|

ผลสำรวจ ม.อ.โพลพบคนชายแดนใต้ ยังมั่นใจการแก้ปัญหาของรัฐบาล

โพล-2

ม.อ.โพล ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้สำรวจความพึงพอใจความไว้วางใจ และความเชื่อมั่นต่อการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ของรัฐบาลปัจจุบัน จากประชาชนในจังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลาในประเด็น “ผลงานรัฐบาลจากปี 2559 สู่ความหวังการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปี 2560” โดยเก็บข้อมูลระหว่างวันที่ 20 – 27 ธันวาคม 2559 มีผู้ตอบแบบสอบถามกระจายอยู่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวนทั้งสิ้น 732 คน พบคนจังหวัดชายแดนใต้ ยังมั่นใจการแก้ปัญหาของรัฐบาล และพอใจการสร้างเป็นธรรมในพื้นที่  การรักษาความปลอดภัย  และการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบ

ผลการสำรวจ พบว่า ความพึงพอใจต่อการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ของรัฐบาลตลอด ปี 2559 ที่ผ่านมา มีค่าคะแนน 3.77 จากคะแนนเต็ม  5  ส่วนความเชื่อมั่นว่าสถานการณ์การใช้ความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้จะต้องดีขึ้น มีค่าคะแนน 3.54 และ ความไว้วางใจให้รัฐบาลเร่งสานต่อนโยบายและแนวทางการทำงาน ไปสู่ปี พ.ศ.2560 มีค่าคะแนน 3.70

ส่วนคำถามที่ว่าผู้แทนพิเศษที่รัฐบาลจัดตั้งขึ้น จะช่วยให้แก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้ดีขึ้นหรือไม่นั้น ผู้ทำแบบสำรวจเชื่อว่า จะช่วยให้สามารถแก้ไขปัญหาเร่งด่วนของประชาชนได้ทันท่วงทีมีค่าคะแนน 3.71 ช่วยให้บูรณาการการปฏิบัติงานของส่วนราชการได้เป็นเอกภาพมากขึ้นมีค่าคะแนน 3.59 สามารถทำงานตอบสนองความต้องการของประชาชนได้มีค่าคะแนน 3.56 สามารถแก้ไขปัญหาในส่วนที่แต่เดิมไม่สามารถดำเนินการสำเร็จมีค่าคะแนน 3.60 และสามารถเป็นสื่อกลางของรัฐบาลที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ มีค่าคะแนน 3.60

ส่วนผลงานของรัฐบาลที่ประชาชนพึงพอใจว่าสามารถแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตลอดห้วงระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมาคือ การสร้างเป็นธรรมในพื้นที่การรักษาความปลอดภัยการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบสิทธิมนุษยชนงานด้านการศึกษาและการศาสนาการสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจที่ดีงานด้านศิลปะและวัฒนธรรมการมีผู้แทนพิเศษของรัฐบาลฯ ที่ช่วยเร่งรัดการปฏิบัติงานของส่วนราชการในพื้นที่งานเพิ่มประสิทธิภาพภาครัฐและการขับเคลื่อนนโยบายการบริหารและพัฒนางานพัฒนาศักยภาพของจังหวัดชายแดนภาคใต้และคุณภาพชีวิตของประชาชน และ งานแสวงหาทางออกจากความขัดแย้งโดยสันติวิธี

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=12728

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

ข่าวมาใหม่

Find Us