|

สถาบันสิ่งทอฯ สัมมนาสรุปผลการดำเนินโครงการ พัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอและเครื่องแต่งกายมุสลิม 5 จังหวัดชายแดนใต้ “ASEAN GATEWAY : Co-design for Textile & Fashion

4

สถาบันสิ่งทอฯ จัดสัมมนาสรุปผลการดำเนินโครงการ พัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอและเครื่องแต่งกายมุสลิม 5 จังหวัดชายแดนใต้  ภายใต้แนวคิด “ASEAN GATEWAY : Co-design for Textile & Fashion” รุกสร้างเครือข่ายและความแข็งแกร่งของผู้ประกอบการ พร้อมปูทางส่งผลิตภัณฑ์ตอบสนองความต้องการในตลาดอาเซียน

สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ จัดกิจกรรมสัมมนาสรุปผลการดำเนินโครงการพัฒนาสิ่งทอและเครื่องแต่งกายมุสลิมในจังหวัดชายแดนใต้ เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดอาเซียน ภายใต้แนวคิด “ASEAN GATEWAY : Co-design for Textile Fashion” วันที่ 31 สิงหาคม 2560 ณ ห้องคริสตัลหาดใหญ่แกรนด์บอลรูม โรงเเรมคริสตัลหาดใหญ่

1

ดร.ชาญชัย สิริเกษมเลิศ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ เปิดเผยว่า กิจกรรมที่จัดขึ้นครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานภายใต้โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอและเครื่องแต่งกายมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดอาเซียน ซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนปี 2560 จากสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม วัตถุประสงค์ของการสัมมนา เพื่อสรุปผลและเผยแพร่การดำเนินงานของโครงการดังกล่าวซึ่งประกอบไปด้วย 4 กิจกรรมหลัก ได้แก่ ได้แก่ 1) การศึกษาข้อมูลการตลาดสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม 2) การถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อเสริมสร้างศักยภาพให้กับผู้ประกอบการ 3) การพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอใหม่สู่เชิงพาณิชย์ 4) การเจรจาจับคู่ธุรกิจ (Business Matching) ระหว่างผู้ประกอบการไทยกับกลุ่มประเทศอาเซียน+3

3

สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอดำเนินกิจกรรมต่างๆ ใน 5 จังหวัด คือ สงขลา สตูล ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส เน้นการพัฒนาที่สำคัญ 4 ด้านเข้าด้วยกัน คือ สวย ดี มีคุณภาพ และเป็นสากล โดยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในปีนี้สถาบันฯ ได้ศึกษาข้อมูลการตลาดสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม โดยสำรวจตลาดสิ่งทอเชิงลึก ณ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย และประเทศญี่ปุ่น ใช้ข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ตลาดเข้ามาช่วยเพื่อให้ผู้ประกอบการสิ่งทอและผู้ประกอบการเครื่องแต่งกายมุสลิม พัฒนาและผลิตสินค้าให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภค และสามารถเข้าสู่ตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ เชิญนักออกแบบระดับประเทศของไทย นักออกแบบจากประเทศมาเลเซีย มาร่วมสร้างสรรค์และพัฒนาผลิตภัณฑ์ ร่วมกับผู้ประกอบการ พัฒนาผลิตภัณฑ์กว่า 50 ผลิตภัณฑ์ และได้นำไปจัดแสดงและจำหน่าย ณ เมืองจาการ์ต้า ประเทศอินโดนีเซีย และเตรียมการออกงานแสดงสินค้า ที่ประเทศญี่ปุ่น ในเดือนกันยายน นี้อีกด้วย นอกจากการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องแต่งกายด้านการออกแบบแล้ว สถาบันฯ ยังเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาด้านเทคโนโลยี ด้วยการนำเทคโนโลยีตกแต่งสำเร็จ อาทิ  เทคโนโลยีสะท้อนน้ำ การทำนุ่ม กันยับ แอนตี้แบคทีเรีย และการเลือกใช้วัสดุใหม่ อาทิ ผ้าเรยอนผสมคอลลาเจน ในการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ อีกด้วย

7

นอกจากนี้ ยังได้ถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อเสริมสร้างศักยภาพให้กับผู้ประกอบการจำนวน 370 ราย โดยเน้นการอบรมเชิงปฏิบัติการที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง

ทั้งนี้ การดำเนินโครงการมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ในการเพิ่มโอกาสในการจ้างงานที่มั่นคงในท้องถิ่น และสร้างรายได้ ก่อให้เกิดเครือข่ายในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผ่านการพัฒนาต่อยอดการประกอบอาชีพให้กับกลุ่มผู้ประกอบการสิ่งทอและวิสาหกิจชุมชน ซึ่งส่งผลให้เกิดความสามัคคีและความเข้มแข็งของคนในชุมชนผลจากการเข้าร่วมโครงการทำให้สามารถเพิ่มรายได้ให้กับชุมชน เป็นอาชีพเสริมให้มีรายได้เพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 15-20 ดร.ชาญชัย กล่าวทิ้งท้าย

2

6

5

9

10

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=20353

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

ข่าวมาใหม่

Find Us