|

มรภ.สงขลา เปิดรับสมัคร นศ.ปริญญาโท 3 สาขา วันนี้ – 5 พ.ย. นี้

22519542_1610181869039161_5855248022357835674_n

บัณฑิตวิทยาลัย มรภ. สงขลา เปิดรับสมัครนักศึกษาปริญญาโท 3 สาขาวิชา สาธารณสุขชุมชน การจัดการเทคโนโลยีการเกษตร การบริหารการศึกษา พร้อมเปิดแจ้งความจำนงเข้าศึกษาต่ออีก 5 หลักสูตร

ผศ.ดร.สุระพรรณ์ จุลสุวรรณ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เปิดเผยว่า บัณฑิตวิทยาลัยเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาโท ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2560 ใน 3 สาขาวิชา ได้แก่ สาธารณสุขชุมชน (หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต) ภาคปกติ 7 คน ภาคพิเศษ 12 คน การจัดการเทคโนโลยีการเกษตร (หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต) ภาคปกติ 18 คน ภาคพิเศษ 10 คน และ การบริหารการศึกษา (หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต) ภาคปกติ 10 คน ภาคพิเศษ 32 คน นอกจากนั้น ยังเปิดรับแจ้งความจำนงเข้าศึกษาต่อใน 5 สาขาวิชาคือ 1. สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา 2. เศรษฐศาสตร์ประยุกต์ 3. หลักสูตรและการสอน 4. เทคโนโลยีอุตสาหกรรม และ 5. การจัดการสิ่งแวดล้อมและภัยธรรมชาติ

22528392_1610181762372505_4924221548511619269_n

ผศ.ดร.สุระพรรณ์ กล่าวว่า คุณสมบัติของผู้สมัครสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ จากมหาวิทยาลัยในประเทศหรือต่างประเทศ ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) รับรองวิทยฐานะ และมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านสุขภาพมาไม่น้อยกว่า 2 ปี ส่วนผู้ที่จะสมัครในสาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีการเกษตร ต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์การเกษตร/ประมง/อุตสาหกรรมเกษตร/เทคโนโลยีและสาขาอื่นที่ใกล้เคียง หรือศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาอื่น มีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร/ประมง/อุตสาหกรรมเกษตร/ป่าไม้ ไม่น้อยกว่า 1 ปี และต้องมีเอกสารรับรอง หากคุณสมบัติไม่ตรงกับที่กล่าวมา ให้อยู่ในดุลพินิจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

22539808_1610181745705840_1407232089521592456_n

สำหรับผู้สมัครเรียนในสาขาวิชาการบริหารการศึกษา ต้องสำเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษาที่ ก.พ. รับรอง มีระดับคะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 2.75 และต้องมีประสบการณ์การทำงานทางการศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปี กรณีที่หน่วยงานส่งเข้ามาศึกษาจะต้องมีตำแหน่งเป็นผู้บริหารระดับใดระดับหนึ่ง โดยมีหนังสือรับรองจากหัวหน้าหน่วยงานนั้น ซึ่งการพิจารณารับเข้าศึกษาจะใช้วิธีการสอบคัดเลือก และต้องผ่านการสอบคัดเลือกโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

22552806_1610181759039172_8026977196493357780_n

ผู้สนใจสามารถยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเอง ณ สำนักงานคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มรภ.สงขลา (อาคาร 9 ชั้น 2 ห้อง 203) ตั้งแต่บัดนี้-พ.ย.60 เวลา 08.30-15.00 น. (รับสมัครทุกวัน ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) สอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่เว็บไซต์ http://bundit.skru.ac.th โทร.0-7426-0274

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=22321

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

ข่าวมาใหม่

Find Us