|

อบจ.สงขลา เตรียมสร้างศูนย์คมนาคมขนส่งครบวงจร ที่สะเดา เชื่อเพิ่มมูลค่าการนำเข้า – ส่งออก คาด 3 – 4 ปี แล้วเสร็จ

EF225F81-94E8-4797-860E-327023B03D53

อบจ.สงขลา ปฐมนิเทศโครงการศึกษาออกแบบศูนย์คมนาคมขนส่งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสงขลา บนพื้นที่ 126 ไร่ ที่ ต.สำนักขาม อ.สะเดา เตรียมจัดเป็นสถานีขนส่งและบริการนักท่องเที่ยวแบบครบวงจร ทั้งเป็นศูนย์กระจายสินค้าชายแดน รองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจทั้งในและต่างประเทศ เชื่อลดความแออัด เพิ่มมูลค่าการนำเข้า – ส่งออก คาด 3 – 4 ปี แล้วเสร็จ

วานนี้ (19 ตุลาคม 2560) ที่ ห้องประชุม Crystal Grand Ballroom โรงแรม MBI Resort ต.สำนักขาม อ.สะเดา จ.สงขลา องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาจัดการประชุมปฐมนิเทศโครงการศึกษาออกแบบศูนย์คมนาคมขนส่งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสงขลา โดยมีนายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดงานประชุม พร้อมด้วยผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมกันเป็นจำนวนมาก

633B880A-A245-4B03-A3B4-8B286876463B

นายจารึก ไชยประภา หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ รักษาราชการแทนกองผังเมือง กล่าวว่า ตามที่คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กรพ.) มีมติในการประชุมครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2559 เห็นชอบให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาใช้ที่ราชพัสดุ เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสงขลา เพื่อดำเนินการโครงการศูนย์คมนาคมขนส่งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดสงขลา โดยกรมธนารักษ์ได้อนุญาตให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาเช่าที่ราชพัสดุ ในเขตพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสงขลากำหนดระยะเวลาการเช่า 50 ปี ค่าเช่าและค่าธรรมเนียมรวม 125,890,335 บาท เพื่อก่อสร้างสถานีขนส่งผู้โดยสาร และศูนย์บริการนักท่องเที่ยวครบวงจร โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาได้ตั้งงบประมาณศึกษาออกแบบศูนย์คมนาคมขนส่งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสงขลา จำนวน 13,500,000 บาท โดยได้ว่าจ้าง บริษัท ทรานส์ คอนซัลท์ จำกัด เป็นผู้ดำเนินงานศึกษาออกแบบ

B35B5AED-C906-46C6-8684-56132ED0D8A9

โดยศูนย์คมนาคมขนส่งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสงขลามีวัตถุประสงค์ในการดำเนินโครงการเพื่อดำเนินการโครงการพัฒนาเมืองในพื้นที่พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสงขลาอย่างยั่งยืน เป็นการเพื่อศึกษา ทบทวน และคาดการณ์ ความต้องการใช้งาน (Demand) ของศูนย์คมนาคมขนส่งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสงขลา เป็นการศึกษาความเหมาะสมในการวางผัง และเสนอรูปแบบการจัดตั้งศูนย์คมนาคมขนส่งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสงขลา เป็นการออกแบบรายละเอียดศูนย์คมนาคมขนส่งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสงขลา พร้อมทั้งจัดทำเอกสารประมาณราคา และดำเนินการตามข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และเพื่อศึกษาความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจรูปแบบการลงทุน และการบริหารจัดการที่มีความเหมาะสม และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยเมื่อดำเนินการศึกษาออกแบบแล้วเสร็จ จะดำเนินการก่อสร้างงบประมาณการก่อสร้างโครงการ ประมาณ 539.3 ล้านบาท เพื่อก่อสร้างสถานีขนส่งผู้โดยสาร และศูนย์บริการนักท่องเที่ยวครบวงจรที่ทันสมัย มีคุณภาพ และได้มาตรฐาน รองรับอุตสาหกรรมบริการ การท่องเที่ยวให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นศูนย์กลางการค้าชายแดนระหว่างประเทศ ฟื้นฟูและกระตุ้นเศรษฐกิจในจังหวัดสงขลา ให้มีความพร้อมสำหรับรองรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจทั้งในประเทศ และต่างประเทศได้อย่างดีเยี่ยม

D11BF1B8-3BF9-4722-9B32-6209271FDFFE

ด้านนายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา กล่าวว่า วันนี้ถือเป็นการเริ่มต้นโครงการศึกษาออกแบบศูนย์คมนาคมขนส่งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสงขลา บนเนื้อที่ 126 ไร่ เพื่อดำเนินการสร้างศูนย์คมนาคมขนส่งที่จะดำเนินการในเรื่องรถขนส่งต่างๆ และศูนย์บริการนักท่องเที่ยวที่เข้ามาและเดินทางออกจากด่านสะเดา ซึ่งในขณะนี้พื้นที่อำเภอสะเดามีความแออัดมากในเรื่องการคมนาคม เนื่องด้วยปริมาณสินค้าที่ผ่านด่านปีหนึ่งประมาณ 300,000 กว่าล้านบาท ซึ่งมากที่สุด เมื่อเทียบกับด่านพรมแดนอื่นๆ ในประเทศไทย ฉะนั้น การมีระบบขนส่งที่ดีในพื้นที่เป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างมาก และถ้ามีการแก้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันได้เชื่อว่ามูลค่าการส่งออกและการนำเข้าผ่านด่านพรมแดนสะเดาจะเพิ่มขึ้นจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบันอย่างแน่นอน

1884379B-4A03-43C5-BBE1-3A8BED18590A

ทั้งนี้ จะใช้เวลาในการทำแผนการดำเนินการประมาณ 7 – 8 เดือน และคาดว่าประมาณ 3 – 4 ปี โครงการจะดำเนินการแล้วเสร็จ

3887BD50-D5F7-4377-B8AC-863D54B977E6

D3315A81-2F07-4B0B-A665-D926D7CA9750

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=22283

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

ข่าวมาใหม่

Find Us