|

“R2M Thailand 2016” ดันงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์จริง – สร้างสตาร์ตอัพรุ่นใหม่

IMG_7704

อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ เจ้าภาพจัดการประกวดโครงการเส้นทางสู่นวัตวณิชย์ หรือ R2M Thailand ระดับประเทศประเทศ ประจำปี 2560 เข้าร่วมงาน ดันผลงานวิจัยออกสู่นักลงทุน – ผู้ประกอบการ พร้อมสนับสนุนการเกิด startups จากมหาวิทยาลัย นักศึกษา 20 ทีม ทั่วประเทศเข้าร่วมงาน

เมื่อวันที่ 4 ก.พ. 60 ที่ โรงแรมมี อาร์ ร็อก ฮิลล์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา รศ.ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกูล อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดประธานการประกวดโครงการเส้นทางสู่นวัตวณิชย์ หรือ R2M Thailand ระดับประเทศประเทศ ประจำปี 2560 ซึ่งครั้งนี้อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ เป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขัน โดยมีทีมตัวแทนนักศึกษาทั้งหมด 20 ทีม เข้าร่วมกันแข่งขันในครั้งนี้

IMG_7698

โดยโครงการเส้นทางสู่นวัตวณิชย์ หรือ R2M เป็นโครงการที่จัดทำขึ้นเพื่อส่งเสริมและผลักดันให้มีการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมจากมหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานด้านการวิจัยและพัฒนา ไปสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงธุรกิจ โดยอาศัยกลไกลับริการของอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ซึ่งจำเป็นที่จะต้องมีการศึกษาความเป็นไปได้ของผลงานวิจัยดังกล่าว เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาและนำไปประยุกต์ใช้ โดยจะศึกษาความเหมาะสมของเทคโนโลยีและนวัตกรรมกับความต้องการของตลาดควบคู่กันไป

ซึ่งรูปแบบการจัดกิจกรรม R2M คือ รับสมัครทีมตัวแทนนักศึกษาทีมละไม่เกิน 5 คน จับคู่กับผลงานวิจัย เพื่อจัดทำเป็นแผนศึกษาความเป็นไปได้ทางธุรกิจ ประกวดเลือกสรรตัวแทนในแต่ละภูมิภาค (ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้) เข้าสู่การแข่งขันระดับประเทศ ภายใต้การสนับสนุนจากสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ สำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

IMG_7693

ทั้งนี้ หน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการ ได้แก่ เครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ 7 มหาวิทยาลัย เครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 มหาวิยาลัย เครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ 2 มหาวิทยาลัย และมีทีมตัวแทนนักศึกษาร่วมกันแข่งขันทั้งหมด 20 ทีม ซึ่งตัวแทนจากอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือจำนวน 9 ทีม ตัวแทนจากอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 6 ทีม และตัวแทนจากอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ 5 ทีม

IMG_7689

IMG_7696

IMG_7706

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=13241

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

ข่าวมาใหม่

Find Us