|

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ล่องใต้ ขับเคลื่อนพัฒนาหมู่บ้านเพื่อการท่องเที่ยว

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงราย, พะเยา, แพร่ และน่าน ล่องใต้ จัดงาน “ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชน ถิ่นฟ้าล้านนาตะวันออกสู่สากล” ขับเคลื่อนพัฒนา 22 หมู่บ้านเพื่อการท่องเที่ยว พร้อมเพิ่มช่องทางตลาด ส่งเสริมรายได้แก่ผู้ประกอบการในพื้นที่

เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2560 ที่ ชั้น 1 ลานโปรโมชั่น ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา นางปราณี รัตนประยูร ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชนเขตตรวจราชการที่ 6 และ 8 เป็นประธานเปิดงาน “ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชน ถิ่นฟ้าล้านนาตะวันออกสู่สากล” โดยมีผู้ที่เกี่ยวข้อง ผู้สนใจ และสื่อมวลชนเข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง

นางสาวศศิธร อินทกุล พัฒนาการจังหวัดเชียงราย กล่าวว่า กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงราย, พะเยา, แพร่ และน่าน จัดงาน “ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชน ถิ่นฟ้าล้านนาตะวันออกสู่สากล” ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาด การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของชุมชน และส่งเสริมรายได้ให้กับผู้ผลิต ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชนของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 รวมทั้งเพื่อส่งเสริมการพัฒนาหมู่บ้านเพื่อการท่องเที่ยว ที่มีเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ชาวล้านนาตะวันออก มีวิถีชีวิตชุมชน วัฒนธรรม ภูมิปัญญาชุมชน และแหล่งท่องเที่ยวชุมชนเชิงนิเวศน์ของหมู่บ้าน

โดยมีพื้นที่ดำเนินการ 4 จังหวัด รวม 22 หมู่บ้าน และสำหรับกิจกรรมที่ดำเนินการขับเคลื่อนการพัฒนาในหมู่บ้านเพื่อการท่องเที่ยว คือ 1. การอบรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชน ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ และเครือข่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนและหมู่บ้านเพื่อการท่องเที่ยวต้นแบบ 2. ฝึกอบรมอาสาสมัครมัคคุเทศก์หมู่บ้านเพื่อการท่องเที่ยว 3. ฝึกอบรมผู้ประกอบการโฮมสเตย์หมู่บ้านท่องเที่ยว 4. การศึกษาดูงานเพื่อการท่องเที่ยวต้นแบบและการจัดการโฮมสเตย์ 5. การพัฒนาอาชีพหมู่บ้านเพื่อการท่องเที่ยว 2 อาชีพ ต่อ 1 หมู่บ้าน 6. การพัฒนาบรรจุภัณฑ์มาตรฐาน 3 ภาษา 7. การส่งเสริมและพัฒนาโฮมสเตย์ หมู่บ้านละ 15 หลัง 8. การจัดทำสื่อเอกสารประชาสัมพันธ์หมู่บ้านเพื่อการท่องเที่ยว 9. การส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชน ถิ่นฟ้าล้านนาตะวันออก สู่สากล และ 10. การแถลงข่าวเปิดหมู่บ้านเพื่อการท่องเที่ยว

ทั้งนี้ การจัดงาน “ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชน ถิ่นฟ้าล้านนาตะวันออกสู่สากล” ได้ยกขบวนสินค้าและวัฒนธรรมล้านนาสู่สายตาชาวหาดใหญ่ ตั้งแต่วันที่ 7 – 11 กันยายน 2560 ที่ชั้น 1 ลานโปรโมชั่น ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โดยกิจกรรมภายในประกอบด้วย การแสดงสินค้าขึ้นชื่อประจำจังหวัดเชียงราย, พะเยา, แพร่ และน่าน ชมการศิลปะ วัฒนธรรมล้านนา นิทรรศการของหมู่บ้านเพื่อการท่องเที่ยวของทั้ง 4 จังหวัด 22 หมู่บ้าน และมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินล้านนาชื่อดัง อาทิ วงคำหวาน, วงไม้เมือง, เดอะสะล้อ, ณัฏฐ์ กิตติสาร, อ้อม รัตนัง และนายน้องปฏิญญา

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=20716

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

ข่าวมาใหม่

Find Us