค่าแก่ธุรกิจที่กำลังทำอยู่ และสามารถต่อยอดในอนาคตต่อไปได้” ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิวัฒน์ กล่าว

ผู้สนใจสามารถสำรองที่นั่งและซื้อบัตรได้ที่ คณะบริหารธุรกิจ ม.หาดใหญ่ โทร. 074-200-300 ต่อคณะบริหารธุรกิจ 617, 620 // ต่อสาขาวิชาการตลาด 611, 612

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=12419

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

ข่าวมาใหม่

Find Us