|

เปิดแล้ว! OTOP CITY to songkhla เพิ่มช่องทางตลาดใหม่ พร้อมขยายตลาดเดิม

IMG_3946

เปิดอย่างเป็นทางการกับงาน  OTOP CITY to Songkhla จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์  OTOP จากทั่วประเทศกว่า 300 กลุ่ม หวังส่งเสริมพื้นที่ตลาดใหม่ ขยายพื้นที่ตลาดเดิม แก่ผู้ประกอบการในพื้นที่ ขานรับนโยบายรัฐบาล เรื่องตลาดประชารัฐ

เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2560 ที่ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นายศักระ กปิลกาญจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดงาน OTOP CITY to Songkhla โดยมีผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมงานในครั้งนี้

IMG_3932

นายมงคล ปัตลา พัฒนาการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า งาน OTOP CITY to Songkhla จัดขึ้นระหว่างวันที่ 3-12 พฤศจิกายน 2560 ณ ศูนย์ประชุมนานชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการจำหน่าย “ส่งเสริมพื้นที่ตลาดใหม่ ขยายพื้นที่ตลาดเดิม” ให้กับผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ทั่วประเทศ จังหวัดภาคใต้ชายแดนและจังหวัดสงขลา ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล เรื่องตลาดประชารัฐประเภทตลาดประชารัฐของดีจังหวัด อีกทั้งเพื่อให้จังหวัดสงขลามีกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวและสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี และเพื่อสร้างงาน สร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในจังหวัดสงขลา

โดยภายในงานมีการจัดกิจกรรมต่างๆ อาทิ การจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP จากทั่วประเทศ จำนวน 347 กลุ่ม โดยมีผู้ประกอบการของจังหวัดสงขลา จำนวน 42 บูท 57 ราย, การแสดงและจำหน่ายสินค้าจาก ร้านค้าประชารัฐ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การดำเนินงานร้านค้า ประชารัฐ สุขใจ SHOP ของจังหวัสงขลา, การจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าจาก เทรดเดอร์จังหวัดสงขลา, การจัดกิจกรรมการสาธิตการทำผ้าบาติก, กิจกรรมสปาและนวดแผนไทย, การจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าจากกลุ่มสัมมาชีพในชุมชน

IMG_3951

ทั้งนี้ การจัดงานในครั้งนี้ ใช้เงินกองทุนสะสมของเครือข่าย OTOP จังหวัดสงขลา และผู้ผลิต ผู้ประกอบการ ที่สมัครเข้าร่วมกิจกรรม สมทบเงินเป็น ค่าใช้จ่ายทั้งหมด ได้รับการสนับสนุนและความร่วมมือจากภาคีเครือข่าย หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา โดยมีสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลา เป็นหน่วยงานในการส่งเสริมสนับสนุนและดูแล

IMG_3938

ด้านนายศักระ กปิลกาญจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า ตามที่รัฐบาลได้มีนโยบายในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก โดยน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชนให้คนในชุมชนได้นำภูมิปัญญาที่มีอยู่มาพัฒนาผลิตภัณฑ์ ให้ได้มาตรฐานยกระดับเป็นผลิตภัณฑ์ OTOP อีกทั้งมีการพัฒนาขีดความสามารถในการบริหารจัดการด้านการตลาด เพื่อเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์จากชุมชน สู่ตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยกรมการพัฒนาชุมชนได้สนับสนุนให้เครือข่าย OTOP เข้ามามีบทบาท สนับสนุนการขับเคลื่อนการดำเนินงาน OTOP

IMG_3953

กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่ดีสามารถตอบสนองนโยบายรัฐบาลได้อย่างเห็นผลเป็นรูปธรรม โดยการเพิ่มช่องทางการตลาด การพัฒนาศักยภาพผู้ผลิต ผู้ประกอบการ การประชาสัมพันธ์ การบริหารจัดการ และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ หากทุกภาคส่วนมีความสามัคคี ร่วมแรง ร่วมใจ และทำงานแบบบูรณาการอย่างในวันนี้ จะทำให้ผู้ผลิตผู้ประกอบการ มีรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้น ทำให้ประชาชนในจังหวัดสงขลาและจังหวัดใกล้เคียง สามารถเข้าถึงสินค้าที่มีคุณภาพ ราคายุติธรรม จากทั่วประเทศ เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจให้กับจังหวัดสงขลาได้เป็นอย่างดี

IMG_3952

 

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=22923

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

ข่าวมาใหม่

Find Us