|

ครม.เห็นชอบโครงการข้อเสนอตามแผนงานการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคใต้หลายโครงการ

PNEWS17112821303502801

โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และคณะ แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 3/2560 ที่จังหวัดสงขลา ระบุคณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบโครงการข้อเสนอตามแผนงานการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของจังหวัดภาคใต้ในหลายโครงการ

วานนี้ (28 พ.ย. 60) ที่ อาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา พลโท สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย พันเอก อธิสิทธิ์ ไชยนุวัติ ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และนายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ร่วมแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 3/2560 ที่จังหวัดสงขลา ว่า คณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบโครงการข้อเสนอตามแผนงานการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของจังหวัดภาคใต้ในหลายโครงการ อาทิ มาตรการด้านการเงินสำหรับเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยแบ่งเป็นการให้ความเห็นชอบโครงการที่ขอสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาล จำนวนกว่า 3,800 ล้านบาทได้แก่ โครงการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ประกอบกิจการใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ของธนาคารออมสิน , โครงการพักชำระหนี้ลูกค้าใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร , โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากภัยก่อการร้ายในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมทั้งโครงการสินเชื่อฉุกเฉินเพื่อมุสลิมและโครงการสินเชื่อบ้านมุสลิมชายแดนใต้ของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย นอกจากนี้ยังมีการอนุมัติกรอบอัตรากำลังพนักงานมหาวิทยาลัยของสถาบันอุดมศึกษาเพิ่มเติมในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีงบประมาณ 2561 – 2564 จำนวน 374 อัตรา แบ่งเป็นสายวิชาการ 271 อัตรา และสายสนับสนุน 103 อัตรา โดยจะเน้นสาขามนุษยศาสตร์ , สังคมศาสตร์ และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ใน 3 มหาวิทยาลัย ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ,มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานี เพื่อให้มีอัตรากำลังเพียงพอกับภาระงานที่ปฏิบัติอยู่จริงในพื้นที่ ขณะที่ในเรื่องการแก้ไขปัญหายางพารา นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการในที่ประชุมให้ทุกภาคส่วนเร่งคิดค้นผลิตภัณฑ์ในการแปรรูปยางพารา โดยเฉพาะส่วนราชการที่จะต้องเพิ่มปริมาณการใช้ยางพาราให้เร็วที่สุด พร้อมผลักดันให้มีการใช้ยางพาราภายในประเทศเพิ่มขึ้นร้อยละ 50 เพื่อเพิ่มปริมาณการใช้ยางในประเทศให้สูงขึ้น พร้อมเป็นการช่วยยกระดับราคายางให้ดีขึ้น ซึ่งจะต้องขึ้นอยู่กับตลาดโลกด้วย

PNEWS17112821303502810

สำหรับการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 3/2560 ที่จังหวัดสงขลา ในครั้งนี้ เพื่อเร่งรัดการพัฒนาโครงการต่างฯ ให้มีความก้าวหน้ารวดเร็วยิ่งขึ้น โดยเน้นดึงศักยภาพของภาคใต้ ทั้งภาคการเกษตร การประมง การท่องเที่ยว รวมถึงความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่เป็นจำนวนมาก ท่ามกลางสังคมพหุภาคีก่อให้เกิดประโยชน์กับพื้นที่ เดินหน้าพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนอย่างยั่งยืนต่อไป

สุธิดา พฤกษ์อุดม สวท.สงขลา

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=23627

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

ข่าวมาใหม่

Find Us