|

มรภ.สงขลา ผนึก มรส. สัมมนาเครือข่ายผู้นำ นศ. “มนุษยศาสตร์ฯ”

 แกนนำ นศ.เยี่ยมชมเมืองสงขลา

มรภ.สงขลา สัมมนาผู้นำนักศึกษายุค 4.0 จับมือ มรส. สร้างเครือข่ายแกนนำนักศึกษามนุษยศาสตร์ฯ เปิดเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์ แนวทางพัฒนากิจกรรม ปั้นบัณฑิตสร้างคุณค่าจากสิ่งที่เรียนรู้

ผศ.นาถนเรศ อาคาสุวรรณ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  (มรภ.สงขลา) เปิดเผยถึงการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้นำนักศึกษายุค 4.0 ระหว่างสโมสรนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ฯ มรภ.สงขลา กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (มรส.) เมื่อเร็วๆ นี้ว่า วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้นำนักศึกษาร่วม 50 คนจากทั้งสองมหาวิทยาลัย มีโอกาสได้รับข้อมูลข่าวสารและความรู้ใหม่ๆ สำหรับนำไปใช้พัฒนางาน โดยมีการเปิดเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ร่วมกันหารือในประเด็นเกี่ยวกับการแก้ปัญหาการดำเนินงานด้านกิจการนักศึกษา กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านประกันคุณภาพ ส่งเสริมและมีส่วนร่วมในกิจกรรมพัฒนานักศึกษา มีการติดตาม ประเมินผลการสร้างเครือข่าย เพื่อพัฒนาการทำงานร่วมกันอย่างต่อเนื่อง รวมถึงกิจกรรมใดๆ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนานักศึกษา

แกนนำ นศ.ทำกิจกรรมร่วมกัน

ด้าน น.ส.ณับปราณ เตียวสกุล รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ผู้เสนอโครงการ กล่าวว่า รัฐบาลให้ความสำคัญกับการพัฒนาประเทศภายใต้โมเดล Thailand 4.0 ซึ่งเป็นการพัฒนาทางเศรษฐกิจและมนุษย์ เพื่อก้าวสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ดังนั้น มรภ.สงขลา ในฐานะที่มีบทบาทหลักในการผลิตบัณฑิตให้เชื่อมโยงกับความต้องการพัฒนากำลังคนใน Thailand 4.0 จึงปรับเปลี่ยนบทบาทจากการสอนเพื่อให้ความรู้ ไปเป็นการพัฒนานักศึกษาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในตัวผู้เรียน โดยใช้กิจกรรมที่สร้างประสบการณ์การเรียนรู้ และจัดการศึกษาที่เน้นให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติและสร้างคุณค่าจากสิ่งที่เรียนรู้ เพื่อพัฒนาสังคมและการดำเนินชีวิตมากกว่าแค่การเรียนรู้ในศาสตร์เท่านั้น

IMG_3770

น.ส.ณับปราณ กล่าวอีกว่า การพัฒนานักศึกษาจะต้องพัฒนาควบคู่ไปกับงานด้านวิชาการ และต้องปรับตัวเตรียมการรองรับความเปลี่ยนแปลงของสังคมยุคใหม่ ต้องสร้างความตระหนักให้นักศึกษาเล็งเห็นความสำคัญในการแก้ปัญหาด้านต่างๆ ของประเทศ โดยยึดฐานคิดของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และพัฒนานักศึกษาให้มีภูมิคุ้มกันในการดำเนินชีวิตที่เหมาะสม โดยเริ่มตั้งแต่การกำหนดนโยบาย การวางแผนงาน โครงการการสนับสนุนงบประมาณ และพัฒนาบุคลากรด้านกิจการนักศึกษาให้เอื้อต่อการพัฒนานักศึกษาอย่างเหมาะสม

IMG_3864

IMG_3904

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=22193

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

ข่าวมาใหม่

Find Us