|

ชาวสงขลา ร่วมตอบคำถามนายกรัฐมนตรีในวันแรกอย่างต่อเนื่อง

PNEWS17111310542300604

วานนี้ (13 พ.ย. 60) ซึ่งเป็นวันแรกในการเปิดให้ประชาชนร่วมตอบแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นคำถาม 4+6 ข้อ ของนายกรัฐมนตรีที่ได้กล่าวในรายการศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยังยืนเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 โดยที่จังหวัดสงขลามีประชาชนให้ความสนใจร่วมตอบแบบสอบถามอย่างต่อเนื่อง

นายรุ่งโรจน์ และสุบ ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลา เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงมหาดไทย ได้ออกแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นคำถามของนายกรัฐมนตรีที่จะเริ่มใช้ในวันนี้ (13 พ.ย. 60) เป็นต้นไป โดยเป็นแบบสอบถาม 4+6 ข้อ รวม 10 ข้อ มีช่องให้กรอกชื่อนามสกุล เลขประจำตัวประชาชน เพศ อาชีพ การศึกษา หมายเลขโทรศัพท์และที่อยู่

PNEWS17111310542300605

สำหรับแบบสอบถาม มีดังนี้ 1.คิดว่าการเลือกตั้งครั้งต่อไปจะได้รัฐบาลที่มีธรรมาภิบาลหรือไม่ โดยให้เลือกว่าได้หรือไม่ได้ 2.หากไม่ได้จะทำอย่างไรให้แสดงความคิดเห็น 3.แบ่งเป็น 3.1 การเลือกตั้งเป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งของประชาธิปไตย ให้เลือกตอบว่าใช่หรือไม่ใช่ 3.2 แต่การเลือกตั้งอย่างเดียวไม่คำนึงถึงอนาคตประเทศและเรื่องอื่นๆ ท่านคิดว่าถูกต้องหรือไม่ ให้เลือกตอบว่าถูกต้องหรือไม่ถูกต้อง 4.แบ่งเป็น 4.1 คิดว่ากลุ่มการเมืองที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมควรมีโอกาสเข้ามาสู่การเลือกตั้งหรือไม่ ให้เลือกตอบควรหรือไม่ควร 4.2 หากเข้ามาได้อีกแล้วจะให้ใครแก้ไขให้แสดงความคิดเห็น 4.3 ควรแก้ไขด้วยวิธีอะไรให้แสดงความคิดเห็น 5.แบ่งเป็น 5.1 จำเป็นต้องมีพรรคใหม่หรือนักการเมืองใหม่ ให้พิจารณาในการเลือกตั้งครั้งต่อไปหรือไม่ ให้เลือกตอบต้องมีหรือไม่ต้องมี 5.2 การมีแต่พรรคเดิมๆ นักการเมืองหน้าเดิมแล้วยังได้เป็นรัฐบาล จะทำให้ประเทศเกิดการปฏิรูปและทำงานได้อย่างต่อเนื่องตามยุทธศาสตร์หรือไม่ ให้เลือกตอบไม่สามารถทำได้หรือทำได้

PNEWS17111310542300602

6.การที่คสช. จะสนับสนุนพรรคใดหรือบุคคลใดภายใต้ขอบเขตตามกฏหมายถือเป็นสิทธิของคสช.ใช่หรือไม่ ให้เลือกตอบใช่หรือไม่ใช่ 7.แบ่งเป็น 7.1 สิ่งที่คสช.และรัฐบาลดำเนินการช่วง 3 ปีที่ผ่านมา ประชาชนมองเห็นอนาคตที่ดีของประเทศหรือไม่ ให้เลือกตอบมองเห็นแล้ว มองเห็นบ้าง ยังมองไม่เห็น 7.2 เห็นด้วยกับรัฐบาลที่แก้ปัญหาปากหมักหมมมาเป็นเวลานาน ด้วยการรื้อใหม่ทำใหม่ และวางแผนอย่างเป็นขั้นตอนหรือไม่ ให้เลือกตอบเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย 7.3 เห็นด้วยกับการให้มียุทธศาสตร์ชาติและแผนปฏิรูปประเทศเพื่อให้การเมืองไทยมีธรรมาภิบาลและความต่อเนื่องในการพัฒนาหรือไม่ ให้เลือกตอบเห็นด้วยกับไม่เห็นด้วย 7.4 เห็นด้วยกับการทำงานของทุกรัฐบาลที่ต้องคำนึงถึงภาพรวม ไม่ใช่ทำตามนโยบายพรรคที่หาเสียงไว้หรือดูแลเฉพาะพื้นพื้นที่ ให้เลือกตอบเห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วย 8.การเอาแนวทางจัดตั้งรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งในอดีตมาเปรียบเทียบกับการจัดตั้งรัฐบาลในวันนี้ เป็นสิ่งที่ถูกต้องทั้งหมดหรือไม่ เพราะก่อนหน้าที่คสช. จะเข้ามาได้พบเห็นแต่ความขัดแย้งรุนแรง ให้เลือกตอบเปรียบเทียบกันไม่ได้หรือเปรียบเทียบกันได้ 9.รัฐบาลและการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งแบบประชาธิปไตยที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพมีธรรมาภิบาลและมีการพัฒนาต่อเนื่องชัดเจนเพียงพอหรือไม่ ให้เลือกตอบ ไม่ชัดเจนเพราะรัฐบาลและการเมืองที่ผ่านมาไม่มีประสิทธิภาพไม่มีธรรมาธิบาล หรือ ชัดเจนเพราะรัฐบาลและการเมืองที่ผ่านมามีประสิทธิภาพมีธรรมาภิบาล และ 10.เหตุใดพรรค นักการเมืองจึงออกมาเคลื่อนไหวโดยบิดเบือนข้อเท็จจริงในการทำงานของรัฐบาล คสช.และนายกฯ อย่างมากผิดปกติในช่วงนี้ ให้แสดงความคิดเห็น ทั้งนี้ ท้ายแบบสอบถามมีข้อความว่าอำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทยทั้งประเทศ อยากให้ทุกคนที่เป็นคนไทยได้เป็นผู้พิจารณาตัดสินใจ สำหรับคำถามข้อ 1-4 เป็นคำถามที่นายกรัฐมนตรีถามเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา ซึ่งทางจังหวัดสงขลา ได้เปิดให้ประชาชนร่วมตอบคำถาม ณ ศูนย์ดำรงธรรมทั้ง 18 แห่งครอบคลุมทุกอำเภอทั่วทั้งจังหวัด ตั้งแต่วันนี้ (13 พ.ย. 60) เป็นต้นไป

PNEWS17111310542300601

ขณะที่ นางสุจิตรา จงบันดาล อายุ 52 ปี ชาวจังหวัดสงขลา ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้มาร่วมตอบคำถามในครั้งนี้ กล่าวว่า ตนเองตั้งใจที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมตอบคำถามในครั้งนี้ แม้จะเป็นส่วนเล็กๆ ในสังคม เพียงเพื่อหวังจะสะท้อนแนวคิดและสิ่งที่ต้องการตามข้อคำถามทั้ง 10 ข้อ อย่างน้อยๆ ก็ได้ป็นส่วนหนึ่งในการในการร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศให้เดินหน้าต่อไป

สุธิดา พฤกษ์อุดม สวท.สงขลา

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=23119

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

ข่าวมาใหม่

Find Us