|

สงขลา จัดงาน “ร้อยรักษ์ รวมใจ สตรีไทย” เนื่องในโอกาสวันสตรีไทยและวันแม่แห่งชาติ

PNEWS17081011175400901

จังหวัดสงขลา จัดงาน “ร้อยรักษ์ รวมใจ สตรีไทย” เนื่องในโอกาสวันสตรีไทยและวันแม่แห่งชาติ บรรยากาศเป็นไปด้วยความคึกคัก สตรีไทยพุทธ-ไทยมุสลิม แต่งกายด้วยชุดไทยและเครื่องแต่งกายมุสลิมอย่างสวยงามเข้าร่วมงานกว่า 2,000 คน ในบรรยากาศย้อนยุค

วานนี้ (10 ส.ค. 60) ที่ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “ร้อยรักษ์ รวมใจ สตรีไทย” จังหวัดสงขลา เนื่องในโอกาสวันสตรีไทยและวันแม่แห่งชาติจังหวัดสงขลา ประจำปี 2560 (ครั้งที่ 19) โดยมี นางศิรินุช สวาสดิ์ธรรม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา ร่วมเป็นเกียรติในพิธี และมีสมาชิกสมาคมผู้นำสตรีพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลา ส่วนราชการ องค์กรเอกชน และองค์สตรีทุกองค์กร ทั้งสตรีไทยพุทธ ไทยมุสลิม เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมากกว่า 2,000 คน บรรยากาศเป็นไปด้วยความคึกคัก

PNEWS17081011175400909

นางนันท์นภัส วิไลรัตน์ นายกสมาคมผู้นำสตรีพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลา กล่าวว่า “วันสตรีไทย” ก่อเกิดจากแนวความคิดที่ว่า วันสตรีไทยเป็นวันสำคัญวันหนึ่งของสตรี เพราะเปิดโอกาสให้สตรี ได้ออกมาทำกิจกรรมร่วมกัน จะเห็นได้ว่าในปัจจุบันสตรีมีบทบาทมากขึ้น มีความสามารถทัดเทียมผู้ชาย เป็นที่ยอมรับจากสังคม ซึ่งจะเห็นได้จากหน่วยงานราชการและภาคเอกชนเริ่มมีสตรีเข้าไปเป็นหัวหน้ามากขึ้น รวมถึงการเข้าไปมีบทบาทในการบริหารประเทศ สตรีไทยในยุคปัจจุบัน จึงเป็นสตรีที่มีความรู้ความสามารถครบถ้วนทุก ๆ ด้าน ทั้งด้านการบริหาร การจัดการ การเป็นแม่ที่ดีของลูก เป็นภรรยาที่ดีของสามีและเป็นแม่ศรีเรือนที่ดี พร้อมทั้งต้องก้าวทันกับยุคสมัย เทคโนโลยีที่เปลี่ยนไป เพื่อให้เป็นที่ยอมรับของสังคม ในเดือนสิงหาคมเป็นเดือนแห่งมงคลสมัยที่ปวงชนชาวไทยพร้อมใจกันจัดกิจกรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ทรงเจริญพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560 ทรงเป็นประดุจแม่ของแผ่นดิน และทางราชการได้กำหนดเป็นวันแม่แห่งชาติ องค์กรสตรีไทยทั่วประเทศได้หารือกัน ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน มีความประสงค์ร่วมกันกำหนดให้มี “วันสตรีไทย” ขึ้น ซึ่งเป็นความภาคภูมิใจที่สตรีไทยได้มีโอกาสร่วมกันกำหนดวันสำคัญของตนเอง เป็นการผลักดันกระบวนทัศน์ ความคิดที่มีเอกลักษณะเฉพาะสตรีไทย และภูมิปัญญาที่เป็นของตนเอง ให้ผนึกกำลังก้าวไปในแนวทางที่สอดคล้องกับนโยบายภาครัฐ เพื่อยกระดับสถานภาพชีวิตของสตรีไทย และร่วมกันพัฒนาเพื่อความเจริญก้าวหน้าของประเทศ องค์กรสตรีทุกองค์กร จึงกำหนดวันสตรีไทยขึ้น และได้รับพระมหากรุณาธิคุณอันล้นเกล้า จากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 พระราชทานกำหนดให้วันที่ 1 สิงหาคมของทุกปี เป็นวันสตรีไทย ตั้งแต่พุทธศักราช 2546 เป็นต้นมา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 พระราชทานคำขวัญวันแม่ ประจำปี 2560 แก่บรรดาแม่ทั้งหลายว่า “สอนให้ลูกเรียนรู้สู้ปัญหา พัฒนาด้วยตนจนเติบใหญ่ เพราะคนแกร่งจะก้าวได้ยาวไกล เพื่อมาเป็นกำลังไทยให้แข็งแรง”

PNEWS17081011175400930

สำหรับการจัดงาน “วันสตรีไทย” และ “วันแม่แห่งชาติจังหวัดสงขลา” ประจำปี 2560 (ครั้งที่ 19) จัดขึ้นเพื่อเป็นการรักษาเอกลักษณ์ ความเป็นสตรีไทยและธำรงศิลปวัฒนธรรมไทย และพิธีมอบประกาศเกียรติคุณแม่ดีเด่น จังหวัดสงขลา ประจำปี 2560 ให้แก่สตรีแต่ละอำเภอๆ ละ 1 คน กับ 2 เทศบาลนคร เพื่อให้สตรีในจังหวัดสงขลา ได้มีการพบปะแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ ทั้งยังเป็นการเชิดชูเกียรติสตรีไทยที่ยังคงยึดมั่นและแน่วแน่ในความเป็นแม่ และมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตนให้เกิดผลประโยชน์ต่อประเทศชาติ เป็นการแสดงพลังมหัศจรรย์ สร้างสรรค์สังคม สตรีมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการพัฒนาบ้านเมือง สถาบันครอบครัวและประเทศชาติ

PNEWS17081011175400902

กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การมอบประกาศเกียรติคุณแม่ดีเด่นพร้อมของที่ระลึก , นิทรรศการผลงานขององค์กรสตรีในจังหวัดสงขลา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ ในจังหวัดสงขลา , การรับความรู้และบริการ อาทิ ตัดผม ตรวจวัดสายตา ตรวจสุขภาพ , การประกวดกิจกรรมเข้าจังหวะ , การจำหน่ายผลิตภัณฑ์กลุ่มสัมมาชีพชุมชน , การสาธิตการทำขนมและอาหารพื้นบ้าน

PNEWS17081011175400931

PNEWS17081011175400933

PNEWS17081011175400934

สุธิดา พฤกษ์อุดม สวท.สงขลา

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=19846

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

ข่าวมาใหม่

Find Us