|

ทน.หาดใหญ่ เปิดโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ สร้างขวัญกำลังใจการอยู่ร่วมในสังคมอย่างมีคุณค่า

18489780_1271204736310552_2567357534993410566_o

เทศบาลนครหาดใหญ่ เปิดโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2560 หวังให้ความรู้ ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพตัวเองของผู้สูงอายุ พร้อมสร้างขวัญและกำลังใจให้อยู่ในสังคมอย่างมีคุณค่าต่อไป

18595496_1271204632977229_440040558452954946_o

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2560 ดร.ไพร พัฒโน นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2560 โดยมีคณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล และคณะกรรมการชุมชน ร่วมเป็นเกียรติ ซึ่งจัดโครงการดังกล่าวได้จัดขึ้นเพื่อให้ผู้สูงอายุหรือผู้ดูแล มีความรู้ ความเข้าใจ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการดูแลสุขภาพอนามัยของตนเอง ด้านโภชนาการ ฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกายและจิตใจ และเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจ ให้ผู้สูงอายุมีทัศนคติที่ดีสามารถดำรงอยู่ในสังคมได้อย่างมีคุณค่า โดยการดำเนินโครงการฯ ในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากประธานชุมชน ชมรมผู้สูงอายุ ได้ร่วมกันนำผู้สูงอายุมาเข้าร่วมโครงการ จำนวน 500 คน ใช้เวลาในการให้ความรู้เป็นเวลา 1 วัน

18556538_1271205469643812_2096674743256330752_o

ภายในงานมีการบรรยายกึ่งทอล์คโชว์ เรื่องการดำเนินชีวิตให้มีสุขในวัยผู้สูงอายุ โดยวิทยากร ผศ.สุพล เพชรานนท์ การบรรยายให้ความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพ โภชนาการ การออกกำลังกาย และกิจกรรมสันทนาการ โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากศูนย์สุขภาพ”หาดใหญ่ชีวาสุข” จากเทศบาลนครหาดใหญ่ บริษัทบีเบทเทอร์ จำกัด การตรวจวัดความดันจากโรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่

18518276_1271205599643799_3136634994889306878_o

นอกจากนี้ ดร.ไพร พัฒโน นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ กล่าวสรุปถึงผลคาดว่าผู้สูงอายุจะได้รับในวันนี้ว่า ผู้สูงอายุที่มาร่วมกิจกรรมจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทั้งผู้สูงอายุและผู้ดูแล สามารถเข้าใจและเข้าถึงสิทธิประโยชน์ในสวัสดิการต่างๆ ที่จะได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายอย่างเสมอภาพและเท่าเทียมกัน และทางเทศบาลนครหาดใหญ่ก็จะให้การดูแลผู้สูงอายุในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่อย่างเต็มที่และเต็มความสามารถ

18558738_1271205202977172_8200633140829277543_o

18558977_1271205112977181_9026176006527868797_o

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=16803

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

ข่าวมาใหม่

Find Us