|

“ร.ร.วัดโคกม่วง” ยึด “Love & Team Model” สู่ผลสัมฤทธิ์ของ นร.

IMG_4952

โรงเรียนวัดโคกม่วง มุ่งพัฒนานักเรียนให้เป็นคนดี มีความสุข เก่งมีความรู้ ความสามารถโดยรูปแบบการบริหารได้ยึดรูปแบบการบริหารระบบทีม โดยใช้รูปแบบ “เล็กเป็นใหญ่ด้วยศรัทธาแห่งรัก Love & Team Model” ทำให้โรงเรียนมีจำนวนนักเรียนเพิ่มขึ้น และนักเรียนมีคุณภาพและมีผลสัมฤทธิ์ที่ดีขึ้น

IMG_4953

นางสาวจิราพิชญ์ ขวัญพรหม ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโคกม่วง เปิดเผยถึงนโยบายที่พัฒนาโรงเรียนให้สอดคลองกับสถานการณ์ปัจจุบัน ว่าสำหรับในปัจจุบันการพัฒนาโรงเรียนมีจุดมุ่งหมายสำคัญ คือ ทำให้เด็กเป็นคนดี มีความสุข และเป็นคนเก่ง มีความรู้ ความสามารถ ซึ่งในท่ามกลางยุคปัจจุบัน มีสื่อเทคโนโลยีที่ยั่วยุหรือเป็นแบบอย่างที่ไม่ดีให้กับเด็กอย่างมาก ทางโรงเรียน คุณครูจึงต้องร่วมกับผู้ปกครอง ชุมชน ดูแลนักเรียนให้เขาเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคต สำหรับรูปแบบการบริหารได้ยึดรูปแบบการบริหารระบบทีม โดยใช้รูปแบบ “เล็กเป็นใหญ่ด้วยศรัทธาแห่งรัก Love & Team Model”

“ที่ผ่านมาโรงเรียนวัดโคกม่วงมีผลงานและความสำเร็จในด้านต่างๆ อาทิ โล่และป้ายประกาศ ผ่านการประเมินโรงเรียนดีประจำตำบล ปีการศึกษา 2556, รางวัลบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ปีการศึกษา 2558 – 2560 และ รางวัลโล่ผู้บริหารรักการอ่านยอดเยี่ยม สถานศึกษาขนาดกลาง ปี 2558”

นางสาวจิราพิชญ์ กล่าวถึงระบบการศึกษาของไทยในปัจจุบัน ว่าการศึกษาในยุคปัจจุบัน ซึ่งเป็นยุค ปฏิรูปการศึกษา อยากให้เป็นการปฏิรูปที่การเรียนการสอนจริงๆ อย่าเป็นเพียงการปฏิรูปแค่โครงสร้าง เริ่มตั้งแต่การคัดเลือกครูที่มีความรักและศรัทธาในอาชีพครูจริงๆ และมีความรู้ความสามารถ รวมทั้งการจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอกับทุกโรงเรียน มีสื่อและเทคโนโลยีเพียงพอกับจำนวนนักเรียน และสิ่งหนึ่งที่ละเลยไม่ได้ในสังคมยุคปัจจุบัน คือ การสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม ให้เกิดขึ้นกับอนาคตของชาติ เพราะเรายิ่งเจริญในด้านวัตถุมากขึ้นเท่าไร คุณธรรมก็ยิ่งน้อยลง เห็นได้จากข่าวสังคมที่ปรากฏในปัจจุบัน เช่น ลูกทำร้ายแม่ นักเรียนทะเลาะกัน เป็นต้น

“สำหรับเหตุผลที่เลือกมาเป็นครูและสมัครเป็นนักศึกษาคุรุทายาท เพราะรักในอาชีพครูตั้งแต่เด็ก ต้องการให้นักเรียนได้รับการพัฒนาเพื่ออนาคตของประเทศ” นางสาวจิราพิชญ์ เล่าถึงเหตุผลที่ตนเลือกมาเป็นครูและบอกถึงสิ่งที่ตั้งใจทำก่อนเกษียณอายุราชการ ว่า

IMG_4950

“ในอนาคตอีกกว่า 16 ปี ก่อนเกษียณ จะตั้งใจเรียนรู้ และพัฒนาการศึกษา พัฒนาโรงเรียน พัฒนานักเรียนให้ เป็นโรงเรียนที่น่าอยู่ มีมาตรฐานและเป็นที่ภาคภูมิใจของชุมชน”

IMG_4951

ด้านประวัติการศึกษาและชีวิตราชการ นางสาวจิราพิชญ์ ขวัญพรหมจบการศึกษาปริญญาตรี คุรุทายาทเอกประถมศึกษา จากสถาบันราชภัฎยะลา และปริญญาโท เอกการบริหารการศึกษา ได้บรรจุรับราชการครั้งแรก ปี พ.ศ.2539 ตำแหน่งอาจารย์ 1 ระดับ 3 โรงเรียนวัดโคกม่วง อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา และรับตำแหน่งผู้บริหารโรงเรียน ครั้งแรก ปี พ.ศ.2553 ณ โรงเรียนวัดพังยาง อำเภอ ระโนด จังหวัดสงขลา และย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้บริหารโรงเรียนวัดโคกม่วง อำเภอ คลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา ในวันที่ 13 ธันวาคม 2555 จนถึงปัจจุบัน

สำหรับโรงเรียนวัดโคกม่วง ตั้งอยู่หมู่ที่ 9 ตำบลโคกม่วง อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา เริ่มก่อตั้งเมื่อ พ.ศ.2476 โดยอดีตเจ้าอาวาสวัดโคกม่วง อาศัยศาลาวัดเป็นที่เรียนของนักเรียน ต่อมาเมื่อ พ.ศ.2493 พระครูสุวรรณศิริรัตน์ อดีตเจ้าอาวาสวัดโคกม่วงพร้อมด้วยนายชาตรี ศิริรัตน์ ซึ่งดำรงตำแหน่งครูใหญ่ในสมัยนั้น ร่วมกับประชาชนในท้องถิ่น สร้างอาคารเรียนหลังใหม่อีกหลังหนึ่ง เป็นเรือนไทยยกพื้นเสาคอนกรีต พื้นและฝาไม้กระดานมุงด้วยกระเบื้องดินเผา โดยมิได้ใช้งบประมาณของทางราชการ อาคารหลังนี้มาจนถึงปี พ.ศ.2522 คณะกรรมการศึกษาได้เล็งเห็นว่า สภาพพื้นที่ของโรงเรียนในบริเวณนั้นคับแคบไม่เหมาะสมในการปรับปรุงและขยาย จึงได้จัดหาที่ดินแห่งใหม่อยู่นอกบริเวณวัด เนื้อที่ 22 ไร่ 1 งาน 47 ตารางวา

ปัจจุบันโรงเรียนวัดโคกม่วงมีนักเรียนปีการศึกษา 2560 148 คน บุคลากร 15 คน ประกอบด้วย ผู้บริหารและข้าราชการครู 11 คน อัตราจ้าง 2 คน ธุรการ 1 คน และนักการ 1 คน

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=23796

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

ข่าวมาใหม่

Find Us