|

สงขลาเดินหน้าฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ด้านสารเคมีและวัตถุอันตราย

IMG_4625
จังหวัดสงขลา เดินหน้าฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับจังหวัด ด้านสารเคมีและวัตถุอันตราย ประจำปี 2560 ขานรับนโยบายรัฐบาล “ประเทศไทยปลอดภัย Safety Thailand”
IMG_4626
วันนี้ (14 มีนาคม 2560) เวลา 09.00 น. ที่ ห้องประชุม ชั้น 3 ด่านศุลกากรสงขลา (ทางเข้าท่าเรือน้ำลึกสงขลา) อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา มอบหมายให้ นายศักระ กปิลกาญจน์ ปลัดจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับจังหวัดสงขลา ด้านสารเคมีและวัตถุอันตราย ประจำปี 2560 ขานรับนโยบายรัฐบาล “ประเทศไทยปลอดภัย Safety Thailand”โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้มีเกียรติ และผู้เข้าร่วมการฝึกการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยระดับจังหวัดสงขลา เข้าร่วมงานจำนวนกว่า 150 คน
IMG_4622
นายวสันต์  ไชยทวีวงศ์ รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา กล่าวว่า กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้มอบหมายให้ทุกจังหวัด ดำเนินการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2560 เพื่อเป็นเครื่องมือในการพัฒนาการจัดการสาธารณภัยที่เกิดขึ้น ผ่านกลไกของศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดในการบูรณาการหน่วยงานภาคส่วนต่างๆ ทั้งหน่วยงานพลเรือน ทหาร ตำรวจ องค์กรสาธารณกุศล อาสาสมัคร สถาบันการศึกษา ภาคประชาสังคม และภาคส่วนอื่นๆ
IMG_4620
จังหวัดสงขลา จึงได้จัดการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับจังหวัด ด้านสารเคมีและวัตถุอันตรายกรณีเกิดการรั่วไหลในครั้งนี้ขึ้น ซึ่งจะทำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทราบกระบวนการและบทบาทหน้าที่ในการเผชิญเหตุได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย ทั้งนี้ ได้จัดให้มีรูปแบบการฝึกเชิงอภิปรายในรูปแบบการฝึกแบบบนโต๊ะ (TTX) และเชิงปฏิบัติการใช้รูปแบบการฝึกแบบปฏิบัติ (Drill) ณ ด่านศุลกากรสงขลา และบริษัท เจ้าพระยาท่าเรือสากล จำกัด เขตเทศบาลเมืองสิงหนคร อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อซักซ้อมระบบบัญชาการเหตุการณ์ร่วม เมื่อเกิดภัยสารเคมี และวัตถุอันตรายระหว่างหน่วยงานต่างๆ เป็นการวางแผนบูรณาการเครื่องมือ กำลังพล และทรัพยากรอื่นๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ให้มีมาตรฐานการปฏิบัติงานในการเผชิญเหตุภัยจากสารเคมีและวัตถุอันตรายที่ถูกต้อง เป็นการลดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและเจ้าหน้าที่ พร้อมสร้างความมั่นใจให้กับประชาชน
IMG_4619
สำหรับการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับจังหวัดสงขลาในครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนและการอำนวยความสะดวกอย่างดีจาก บริษัท เจ้าพระยาท่าเรือสากล จำกัด เทศบาลเมืองสิงหนคร อำเภอสิงหนครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ปิติภัทร วิทยาศิริกุล / ข่าว สวท.สงขลา 14 มี.ค. 60
โปรดปราน บุญธรรม / ภาพ

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=14585

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

ข่าวมาใหม่

Find Us