|

ม.หาดใหญ่จัดพิธีประทานปริญญา ปีการศึกษา 2558 วันที่ 12 ก.พ. นี้

120

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีประทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา รุ่นที่ 17 ประจำปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ โดยในปีการศึกษา 2558  มีผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก ปริญญาโท และปริญญาตรี รวม 815 คน และประทานปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประเภททั่วไป ให้แก่ นายเอนก นาวิกมูล ในวันอาทิตย์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2560  ณ อาคารศูนย์กีฬาและกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=13249

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

ข่าวมาใหม่

Find Us