|

“รุ่งรัตน์ ชัยจีระธิกุล” ขึ้นแท่น ประธานชมรม พสบ.จชต. น้อมนำหลัก “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา”

S__55042262

“รุ่งรัตน์ ชัยจีระธิกุล” ขึ้นแท่น ประธานชมรม พสบ.จชต. ชุดปี 2560-2561 น้อมนำหลัก “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” ขับเคลื่อนกิจกรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เสริมสร้างความมั่นคงของสังคมในพื้นที่อย่างยั่งยืน

เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2560 ที่ห้องปรารถนา โรงแรมหรรษาเจบี อำเภอหาดใหญ่ พลโท ปิยวัฒน์ นาควานิช แม่ทัพภาคที่ 4 ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีสถาปนาคณะกรรมการบริหาร ชมรมพัฒนาสัมพันธ์ระดับบริหารจังหวัดชายแดนใต้ ปีบริหาร 2560 – 2561 โดยมี พลโท สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย นายเจษฎา อัษณางค์กรชัย ประธานจัดงาน คุณบงกช กาญจนแก้ว ประธานชมรมพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารจังหวัดชายแดนใต้ ชุดปี 2559-2560 นางรุ่งรัตน์ ชัยจีระธิกุล ประธานชมรมฯ ชุดใหม่ ปี 2560-2561 คณะกรรมการบริหารชมรม สมาชิก พสบ.จชต. สมาชิก พสบ.ทบ. และแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง

S__55042290

นางรุ่งรัตน์ ชัยจีระธิกุล ประธานชมรมพัฒนาสัมพันธ์ระดับบริหารจังหวัดชายแดนใต้ ปีบริหาร 2560 – 2561 กล่าวว่า หลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับบริหาร เป็นหลักสูตรสูงสุดของโรงเรียนกิจการพลเรือน กรมกิจการพลเรือนทหารบก ที่มีบรรจุไว้ในแผนการศึกษาประจำปี ปีละ 3 รุ่น โดยเริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ.2537 เป็นต้นมา ในสมัยพลตรี เลิศรัตน์ รัตนวานิช (ยศในขณะนั้น) ดำรงตำแหน่งเป็นเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารบก โดยมีความมุ่งหมายเพื่อให้ข้าราชการทหาร ข้าราชการพลเรือน พนักงานรัฐวิสาหกิจ และนักธุรกิจภาคเอกชนในระดับผู้บริหาร ได้มีโอกาสพบปะแลกเปลียนความรู้ ความคิดเห็น ทัศนคติ และประสบการณ์ต่างๆ เพื่อให้แต่ละฝ่ายสามารถประยุกต์การทำงานให้ประสานสอดคล้องกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังเป็นการขับเคลื่อนให้เกิดสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม และประเทศชาติ ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

S__55042289

จากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ 3 จังหวัดภาคใต้ ในปี พ.ศ.2547 กองทัพบกได้มอบให้กรมกิจการพลเรือนทหารบก โดยโรงเรียนกิจการพลเรือนเปิดการศึกษาหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารจังหวัดชายแดนใต้ (พสบ.จชต.) ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการศึกษาที่ได้รับคัดเลือกจากองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ภาคการศึกษาและสื่อมวลชน ได้มีการผสมผสานแนวความคิดร่วมกันในอันที่จะสร้างสรรค์ประโยชน์เพื่อส่วนรวมและประเทศชาติ

S__55042261

ทั้งนี้ พสบ.จชต. คือกลุ่มเครือข่ายที่มีศักยภาพ และความเป็นเอกภาพของข้าราชการทหาร ตำรวจ ข้าราชการพลเรือน ผู้นำศาสนา ภาคเอกชนและภาคประชาชน ในการสนับสนุนการสร้างเสริมจังหวัดชายแดนใต้ให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ซึ่งในนามของประธานชมรมพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมด้วยคณะกรรมการาบริหาร สมัยที่ 7 ปีบริหาร 2560 – 2561 และสมาชิกชมรมทุกคน ยังคงมุ่งมั่นที่จะร่วมขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เกิดความมั่นคงอย่างยั่งยืน อีกทั้งยังน้อมนำยุทธศาสตร์พระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” มาเป็นแนวทางการดำเนินงานของชมรมฯ เพื่อเป็นพลังในการขับเคลื่อนกิจกรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามความมุ่งหมายของรัฐบาล และพร้อมที่จะ “ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมกันสร้างสรรค์ประโยชน์เพื่อประเทศชาติเป็นสำคัญ” นางรุ่งรัตน์ กล่าวทิ้งท้าย

S__55042260

S__55042258

IMG_0622

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=15576

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

ข่าวมาใหม่

Find Us