|

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ลงสงขลา สัมมนาคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด เน้นย้ำ 3 ด้าน สู่การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

PNEWS17062814301101613

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ จ.สงขลา สัมมนาคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด และที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชนในกลุ่มจังหวัดเขตตรวจราชการที่ 8 เน้นย้ำ 3 ด้าน สู่การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

วานนี้ (28 มิ.ย. 60) เวลา 14.00 น. ที่โรงแรมบุรีศรีภูฯ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี จัดสัมมนาคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด และที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชนในกลุ่มจังหวัดเขตตรวจราชการที่ 8 โดยมีผู้ที่เกี่ยวข้องจาก 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประกอบด้วย จังหวัดสงขลา , สตูล , ปัตตานี , ยะลา และนราธิวาส เข้าร่วมสัมมนาโดยพร้อมเพรียงกัน

PNEWS17062814301101614

นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขต 8 และ 16 เปิดเผยว่า นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี มีแนวความคิดว่า คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด หรือ ก.ธ.จ. มีบทบาทสำคัญในการช่วยเหลือรัฐบาลในการขับเคลื่อนประเทศ ซึ่งจะเน้นย้ำใน 3 ด้าน ได้แก่ การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน , การบูรณาการการทำงาน และการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี มีความโปร่งใส มีธรรมาภิบาล ดังนั้น ทางสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี จึงได้จัดสัมมนาคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด และที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชนในกลุ่มจังหวัดเขตตรวจราชการที่ 8 ระหว่างวันที่ 28-29 มิถุนายน 2560 ที่จังหวัดสงขลา โดยจะมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการในวันพรุ่งนี้ (29 มิ.ย. 60) เวลา 09.30 น. ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายจิรชัย มูลทองโร่ย ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี

PNEWS17062814301101609

การจัดสัมมนาฯ ในครั้งนี้ เพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงานร่วมกัน ทั้งในส่วนของ ก.ธ.จ. และที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชนในแต่ละจังหวัด เดินหน้าสร้างความเข้มแข็งขององค์กรให้เกิดความตระหนักในภารกิจที่รับผิดชอบในลักษณะจิตอาสา ตลอดจนเพื่อให้การปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าหน้าที่ของ ก.ธ.จ. และที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนางานให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

สำหรับหัวข้อการสัมมนาฯ ประกอบด้วย บทบาทหน้าที่ของ ก.ธ.จ. และที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน , เทคนิคในการสอดส่องแผนงาน/โครงการอย่างมีประสิทธิภาพ , ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี , แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด และโครงการภายใต้การสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ นอกจากนี้ยังมีการประชุมกลุ่มย่อย เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ตลอดจนประสบการณ์การทำงาน พร้อมทั้งนำเสนอปัญหา และอุปสรรคในการทำงานอีกด้วย

PNEWS17062814301101602

ณชทิพากร กาญจนแก้ว / ข่าว-ภาพ สวท.สงขลา 28 มิ.ย. 60

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=18309

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

ข่าวมาใหม่

Find Us