|

จ.สงขลาจัดกิจกรรมชักธงชาติ พร้อมร่วมกันร้องเพลงชาติ เนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย

จังหวัดสงขลา จัดกิจกรรมการชักธงชาติและวันพระราชทานธงชาติไทย เนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าฯ ใน รัชกาลที่ 6 ที่ทรงพระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย

วันนี้ (28 ก.ย. 60) เวลา 8.00 น. ที่บริเวณด้านหน้าศาลากลางจังหวัดสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานของรัฐ และลูกจ้างประจำเข้าร่วมกิจกรรมการชักธงชาติและวันพระราชทานธงชาติไทย เนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี พร้อมร่วมกันร้องเพลงชาติไทย ที่ได้จัดกิจกรรมพร้อมกันทั่วประเทศ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของล้นเกล้าฯ รัชกาลที่ 6 ที่ทรงพระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย ถือเป็นอีกหนึ่งวันสำคัญของไทย

ตามคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2559 เป็นหลักการว่าสถานที่ราชการ สถาบันการศึกษา สถานศึกษา ที่ทำการรัฐวิสาหกิจและองค์การอื่นๆ ของรัฐนอกจากจะมีการชักธงชาติและลงตามเวลาที่ทางราชการกำหนดแล้วยังสามารถปรับเปลี่ยนสถานที่อันสมควรในบริเวณที่ทำการทุกวันและตลอดเวลาเป็นการถาวรและสม่ำเสมอ และต่อมาคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2559 เห็นชอบกำหนดให้วันที่ 28 กันยายน 2560 ของทุกปีเป็นวันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day) และเริ่มในวันที่ 28 กันยายน 2560 เป็นวันแรก โดยไม่ถือเป็นวันหยุดราชการรวมทั้งกำหนดให้มีการชักและประดับธงชาติในวันดังกล่าวด้วย

วิวัฒนาการของธงชาติไทย ในอดีตไทยเคยใช้ธงชาติหลายรูปแบบ แต่หลักฐานเริ่มตั้งแต่ก่อนปี 2325 ไทยเคยใช้ธงพื้นแดงเป็นสัญลักษณ์ เพื่อติดต่อการค้าตั้งแต่สมัยอยุธยา จากนั้นวิวัฒนาการของธงชาติไทย เริ่มเปลี่ยนรูปแบบมาจนถึงปี 2394 เริ่มใช้ช้าง สัตว์คู่บ้านคู่เมืองมาเป็นสัญลักษณ์ ปี 2460 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตราพระราชบัญญัติธง พ.ศ.2460 ลงวันที่ 28 กันยายน พ.ศ.2460 โดยเรียกว่า “ธงไตรรงค์” ซึ่งการพระราชทานธงชาติไทย สะท้อนถึงความเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทย ทั้งสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์

 

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=21417

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

  • stephan: ขอบคุณเช่นกันครับ
  • stephan: ไม่มีครับ
  • ITARICH WANGLEM: ข้อมูลย้อนหลังเมื่อยี่สิบปีมีไ ม่..พอดีจะค้นหาข้อมูลครับผม
  • ITARICH WANGLEM: Thanks
  • sumrit: ตรวจสอบรายชื่อได้ที่ http://www.samilatimes.co.th/? p=16216

ข่าวมาใหม่

Find Us