|

ผลโพลพบคนใต้พอใจระดับปานกลางต่อการเตือนภัย-การช่วยเหลือน้ำท่วม

15943127

ม.อ.โพล ซึ่งดำเนินการโดย ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้สำรวจความพึงพอใจของประชาชนในช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับวิกฤตน้ำท่วมภาคใต้ ปี 2560 โดยการสอบถามประชาชนในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคใต้ที่ประสบอุทกภัย ประกอบด้วยจังหวัดชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช นราธิวาส ปัตตานี พัทลุง สงขลา และยะลา จำนวน 1,542 กลุ่มตัวอย่าง จากทุกกลุ่มอาชีพ ในระหว่างวันที่ 20 – 30 มกราคม 2560

จากผลการสำรวจพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่คิดเป็นร้อยละ 36.9 ได้รับผลกระทบจากวิกฤตน้ำท่วมภาคใต้ในระดับปานกลาง รองลงมาร้อยละ 27.9  ได้รับผลกระทบในระดับมาก โดยพบว่าส่วนใหญ่ร้อยละ 59.9 มีมูลค่าความเสียหายโดยประมาณเบื้องต้นต่ำกว่า 10,000 บาท รองลงมาร้อยละ 16.6 มีมูลค่าความเสียหายโดยประมาณเบื้องต้น ระหว่าง 10,001 – 20,000 บาท

poll-น้ำท่วม

สำหรับระดับการเตือนภัยจากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องพบว่า ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อระดับอยู่ที่ระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 43.0 รองลงมามีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 26.0 ส่วนระหว่างที่อยู่ในช่วงวิกฤตน้ำท่วมชาวบ้านมีความพอใจต่อการช่วยเหลือจากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องอยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 45.0 รองลงมามีความพอใจในระดับน้อย คิดเป็นร้อยละ 24.

ทั้งนี้พบว่า หน่วยงานที่เข้ามาช่วยเหลือมากที่สุดระหว่างเกิดอุทกภัย คือ หน่วยงานรัฐ คิดเป็นร้อยละ 49.0 รองลงมาคือภาคประชาสังคม กลุ่มจิตอาสา คิดเป็นร้อยละ 21.2

จากการสอบถามถึงต้องการความช่วยเหลือจากภาครัฐ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ต้องการให้มีการช่วยเหลือเยียวยาทรัพย์สินที่เสียหายเช่นด้านเกษตรกรรมและปศุสัตว์การชดเชยรายได้การซ่อมแซมบ้านเรือนที่อยู่อาศัยซ่อมแซมสาธารณูปโภคเช่นถนนคูระบายน้ำสะพานและต้องการให้ดูแลด้านสาธารณสุขหลังจากน้ำลดเป็นต้น

 

 

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=13625

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

ข่าวมาใหม่

Find Us