|

วิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สงขลา จัดอบรมหลักสูตรพนักงานดับเพลิง รุ่นที่ 40

18553634_1424321340964888_1492795887_o

18493505_1424321394298216_1111328971_o

วิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย วิทยาเขตสงขลา จัดอบรมหลักสูตรพนักงานดับเพลิง รุ่นที่ 40 ระหว่างวันที่ 15 -20 พ.ค.60 หวังให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีทักษะในการปฏิบัติงานป้องกันและระงับอัคคีภัยที่ถูกต้อง มีประสิทธิภาพ ปลอดภัยและได้มาตรฐาน

วันที่ 15 พ.ค. 60 ที่วิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย วิทยาเขตสงขลา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ว่าที่ร้อยตรี ตระกูล โทธรรม ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 12 สงขลา เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรพนักงานดับเพลิง รุ่นที่ 40 เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบกฏหมาย มาตรการ เทคนิควิชาการที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย และมีทักษะการป้องกันและระงับอัคคีภัยที่ถูกต้อง มีมาตรฐานเดียวกัน ซึ่งจะสามารถป้องกันและลดความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินที่เกิดจากอัคคีภัย พร้อมช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย ซึ่งส่งผลดีต่อทางราชการและประชาชนทั่วไป

นายบุญเรือง หลงละลวด ผู้อำนวยการวิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย วิทยาเขตสงขลา กล่าวว่า ด้วยปัจจุบันได้เกิดสถานการณ์อัคคีภัยในสถานที่ต่าง ๆ โดยเฉพาะอาคารสูง อาคารที่ชุมชนของประชาชน มีความถี่รุนแรงและซับซ้อนมากขึ้น ทำให้เกิดความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินเป็นจำนวนมาก รัฐบาลได้มอบหมายให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยสถาบันพัฒนาบุคคลากรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และวิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย วิทยาเขตสงขลา เร่งดำเนินการให้ความรู้ทางด้านวาการ เทคนิค วิธีการ ในการป้องกันและระงับอัคคีภัยอย่างมีประสิทธิภาพแก่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชน เพื่อป้องกันชีวิตและทรัพย์สินพร้อมระงับเหตุที่เกิดจากอัคคีภัยได้อย่างมีประสิทธิภาคและปลอดภัย

สำหรับการฝึกอบรมหลักสูตรพนักงานดับเพลิง รุ่นที่ 40 จัดขึ้นระว่างวันที่ 15 -20 พฤษภาคม 2560 โดยมีผู้เข้าร่วมอบรม 48 คน ซึ่งหลักสูตรการฝึกอบรมแบ่งเป็นภาคทฤษฎี 22 ชั่วโมง และภาคปฏิบัติ 45 ชั่วโมง ภายหลังการฝึกอบรมนี้ วิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย วิทยาเขตสงขลา หวังว่าผู้เข้ารับการอบรมจะนำความรุ้ไปปฏิบัติฝนการควบคุมระงับอัคคีภัยเป็นมาตรฐานเดียวกัน และสามารถสนธิกำลังปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย

18493395_1424321364298219_1187096302_o

18519390_1424321377631551_1933846308_o

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=16696

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

ข่าวมาใหม่

Find Us