|

มรภ.สงขลา เปิดอบรม 9 มาตรฐานวิชาชีพครู

img_2956

ครุฯ มรภ.สงขลา เปิดรับสมัครอบรม 9 มาตรฐานความรู้วิชาชีพครู จำกัดหลักสูตรละ 50 คน ประเดิมด้วยหลักสูตรภาษาและเทคโนโลยีสำหรับครู เริ่มอบรม 4 ก.พ. นี้

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เปิดอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา 9 มาตรฐาน ปีการศึกษา 2559 ประกอบด้วยหลักสูตร 1. ภาษาและเทคโนโลยีสำหรับครู อบรมวันที่ 4-5 ก.พ. , 11-12 ก.พ. , 18-19 ก.พ. , 25-26 ก.พ. และ 4-5 มี.ค.60 2. การพัฒนาหลักสูตร อบรมวันที่ 11-12 มี.ค. , 18-19 มี.ค. และ 25-30 มี.ค. 3. การจัดการเรียนรู้ อบรมวันที่ 31 มี.ค.-9 เม.ย. 4. จิตวิทยาสำหรับครู อบรมวันที่ 17-26 เม.ย. 5. การวัดและประเมินผลการศึกษา อบรมวันที่ 27 เม.ย.-6 พ.ค. 6. การบริหารจัดการในห้องเรียน อบรมวันที่ 7-14 พ.ค. และ 20-21 พ.ค. 7. การวิจัยทางการศึกษา อบรมวันที่ 27-28 พ.ค. , 3-4 มิ.ย. , 10-11 มิ.ย. , 17-18 มิ.ย. และ 24-25 มิ.ย. 8. นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา อบรมวันที่ 1-2 ก.ค. , 8-9 ก.ค. , 15-16 ก.ค. , 22-23 ก.ค. และ 29-30 ก.ค. 9. ความเป็นครู อบรมวันที่ 1-2 ก.ค. , 8-9 ก.ค. , 15-16 ก.ค. , 22-23 ก.ค. และ 29-30 ก.ค.60 โดยรับสมัครหลักสูตรละ 50 คนเท่านั้น ผู้สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ – 31 ม.ค.60 เวลา 08:30-16:30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ณ สำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์ ชั้น 2 อาคาร 5

สำหรับคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรม ต้องเป็นผู้ที่ผ่านการรับรองความรู้ตามมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา โดยวิธีเทียบโอนทดสอบหรือฝึกอบรม มาแล้วอย่างน้อย 1 มาตรฐาน โดยได้รับวุฒิบัตรรับรองความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพจากคุรุสภา หรือเป็นผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู (ป.วค.) ที่คณะกรรมการคุรุสภามีมติให้การรับรอง ซึ่งหลักฐานที่ใช้ประกอบการสมัคร ได้แก่ 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (Passport) พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง 2. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง 3. สำเนาปริญญาบัตรและใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง 4. สำเนาวุฒิบัตรรับรองความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพครูของคุรุสภาโดยการเทียบโอน ทดสอบ และฝึกอบรม พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง 5. แบบฟอร์มใบสมัคร 6. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 7. ค่าสมัครมาตรฐานละ 2,000 บาท (ชำระหลังประกาศรายชื่อผู้ได้เข้ารับการอบรม)
ทั้งนี้ จะประกาศรายชื่อผู้ได้เข้ารับการอบรมทางเว็บไซต์คณะครุศาสตร์ มรภ.สงขลา edu.skru.ac.th ในวันที่ 2 ก.พ. 60 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ น.ส.สธินี วงศ์มณฑา โทร. 080-547-4284

 

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=12439

มี 1 ความคิดเห็น สำหรับ “มรภ.สงขลา เปิดอบรม 9 มาตรฐานวิชาชีพครู”

  1. กัญญารัตน์ ณภากูล

    ขอโทษนะค่ะ จะเปิดรับสมัครเมื่อไรอีกค่ะ พอดีพึงได้ใบรับรองมาตรฐานความรู้จากคุรุสภา มากลางเดือนที่ผ่านมาเองค่ะ

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

ข่าวมาใหม่

Find Us