|

ม.อ. ฉลองครบ 50 ปีการสถาปนา เน้นใช้ศักยภาพวิชาการเพื่อชุมชน

IMG_5401

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เตรียมจัดหลากหลายกิจกรรมตลอด 1 ปี ฉลองครบรอบ 50 ปี เนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 13 มีนาคม ทั้งงานวิชาการระดับชาติและนานาชาติ – กีฬา – ดนตรี

เมื่อวันที่ 9 มี.ค. 60 ที่ ห้อง 210 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้มีการจัดงานแถลงข่าว การจัดกิจกรรมในวาระครบ 50 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและการเงิน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทร อัยรักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายองค์กรสัมพันธ์และสารสนเทศ ดร.ยูโซะ ตาเละ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอิสลามศึกษา และ น.ส.ศิริลักษณ์ อินต่อม นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ร่วมกันแถลงข่าวในครั้งนี้

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิวัติ แก้วประดับ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและการเงิน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์กล่าวในการแถลงข่าวการจัดกิจกรรมในวาระครบ 50 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่า มหาวิทยาลัยได้มีการประกาศการจัดตั้งอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2511 จึงถือเอาวันนี้ของทุกปีเป็นวันสถาปนามหาวิทยาลัย และกำลังจะมีอายุย่างเข้าปีที่ 50 นับตั้งแต่วันที่ 13 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา

IMG_5396

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มีวัตถุประสงค์ในการก่อตั้งเพื่อกระจายโอกาสทางการศึกษาระดับอุดมศึกษาสู่ภาคใต้เพื่อสนับสนุนการพัฒนาภูมิภาค เวลาที่ผ่านมา 50 ปี ได้ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพทั้งทางวิชาการและคุณธรรม มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ และความคิดสร้างสรรค์ เข้าใจเรื่องพหุวัฒนธรรม และ มีการผลิตงานวิจัยนวัตกรรมในสาขาต่างๆ ที่เน้นการตอบโจทย์และมุ่งมั่นที่จะเข้ามีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาของภาคใต้ รวมทั้งการทำนุบำรุงวัฒนธรรม นับว่าประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่ได้วางเอาไว้

นอกจากนั้น มหาวิทยาลัยยังได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการแก้ไขภาวะวิกฤติต่างๆ ที่เกิดในภาคใต้ ตลอดระยะเวลา 50 ปีที่ เช่น การมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือและฟื้นฟู ภาวะความเสียหายอันเนื่องจากภัยธรรมชาติ เช่น การเกิดอุทกภัยครั้งใหญ่ในภาคใต้ การเข้าไปมีส่วนในการพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลและร่วมศึกษาด้านธรณีวิทยาในเหตุการณ์คลื่นสึนามิ การมีส่วนร่วมในการแก้ไขวิกฤติราคายางพาราโดยการใช้งานวิจัยเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องยางพาราสู่การใช้ประโยชน์ การร่วมในการแก้ปัญหาความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยทำหน้าที่สถาบันทางวิชาการ ที่ให้การศึกษากับเยาวชนในพื้นที่ และมีส่วนร่วมในการจัดการปัญหาด้วยแนวทางสันติวิธี

IMG_5403

ด้าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทร อัยรักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายองค์กรสัมพันธ์และสารสนเทศ กล่าวถึงกิจกรรมที่จะจัดงานในวาระการฉลอง 50 ปี ตั้งแต่วันที่ 13 มีนาคม 2560 ถึง 13 มีนาคม 2561 โดยมีทั้งการจัดกิจกรรมส่วนกลางของมหาวิทยาลัย ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมวิ่งสู่ธรรมชาติ กิจกรรม 50 ปี ม.อ.วิชาการ การบริการวิชาการ การจัดทำรูปหล่อพระราชบิดาและการระดมทุนผ่านทางโทรทัศน์ การจัดทำหนังสือครบรอบ 50 ปี ม.อ. ที่เกี่ยวกับการสร้างความดีตามพระราชปณิธาน ผลงานวิจัย ประวัติและความทรงจำของเกี่ยวกับมหาวิทยาลัย การออกแบบตราสัญลักษณ์ครบรอบ 50 ปี การแสดงดนตรีและจัดทำเพลงในวาระ 50 ปี

นอกจากนั้น คณะและหน่วยงานต่างๆ ใน 5 วิทยาเขต ได้จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสครบ 50 ปี มหาวิทยาลัย ในระยะเวลา 1 ปี ต่อจากนี้เช่นกัน โดยหัวข้อและเนื้อหากิจกรรมจะสอดคล้องกับศักยภาพทางวิชาการของแต่ละคณะและหน่วยงาน โดยจะมีทั้งกิจกรรมระดับนานาชาติ เช่น การจัดสัมมนานานาชาติอิสลามศึกษา ครั้งที่ 4 การเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 11 และ กิจกรรมทั่วไปของคณะและหน่วยงาน

 

 

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=14565

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

ข่าวมาใหม่

Find Us