|

ทม.เขารูปช้างเดินหน้านโยบายจังหวัดสะอาด ลดใช้โฟม ลดใช้พลาสติก ลดปริมาณขยะรีไซเคิล

PNOHT600420001014701
เทศบาลเมืองเขารูปช้าง จังหวัดสงขลา จัดกิจกรรม “เมืองเขารูปช้างน่าอยู่คู่จังหวัดสงขลาสะอาด ลดใช้โฟม ลดใช้พลาสติก ลดปริมาณขยะรีไซเคิล” ตามนโยบายจังหวัดสะอาด
PNOHT600420001014702
วานนี้ (20 เม.ย. 60) ที่ห้องประชุมศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ สำนักงานเทศบาลเมืองเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา นายประสงค์ บริรักษ์ นายกเทศมนตรีเมืองเขารูปช้าง เป็นประธานเปิดกิจกรรม “เมืองเขารูปช้างน่าอยู่คู่จังหวัดสงขลาสะอาด ลดใช้โฟม ลดใช้พลาสติก ลดปริมาณขยะรีไซเคิล” ตามนโยบายจังหวัดสะอาด โดยมีนายบุญเลิศ แก้วเอียด ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เป็นผู้กล่าวรายงาน และมีผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน
PNOHT600420001014703
นายประสงค์ บริรักษ์ นายกเทศมนตรีเมืองเขารูปช้าง เปิดเผยว่า จากนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติและรัฐบาลภายใต้การนำของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้กำหนดให้เรื่องของการจัดการขยะเป็นวาระแห่งชาติ โดยมอบหมายให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกันบริหารจัดการ และกำหนดกิจกรรมตามนโยบาย ในขณะที่จังหวัดสงขลา โดยนายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ได้มีนโยบายจังหวัดสะอาดโดยมีวัตถุประสงค์หลัก คือ การให้ขยะได้รับการคัดแยกตั้งแต่ต้นทาง ด้วยหลัก “3 R ประชารัฐ” เทศบาลเมืองเขารูปช้าง จึงได้จัดกิจกรรมในครั้งนี้ขึ้น เพื่อให้ตัวแทนภาคประชาชนในเขตเทศบาลเมืองเขารูปช้าง สถานประกอบการ ห้างสรรพสินค้า สถานที่ราชการ ศาสนสถาน สถานศึกษาทุกระดับชั้น ได้รับทราบนโยบายของจังหวัด ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้เกี่ยวกับประเภทของขยะ สถานการณ์ขยะ การแยกขยะ ลดการใช้โฟม และพลาสติก การแปรรูปขยะให้มีประโยชน์โดยเฉพาะจากเศษอาหารที่มีปริมาณมากที่สุด
สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 ให้ความรู้เรื่องสถานการณ์ขยะและประเภทของขยะและสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 สงขลา ให้ความรู้เรื่องการแปรรูปขยะจากเศษอาหาร โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 100 คน

PNOHT600420001014704

PNOHT600420001014707

PNOHT600420001014706

PNOHT600420001014705

สุธิดา พฤกษ์อุดม สวท.สงขลา

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=15926

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

ข่าวมาใหม่

Find Us