|

สำนักงานเขตสุขภาพที่ 12 จัดมหกรรมวิชาการ “พัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินภาคใต้

1 (5)

สำนักงานเขตสุขภาพที่ 12 จัดมหกรรมวิชาการ “พัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินภาคใต้” Regional ER Forum ประจำปี 2560

วันนี้ (14 ธ.ค 60) ที่ โรงแรมบีพีสมิหลาบีช อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา นายแพทย์เจษฎา ฉายคุณรัฐ ผู้ตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 12 เป็นประธานเปิดงานมหกรรมวิชาการ “พัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินภาคใต้” Regional ER Forum ประจำปี 2560 โดยมีนายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา คณะผู้บริหาร แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่เวชกิจฉุกเฉิน นักปฏิบัติการฉุกเฉิน ประจำงานอุบัติเหตุฉุกเฉิน ในโรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลทั่วไป และโรงพยาบาลศูนย์ รวมทั้งเจ้าหน้าที่กู้ชีพใน 14 จังหวัดภาคใต้ เข้าร่วมโครงการ

4 (1)

นายแพทย์อุทิศศักดิ์ หริรัตนกุล ผู้อำนวยการเขตสุขภาพที่ 12 กล่าวว่า ตามพระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ.2551 มีเจตนารมณ์ให้ผู้ป่วยฉุกเฉินได้รับการช่วยเหลือ และการรักษาพยาบาลที่มีประสิทธิภาพ ทันต่อเหตุการณ์ ทั้งในภาวะปกติ และภัยพิบัติ โดยพยายามผลักดันให้ระบบการแพทย์ฉุกเฉินในทุกจังหวัด มีความครอบคลุมความคล่องแคล่ว มีคุณภาพ พร้อมตอบสนองภัยคุกคามตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อคุ้มครองผู้ให้บริการ และผู้รับบริการมีความปลอดภัยขณะปฏิบัติงาน รวมถึงมุ่งเน้นในการหาโอกาสของการพัฒนางานการแพทย์ฉุกเฉินในแต่ละพื้นที่ ทั้งนี้ มีการพัฒนาในเรื่องคุณภาพมาตรฐาน และสร้างหลักเกณฑ์การปฏิบัติงานด้านการแพทย์ฉุกเฉิน ทั้งภาวะก่อนนำส่งโรงพยาบาล ในโรงพยาบาล และการส่งต่อโรงพยาบาล รวมถึงด้านสาธารณภัยชัดเจนอย่างเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้ ซึ่งมีลักษณะพิเศษเป็นเกาะแก่ง มีภูเขา ซึ่งมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเป็นจำนวนมาก ทำให้เกิดอุบัติเหตุทางน้ำเพิ่มขึ้น รวมทั้งผลกระทบจากภัยพิบัติ และเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จึงจำเป็นต้องมีการพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินในพื้นที่ภาคใต้ให้มีประสิทธิภาพ

21

นอกจากนี้ มีการประชาสัมพันธ์ผ่านหมายเลข 1669 ให้ประชาชนรับรู้ และสามารถเข้าถึงระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินเพิ่มมากขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการการดูแลสุขภาพเบื้องต้น เมื่อมีภาวะเจ็บป่วยฉุกเฉินเฉียบพลัน ให้แก่ ผู้ป่วยก่อนถึงสถานพยาบาลให้มากยิ่งขึ้น

18

17

14 (1)

10 (1)

6

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=24225

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

ข่าวมาใหม่

Find Us