|

ม.อ.โพลชี้ต้นปี 60 ชาวใต้ความสุขเพิ่ม พังงาขึ้นนำอันดับหนึ่ง

IMG_5756
ม.อ.โพล สำรวจความสุขคนใต้ ต้นปี 2560 พบแนวโน้มมีความสุขสูงมากขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ เมื่อเปรียบเทียบกับ ปี 59 โดยชาวจังหวัดพังงามีความสุขที่สุด ในขณะที่ภูเก็ตซึ่งเคยรั้งท้ายในปีที่แล้วขึ้นมาเป็นอันดับสอง

ม.อ.โพล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้สำรวจด้านความสุขของประชาชนในพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้ เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยสอบถามประชาชนจำนวน 2,265 คน ระหว่างเดือน มกราคม – กุมภาพันธ์ 2560 เกี่ยวกับความสุขใน 6 ด้านคือ ความสุขที่เกิดจากความพึงพอใจในชีวิต ความสุขที่เกิดจากการไม่มีทุกข์ ความสุขที่สามารถเผชิญกับปัญหา ความสุขที่เกิดจากการได้ช่วยเหลือผู้อื่น ความสุขที่เกิดจากครอบครัว และ ความสุขที่เกิดจากสังคมพบว่า เมื่อเปรียบเทียบจากการเก็บข้อมูลในความสุขของชาวภาคใต้ใน 2 ครั้งที่ผ่านมา คือเดือนมิถุนายน 2559 และเดือนตุลาคม 2559 ความสุขของประชาชนชาวภาคใต้จากการสำรวจในเดือนกุมภาพันธ์ 2560 มีมากขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ โดยเดือนตุลาคม 2559 เป็นเดือนที่มีความสุขน้อยที่สุด

ทั้งนี้ พบว่าต้นปีนี้จังหวัดที่ประชาชนมีความสุขสูงสุดในภาคใต้คือจังหวัดพังงา ตามด้วยจังหวัดภูเก็ต และ จังหวัดระนอง ในขณะที่จังหวัดที่ประชาชนมีความสุขน้อยที่สุด คือ จังหวัดปัตตานี จังหวัดสงขลา และจังหวัดชุมพร ตามลำดับ และเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2559 ที่คนจังหวัดสตูลมีความสุขที่สุดในขณะที่ประชาชนจังหวัดภูเก็ตมีความสุขน้อยที่สุด 

เมื่อแยกเป็นแต่ละองค์ประกอบพบว่า ปี 2560 ประชาชนจังหวัดพังงามีความสุขที่เกิดจากความพอใจในชีวิต ความสามารถในการเผชิญปัญหา และการได้ช่วยเหลือผู้อื่นมากที่สุด ชาวจังหวัดชุมพรมีความสุขจากการไม่มีทุกข์มากที่สุด ประชาชนชาวจังหวัดตรังมีความสุขที่เกิดจากครอบครัว และสังคมมากที่สุด

และหากวิเคราะห์ตามตัวแปรข้อมูลส่วนบุคคล พบว่า เพศหญิงมีความสุขมากกว่าเพศชาย กลุ่มประชาชนอายุต่ำกว่า 12 ปี คนมีการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก กลุ่มประชาชนระดับรายได้มากกว่า 15,000 บาท และกลุ่มอาชีพทำงานรัฐวิสาหกิจ มีความสุขมากที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ตอบคำถามกลุ่มเดียวกัน

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=14782

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

ข่าวมาใหม่

Find Us