|

ม.หาดใหญ่ ขับเคลื่อน “บางเหรียง” สู่การเป็น “ชุมชนสีเขียว” อย่างยั่งยืน

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ผนึกกำลัง เทศบาลตำบลบางเหรียง จัดโครงการ “การพัฒนาชุมชนสีเขียว โดยใช้เทคโนโลยีเป็นฐาน” ร่วมปลูกป่าชายเลนในพื้นที่ ตั้งเป้าหมื่นต้น หวังขับเคลื่อน “บางเหรียง” สู่การเป็น “ชุมชนสีเขียว” อย่างยั่งยืนต่อไป

ทีมวิจัย มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ นำโดย ดร.ธารพรรษ สัตยารักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยหาดใหญ่, ผศ.นุกูล ชิ้นฟัก อาจารย์ประจำสาขาวิชาการเมืองการปกครอง คณะรัฐศาสตร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปุณยนุช รุธิรโก ผู้ช่วยคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ผศ.กันย์ณิภัฐ สุวรรณอ่อน หัวหน้าฝ่ายพัฒนาวิชาการ สำนักวิชาการ จัดโครงการ “การพัฒนาชุมชนสีเขียว โดยใช้เทคโนโลยีเป็นฐาน ในเทศบาลตำบลบางเหรียง อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา”

โดยโครงการ  “การพัฒนาชุมชนสีเขียว โดยใช้เทคโนโลยีเป็นฐาน ในเทศบาลตำบลบางเหรียง อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา” จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาชุมชนบางเหรียงให้เป็นต้นแบบชุมชนสีเขียวและขยายผลไปยังชุมชน/ตำบลอื่นๆ ซึ่งมีแผนการดำเนินงานทั้งหมด 2 แผน คือ แผนงานที่ 1 การจัดการและการสร้างมูลค่าขยะชุมชนแบบบูรณาการ และ แผนงานที่ 2 การฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าชายเลน โดยตั้งเป้าหมายทั้งหมด 10,000 ต้น

ซึ่ง เมื่อวันที่ 17 มิ.ย. 60 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ได้ร่วมกับเทศบาลตำบลบางเหรี จัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลน ภายใต้โครงการ  ‘การพัฒนาชุมชนสีเขียว โดยใช้เทคโนโลยีเป็นฐานในเทศบาล ตำบลบางเหรียง อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา’ ขึ้นในพื้นที่หมู่ที่ 12 ตำบลบางเหรียง อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา และเมื่อวันที่  10 ก.ค. 60 ได้จัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลน ครั้งที่ 2 ขึ้นที่ หมู่ที่ 3 ตำบลบางเหรียง อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา โดยมีเป้าหมายจัดกิจกรรมรวม 10 ครั้งด้วยกัน

นอกจากการร่วมปลูกป่าชายเลนแล้ว ยังมีการสอนนักเรียนและชาวบ้านในชุมชนในการเพาะพันธ์ต้นกล้าประเภทต่างๆ รวมทั้งการทำกิจกรรมร่วมกับชุมชน เพื่อให้ชุมชนและชาวบ้านได้ประโยชน์ที่ยั่งยืนในอนาคต และ บรรลุวัตถุประสงค์ที่ทาง สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้วางไว้ ทั้งนี้ โครงการ “การพัฒนาชุมชนสีเขียว โดยใช้เทคโนโลยีเป็นฐาน ในเทศบาลตำบลบางเหรียง อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา” เป็นโครงการที่ผ่านการคัดเลือกจาก วช. ซึ่งให้ทุนในการดำเนินงาน เพื่อพัฒนาชุมชนในพื้นที่ ซึ่งทางทีมวิจัย มหาวิทยาลัยหาดใหญ่เล็งเห็นว่า บางเหรียง เป็นพื้นที่หนึ่งที่มีศักยภาพที่ดี มีธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ เสมือนครัวของคนหาดใหญ่ เคยได้รับรางวัลลูกโลกสีเขียว รวมทั้ง เคยดำเนินการในเรื่องป่าชายเลนแล้วด้วย ทั้งนี้ ทางทีมวิจัย จะเข้าไปต่อยอดในเรื่องดังกล่าว โดยใช้เทคโนโลยีและองค์ความรู้ที่มีขับเคลื่อนชุมชนบางเหรียงให้เป็นชุมชนสีเขียวที่มีความยั่งยืนต่อไป

 

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=18950

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

ข่าวมาใหม่

Find Us