|

“ร.ร.บ้านควนหมาก” ยึด “KUANMAK MODEL” สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

IMG_7171

“มีคุณธรรม ใฝ่รู้ อยู่อย่างพอเพียง” คำขวัญประจำโรงเรียนบ้านควนหมาก ซึ่งนอกจากจะมุ่งส่งเสริมนักเรียนให้มีคุณธรรมควบคู่กับความรู้แล้ว โรงเรียนบ้านควนหมากยังยึดหลัก “KUANMAK MODEL” นวัตกรรมรูปแบบใหม่ที่นำมาใช้ในการบริหารงานและพัฒนาโรงเรียนให้มีความสมดุลรอบด้านและมีคุณภาพที่ยั่งยืนต่อไปด้วย

น.ส.สุธนา คชินทรโรจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านควนหมาก กล่าวถึงนโยบายการพัฒนาโรงเรียนบ้านควนหมาก ว่า ใช้หลัก KUANMAK MODEL ซึ่งเป็นรูปแบบการบริหารโรงเรียนคุณภาพที่มุ่งสู่การพัฒนาคุณภาพของโรงเรียนอย่างสมดุลรอบด้าน เพื่อให้นักเรียนที่เป็นผลผลิต เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เป็นคนดี มีความสามารถ และมีความสุข เป็นรูปแบบการบริหารที่มีความสอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน และเหมาะสมตามห้วงเวลานั้นๆ จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานในโรงเรียน ทำให้ได้นวัตกรรมรูปแบบการบริหารโรงเรียนที่สอดคล้องกับการพัฒนาคุณภาพของโรงเรียนบ้านควนหมาก โดยใช้กระบวนการวงจรคุณภาพ P-D-C-A ในการดำเนินงาน ทำให้การดำเนินการบริหารจัดการศึกษาบรรลุตามเป้าหมาย

น.ส.สุธนา กล่าวถึงผลงานและการจัดกิจกรรมของโรงเรียนที่ผ่านมาว่า เมื่อวันที่ 12 – 13 ม.ค. 60 ที่ผ่านมา ผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรโรงเรียนบ้านควนหมาก กล่าวคำปฏิญาณตนต่อหน้าผู้ปกครองนักเรียนและชุมชนบ้านควนหมากในการเป็นครูที่ดี ประพฤติชอบ มีจรรยาบรรณต่อวิชาชีพครู นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน การบำเพ็ญประโยชน์ ทำความสะอาดชุมชน และการปลูกต้นไม้คนละ 1 ต้น โดยมีผู้บริหาร คณะครู บุคลากรโรงเรียนบ้านควนหมาก ผู้ปกครองนักเรียน และนักเรียนทำกิจกรรมร่วมกัน นอกจากนี้ ยังส่งเสริมให้นักเรียนอ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น เน้นคำพื้นฐานของแต่ละระดับชั้น มีการท่องสูตรคูณก่อนกลับบ้าน และกายบริหารตอนเช้าหน้าเสาธงมีเพลงสูตรคูณ ค่านิยม 12 ประการ เน้นให้นักเรียนมีคุณธรรมควบคู่กับความรู้ โดยให้มีการบันทึกการฟังทุกชั้นส่งผลให้นักเรียนอ่านคล่อง เขียนคล่องมากขึ้น และส่งเสริมการเรียนรู้ด้านภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมภาษาอังกฤษวันละคำ ป.1 – ป.6 และกิจกรรม Smart Activity จากกิจกรรมนี้ทำให้นักเรียนสามารถแนะนำตัวเป็นภาษาอังกฤษเบื้องต้นได้

IMG_7174

ส่วนกิจกรรมเด่นของโรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษารอบสาม (พ.ศ.2554-2558) จากสำนักงานมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ระดับการศึกษาขั้นปฐมวัย และประถมศึกษา, โรงเรียนได้รับรางวัลโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทอง, โรงเรียนบ้านควนหมากรับการประเมินมาตรฐาน อย.น้อย จากสาธารณสุขจังหวัดสงขลา ผลการประเมินได้ 105 คะแนน จากคะแนนเต็ม 105 ผลการประเมินอยู่ในระดับดีเยี่ยม, โรงเรียนมีการจัดอาหารมื้อเช้าให้แก่นักเรียนทุกวัน เพื่อให้นักเรียนมีความพร้อมทางด้านร่างกาย และจิตใจ พร้อมที่จะเรียนรู้ในแต่ละวัน, เป็นโรงเรียนนำร่องโครงการโรงเรียนปลอดขยะ “Zero Waste School” และ ทางโรงเรียนได้รับคัดเลือกให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ธรรมศึกษา (1 ตำบล 1 ศูนย์การเรียนรู้ตำบล) ตำบลวังใหญ่ จังหวัดสงขลา

ด้านปัญหาที่พบในการบริหารโรงเรียนบ้านควนหมาก น.ส.สุธนา เปิดเผยว่า นักเรียนโรงเรียนบ้านควนหมากส่วนใหญ่มีฐานะยากจน พ่อแม่หย่าร้าง นักเรียนส่วนใหญ่ไม่ได้อาศัยอยู่กับพ่อแม่ ครูที่โรงเรียนจะมีความรักความเมตตาต่อนักเรียนสูงมาก มีการเยี่ยมบ้านนักเรียนอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง ทางโรงเรียนมีการจัดอาหารเช้า และอาหารกลางวันให้แก่นักเรียนทุกวัน เพื่อให้นักเรียนยากจนได้รับประทานอาหารตามหลักโภชนาการ เพื่อพร้อมเรียนรู้ในแต่ละวัน มีการมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่เรียนดีแต่ยากจนเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่นักเรียนทุกปีการศึกษา นอกจากนี้ ยังมีการมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนในงานทำบุญหมู่บ้าน ทุกวันที่ 3 เดือนที่ 3 ของทุกปี โดยทุกภาคส่วนระดมทุนเพื่อมอบให้แก่นักเรียน

IMG_7175

“สำหรับปัญหาการศึกษาในบ้านเรามองว่าการบริหารการศึกษาในส่วนกลางยังขาดการประสานเชื่อมโยงนโยบายและยุทธศาสตร์ การกระจายอำนาจไม่เป็นไปตามกฎหมาย ที่สำคัญครูจำนวนมากยังสอนแบบเดิม ขาดความรู้ในเนื้อหาวิชาและทักษะการจัดการเรียนการสอน โดยเฉพาะครูในโรงเรียนขนาดเล็กขาดโอกาสพัฒนามาก เพราะไม่สามารถทิ้งห้องเรียนได้ การติดตามผลยังไม่เข้มแข็ง ไม่ได้ถูกนำมาใช้ให้เป็นประโยชน์ ทางการศึกษา นอกจากนี้ ยังมีปัญหาครอบครัวอ่อนแอ พื้นที่อบายมุขขาดการควบคุม อันเป็นปัญหาเบื้องต้นของพฤติกรรมเด็กและเยาวชน ไม่ว่าเป็นปัญหาติดห้าง เที่ยวกลางคืน กินเหล้า สูบบุหรี่ และมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร ก็ล้วนแล้วแต่เป็นปัญหา “การศึกษาในยุค Thailand 4.0” ควรเร่งดำเนินการให้เด็กรู้จักคิดวิเคราะห์ และรู้จักแก้ปัญหา ในขณะ เดียวกันเด็กไทยก็ต้องคงไว้ซึ่งวัฒนธรรมของไทยที่ดีงาม ควบคู่กับการเรียนรู้ศาสตร์ใหม่ๆ ที่มีความทันสมัยด้วยเช่นกัน” น.ส.สุธนา กล่าวถึงการศึกษาไทยในปัจจุบัน และบอกถึงสิ่งที่อยากจะทำก่อนเกษียณอายุราชการว่า

“ผู้ที่มีจิตวิญญาณของความเป็นครูทุกท่าน ล้วนแต่มีความต้องการให้ลูกศิษย์ประสบผลสำเร็จในการเรียนและในชีวิตของเขาทั้งสิ้น ดิฉันมีเวลาในการรับราชการอีก 27 ปี จะทำความดีเพื่อตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน ยึดประโยชน์ของนักเรียนเป็นที่ตั้ง การมาเป็นครูจนกระทั่งมาเป็นผู้บริหารโรงเรียนของดิฉันเป็นความตั้งใจของตัวดิฉันเองตั้งแต่ตัดสินใจเลือกเรียนในคณะศึกษาศาสตร์ เพราะคิดว่าการเป็นครูนั้นเป็นการให้ที่ยิ่งใหญ่มันไม่ใช่แค่การให้ความรู้ แต่เป็นการสร้างคนให้เป็นคนที่สมบูรณ์ มีความพร้อมทั้งร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา เพื่อไปพัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าต่อไป”

สำหรับโรงเรียนบ้านควนหมาก ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ.2484 โดยนายบุญสุข ศรีเจริญ ได้บริจาคที่ดินสร้างโรงเรียนจำนวน 12 ไร่ สร้างอาคารหลังแรกขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 7 เมตร มอบให้ทางราชการเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ.2484 ปี 2516 อาคารเรียนถูกพายุพัดพัง ไม่สามารถซ่อมแซมได้ ต้องใช้วัดควนหมากเป็นที่เรียนอยู่ระยะหนึ่ง ต่อมานายจิต กุสวิโร ได้บริจาคที่ดินจำนวน 6 ไร่ ติดกับถนนเพชรเกษม เป็นที่สร้างอาคารเรียนหลังใหม่แบบ ป.1 ก จำนวน 4 ห้องเรียน งบประมาณ 100,000 บาท ต่อมาเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ.2518 ได้มีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารจากนายชุม คงเพชรศรี เป็น นายวาด จันทร์ต้น และในปีงบประมาณ พ.ศ.2520 ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ สข อ.001 จำนวน 4 ห้อง งบประมาณ 100,000 บาท บ้านพักครูแบบ สข 001 จำนวน 2 หลัง ส้วมแบบ สข ส 001 จำนวน 2 หลัง 4 ที่นั่ง ปัจจุบันโรงเรียนบ้านควนหมาก ได้จัดการศึกษาเป็น 2 ระดับ คือระดับปฐมวัย และระดับประถมศึกษา มีนักเรียนทั้งหมด 234 คน บุคลากรจำนวน 17 คน ประกอบไปด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา 1 คนข้าราชการครู 10 คน พนักงานราชการ 2 คน ธุรการ 1 คน ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ 1 คน ครูวิกฤติ 1 คน และพนักงานบริการ 1 คน มีคำขวัญประจำโรงเรียนว่า “มีคุณธรรม ใฝ่รู้ อยู่อย่างพอเพียง” และสี เขียว – เหลือง เป็นสีประจำโรงเรียน

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=15890

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

ข่าวมาใหม่

Find Us