|

ม.อ.ปัตตานี เจ้าภาพจัดแข่งขันดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์โอลิมปิก ที่ภูเก็ต

IMG_9142

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี พร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 11 ณ จังหวัดภูเก็ต นักเรียนมัธยมฯ จาก 46 ประเทศ รวม 500 คน เข้าร่วมการแข่งขัน ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพฯ เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดการแข่งขันฯ

IMG_9120

วานนี้ (16 มีนาคม 2560) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จัดแถลงข่าวการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 11 ณ โรงแรมบุรีศรีภู อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมี รศ.ดร.พินิติ รตะนานุกูล รองเลขาธิการมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษาในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ หรือ สอวน. รศ.บุญรักษา สุนทรธรรม ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ รศ.ดร. ซุกรี หะยีสาแม คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ในฐานะเจ้าภาพการจัดการแข่งขันฯ และ รศ.ภูวดล บุตรรัตน์ รองอธิการบดีวิทยาเขตภูเก็ต ในฐานะเจ้าภาพร่วมกันแถลงข่าวในครั้งนี้

IMG_9132

รศ.ดร.พินิติ รตะนานุกูล รองเลขาธิการมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษาในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ หรือ สอวน. กล่าวถึงความเป็นมาของการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการว่า การจัดการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระหว่างประเทศเกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อปี 2502 ณ ประเทศโรมาเนีย ในสาขาคณิตศาสตร์ ต่อมาได้จัดการแข่งขันในวิชาฟิสิกส์ เคมี คอมพิวเตอร์ ชีววิทยา ดาราศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ และการแข่งขันดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์ ตามลำดับ ซึ่งประเทศไทยได้เข้าร่วมการแข่งขันครั้งแรกในการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 30 เมื่อปี 2532 ณ ประเทศสาธารณรัฐเยอรมัน ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงให้การสนับสนุน ในปัจจุบันประเทศไทยส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันครบทุกสาขาวิชา และยังได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระหว่างประเทศในวาระสำคัญๆ โดยเฉพาะในปี 2550 ประเทศไทยได้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันดาราศาสตร์และฟิสิกส์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 1 ซึ่งจัดขึ้นครั้งแรกของโลกที่ประเทศไทย และในครั้งนี้ ในปี 2560 ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพแข่งขันดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 11

IMG_9131

รศ.บุญรักษา สุนทรธรรม ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ กล่าวถึงการสอบแข่งขันดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์ว่า เป็นสนามการแข่งขันทางด้านดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากประเทศต่างๆ 46 ประเทศๆ ละไม่เกิน 5 คน และอาจารย์ผู้ควบคุมทีมประเทศละไม่เกิน 2 คน โดยมีการสอบทั้งภาคทฤษฎี ภาควิเคราะห์ข้อมูล การสอบภาคสังเกตการณ์ ซึ่งเป็นการดูดาวจริงบนท้องฟ้า โดยใช้กล้องโทรทรรศน์ ในภายหลังได้มีการเพิ่มเติมการสอบลักษณะอื่นด้วย เช่น การใช้โดมท้องฟ้าจำลอง เป็นต้น ซึ่งการแข่งขันมิได้มุ่งเน้นผลคะแนนและเหรียญรางวัลแต่เพียงอย่างเดียว แต่นักเรียนผู้เข้าสอบจะได้รับประสบการณ์การใช้ชีวิตร่วมกับนักเรียนจากประเทศอื่นๆ แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างกัน ก่อให้เกิดสัมพันธภาพที่ดีระหว่างกัน ซึ่งจะนำไปสู่ความร่วมมือกันในอนาคตอีกด้วย

IMG_9138

ด้าน รศ.ดร.ซุกรี หะยีสาแม คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ในฐานะเจ้าภาพการจัดการแข่งขัน ครั้งที่ 11 กล่าวถึงความภาคภูมิใจในการเป็นเจ้าภาพว่า การจัดการแข่งขันดาราศาสตร์และฟิสิกส์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 11 นับเป็นการจัดการแข่งขันดาราศาสตร์และฟิสิกส์โอลิมปิกระหว่างประเทศครั้งที่ 2 ของประเทศไทย โดยครั้งที่ 1 จัดขึ้นเป็นครั้งแรกของโลกในประเทศไทยเมื่อปี 2550 ในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ทรงมีพระชนมพรรษา 80 พรรษา และในครั้งที่ 11 ครั้งนี้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาเขตปัตตานี มีความยินดีที่ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพหลักในการแข่งขัน ซึ่งคณะฯ มีความพร้อมและเตรียมการอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลากว่า 2 ปี ในการเป็นเจ้าภาพครั้งนี้ นับเป็นครั้งแรกของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระดับนานาชาติอีกด้วย โดยกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 12-21 พฤศจิกายน 2560 ณ จังหวัดภูเก็ต โดยใช้สถานที่โรงแรมดวงจิตต์รีสอร์ทแอนด์สปา เป็นสถานจัดพิธีเปิด ที่พักของนักเรียนผู้เข้าแข่งขัน และสถานที่สอบภาคทฤษฎี โรงแรมภูเก็ต แมริออท รีสอร์ทแอนด์สปา เมอร์ลินบีช เป็นสถานที่พักของผู้ควบคุมทีม สถานที่พิจารณาข้อสอบและจัดทำข้อสอบ สนามกีฬาเทศบาลตำบลราไวย์ เป็นสถานที่สอบภาคสังเกตการณ์ และแหลมพรหมเทพ เป็นสถานที่สอบปฏิบัติการดูดาว

IMG_9134

รศ.ภูวดล บุตรรัตน์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ในฐานะเจ้าภาพร่วม กล่าวเพิ่มเติมว่า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดการแข่งขันดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 11 ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมดวงจิตต์รีสอร์ทแอนด์สปา จังหวัดภูเก็ต ซึ่งการเตรียมการรับเสด็จและการจัดพิธีเปิดมีความพร้อมแล้ว และนับเป็นโอกาสดีที่จังหวัดภูเก็ต มีโอกาสต้อนรับเยาวชนผู้เข้าแข่งขันและผู้ควบคุมทีมจากนานาประเทศ นอกจากจะได้นำเสนอแหล่งท่องเที่ยวอันสวยงามซึ่งเป็นที่รู้จักในระดับโลกแล้ว ยังมีวัฒนธรรมท้องถิ่นที่น่าสนใจ อาหารพื้นเมืองที่หลากหลาย รสชาติอร่อย พร้อมที่นำเสนอสู่สายตาชาวต่างชาติ  ให้สมกับการที่จังหวัดภูเก็ตได้รับเกียรติประกาศเป็นเมืองสร้างสรรค์ด้านวิทยาการอาหาร หรือ City of Gastronomy ของยูเนสโกอีกด้วย คาดหวังว่าผู้เข้าร่วมการแข่งขันจะมีความประทับใจในการต้อนรับและความสุขที่ได้มาเยือนจังหวัดภูเก็ต และจะเผยแพร่ความประทับใจนี้ไปยังบุคคลอื่นและเชิญชวนให้กลับมาเยือนภูเก็ต “ไข่มุกแห่งอันดามัน” อีกครั้งหนึ่ง

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=14747

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

ข่าวมาใหม่

Find Us